یکی از تکنیکهای نقاشی و اسن ترن و کم هزینه ترین نوع نقاشی راا میتوان سیاه قلم نام برد
برای نقاشی سیاه قلم از یک مداد یا زغال و برای رسم ان از یک تکه سنک تا چوپ و یا کاغذ میتوام بهره گرفت