31/07/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

فصل اول درس یک ) دوستی(
1 – دوستی برای تمام انسانها یک …………………….. است
2 – چرا انسانها نمی توانند به تنهایی زندگی کنند ؟
3 – یکی از مهمترین نیازهای انسانها در اجتماع نیاز به ……………………… است .
4 – خداوند در سرشت انسانها میل به چه مواردی را قرار داده است ؟ سه مورد ذکر کنید .
5 – داشتن دوستان خوب چه مزایا وفوایدی دارد ؟ چهار مورد ذکر کنید .
6 چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است ؟
7 – دوست خوب مایه …………………… انسان است .
8 – چرا همه افراد برای دوستی شایستگی ندارند ؟
9 – ویژگی های یک دوست خوب را بنویسید .
10 – امام علی )ع ( به فرزندش امام حسن ) ع( در مورد انتخاب دوست چه نکاتی را فرموده اند ؟
11 – پیشوایان دینی به ما توصیه می کنند با افراد ………… و …………. و …………… دوستی کنیم واز دوستی با افراد …………….. و ……………….
و ……………….خود داری کنیم .
12 – پیامبر اسلام چه کسانی را بد ترین افراد معرفی فرموده است ؟

درس دوم )آداب دوستی (
1 – منظور از ضرب المثل پیدا کردن دوست آسان ولی نگهداشتن آن مشکل است چیست ؟
2 – حفظ دوستی یعنی چه ؟
3 – چهار مورد از رفتارهایی که موجب ناراحتی دوستان میشود را بیان کنید.
4 – چهار مورد از کارهایی که سبب بهتر شدن دوستی ها می شود را بنویسید.
5 – چرا دوستی ها باید حد ومرز مشخصی داشته باشند ؟
6 – یکی از مهمترین مهارت ها در دوستی مهارت…………………. است .
7 – چرا برخی از مردم از )نه گفتن ( به دوستان خود می ترسند ؟
8 – اگر برخلاف عقیده خود خواسته های دیگران را قبول کنیم چه خواهد شد ؟
9 – در مورد) نه گفتن ( به دیگران چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟

فصل دوم تصمیم گیری )درس سوم و چهارم تصمیم گیری (
1 – تصمیم گیری یعنی چه ؟
2 – همه تصمیمات ما ساده هستند صحیح غلط
3 – چرا تصمیم گیری کار مهمی است ؟
4 –تصمیم های مهم در …………. و …………. و …………. و …………….. ما اثر می گذارند .
5 – برای این که خوب تصمیم بگیریم چه باید بکنیم ؟
6 – نتیجه تصمیم گیری یعنی چه ؟
7 – مراحل مختلف تصمیم گیری را بنویسید .
8 – اولین مرحله از تصمیم گیری را شرح دهید .
9 – آخرین مرحله از تصمیم گیری را شرح دهید .
10 – هنگام بهترین انتخاب در تصمیم گیری چه سوال هایی را باید از خود پرسید؟ 4 مورد بنویسید .
11 – موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ چهار مورد ذکر کنید .
12 – مشورت کردن یعنی چه ؟
13 – در تصمیم گیری با چه کسانی می توانیم مشورت کنیم ؟
14 – قران کریم در باره مشوت چه دستوری داده است ؟
15 – چرا در تصمیم گیری نباید تحت تاثیر فشارهای روانی قرار بگیریم ؟
16 – تصمیم نگرفتن یا تصمیم گیری را به زمان دیگر موکول کردن کار درستی است . صحیح غلط
17 – چرا تصمیم های ناگهانی وبا عجله گاهی زیان هایی به بار می آورد ؟
18 – یکی از نکات مهم در تصمیم گیری ها استفاده از ……………. دیگران است .
فصل سوم کشاورزی در ایران )درس پنجم – عوامل موثر در کشاورزی (
1 – ما بخش عمده ای از غذای خود را از راه …………………… به دست می آوریم .
2 – مراحل مختلف کشاورزی را نام ببرید .
3 – مراحل مختلف کشاورزی را به طور خلاصه توضیح دهید .
4 – عوامل موثر در کشاورزی در دو گروه طبقه بندی میشوند . آن دو گروه را نام ببرید

