آیا می دانستید که یکی از هر ده نفر در جهان در یک جزیره زندگی می کند؟ حتی یک کلمه برای “دلهره و یا جاذبه قوی برای جزیره” وجود دارد -اسلومانی! از مکان های بهشت ​​تا آخرین پناه دزدان دریایی هر یک از این جزیره حداقل یک رکورد جهانی را تعیین کرده است و برخی از آنها داستان هایی هستند