5 – عوامل طبیعی موثر در کشاورزی را نام ببرید .
6 – چرا همه زمینها برای کشاورزی مناسب نیستند ؟
7 – زمین های پر از …………… و ……………. برای کشاورزی مناسب نیستند .
8 – چه نوع خاک هایی درنواحی خشک ا ستعداد کشاورزی ندارند ؟
9 – درخت خرما در مناطق ……….. و سیب زمینی در مناطق …………. رشد می کند .
10 – برنج برای رشد بهتر به چه نوع آب وهایی نیاز دارد .
11 – چرا در کشور ما محصولات مختلفی به دست می آید ؟
12 – آب مورد نیاز کشاورزی از آب ……………….. و ……………. تامین می شود .
13 – آب های زیر زمینی را چگونه به مزرعه ی کشاورزی هدایت می کنند ؟
14 – بخش وسیعی از کشور ما در منطقه ……….. و…………آب وهوایی قرار دارد .
15 – کشور ما جزو کدام دسته از کشورهای زیر است ؟
الف – پر باران ب- کم باران ج- بارندگی متوسط د- کاملا خشک
16 – متوسط مقدار بارندگی سالانه ایران …………. وجهان …………… میلیمتر است .
17 – عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید .
18 – منظور از نیروی کار در کشاورزی چیست ؟
19 – چند نمونه از نیرهای کار در کشاورزی را نام ببرید .
20 – چند نمونه از ابزار و وسایل مخصوص کشاورزی را نام ببرید .
21 – منظور از سرمایه در کشاورزی چیست ؟
22 – در کشاورزی به موادی مانند ……….. و…………… و …………. نیاز داریم .
23 – چگونه می توانیم از کشاورزان گشورمان حمایت کنیم .
24 – چرا میوه ها وسبزیجات کشور ما از دیگر کشورها خوشمزه تر است ؟
25 – برای عوامل موثر در کشاورزی نمودار کامل انها را رسم کنید .
26 – چرا غذاهای گیاهی در بیشتر مناطق ایران با مناطق دیگر متفاوت است ؟
درس ششم –محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف
1 – دو فعالیت مهم کشاورزی …………………… و …………………. است .
2 – زراعت یعنی چه ؟
3 – چهار محصول زراعی را نام ببرید .
4 – باغداری یعنی چه ؟
5 – چهار نمونه از محصولات باغداری را نام ببرید .
6 – سه گروه مهم از گیاهان زراعی را نام برده واز هر گروه چهار نمونه ذکر کنید .
7 – خوراک روزانه و غذای اصلی مرد م کشور ما ……………. و……………… است .
8 – از آرد گندم علاوه بر نان چه خوراک های دیگری درست می شود ؟
9 – گندم گیاهی ………… ساله است و به دو روش ………… و………. کشت می شود .

10 – کشت کدام گیاه در تمام استانهای ایران رایج است ؟
الف – برنج ب – حبوبا ت ج – گندم د- محصولات جالیزی
11 – بیشترین تولید گندم ایران در سالهای ………… و ………….. بوده است .
12 – شش استان که در انها یرنج کشت می شود را نام ببرید.
13 – چهار استان شمالی ایران که در آنها برنج کشت می شود را نام ببرید .
14 – در کدام استان جنوب شرقی ایران برنج کشت می شود ؟
15 – برنج گیاهی ………… ساله است ودر نواحی ………….و ……… به دست می آید.
16 – کلمه های زیر را معنی کنید
شالی کار :
شالیزار :
17 – بعد از غلات مهمترین منابع غذایی مردم …………. و …………… است .
18 – چهار نمونه از حبوبات را نام ببرید .
19 – چهار نمونه از محصولات جالیزی را نام ببرید .
20 – امروزه یکی از روشهای نو در کشاورزی در محیط مصنوعی یا ………. است .
21 – فایده ایجاد گلخانه وکشت گلخانه ای چیست ؟
22 – چگونه در گلخانه هاهرمحصول رادر هرمنطقه ای ودر هر فصلی به دست می آورند؟
23 – کشت گلخانه ای درمقایسه با سایر کشت هااز نظرصرفه جویی ………مناسب تر است .
24 – در گلخانه ها چه محصولاتی را کشت و پرورش می دهند ؟
25 – کدام میوه های سردسیری به صورت خشکبار صادر می شود ؟
26 – برخی محصولات گرمسیری مانند …….. و………به خارج از کشورصادرمی شود .
27 – امام صادق )ع (در باره ی درختکاری چه فرموده است ؟
28 – چهار استان که در آنها کشت پسته رواج دارد را نام ببرید .) کاربرگه شماره هشت (
29 – چهار استان که در آنها کشت خرما رواج دارد را بنویسید.
30 – چهار استان که در آنها مرکبات کشت می شود را نا م ببرید .
31 – کشاورزان پس از برداشت محصولات خود را چه می کنند ؟ 3 مورد ذکر کنید.
32 – چرا کشاورزان باید برخی محصولات را زودتر به بازار برسانند .
33 – چرا نباید بیش از مصرف خود میوه وسبزی ها را خرید کنیم ؟
34 – خداوند در قران در باره اسراف کردن چه فرموده است ؟

فصل چهارم ایران و منابع انرژی
درس هفتم —- طلای سیاه
1 – چهار نمونه از انواع انرژی در طبیعت را نام ببرید .
2 – از کدام یک ازمنابع انرژی طبیعی در زندگی روز مره بیشتر استفاده می کنیم ؟
الف – آ ب ب- باد ج – نفت د – نور خورشید
3 – از انرژی نفت وگاز در چه مواردی از زندگی استفاده می کنیم ؟) کار برگه 10 )
4 – سه گروه عمده ازمنابع تامین انرژی در جهان را نام ببرید .
5 – بیشترین انرژی مورد نیاز جهان از کدام گروه زیر به دست می آ ید ؟
الف – انرژی هسته ای ب- انرژی های نو ج- سوخت های فسیلی د – برق
6 – سوخت های فسیلی را تعریف کنید .
7 – سوخت های فسیلی را نام ببرید .
8 – هر کدام ار انرژی های زیر چند درصد انرژی مورد نیاز ما را تا مین می کنند ؟
سوخت های فسیلی … در صد انرژیهای نو ….درصد –انرژی هسته ای….درصد
9 – کشور ما از بزرگ ترین دارند گان منابع …………. و………. در جهان است .
10 – نظر دانشمندان در باره تشکیل نفت را به صورت کامل بنویسید .
11 – بقایای جانوران براثر …………. و…………. و…………… طی میلیونهاسال به نفت تبدیل می شود .
12 – ترتیب قرار گرفتن نفت –گازو آب شور را در معادن نفت بنویسید .
13 – انرژی…………………….. در زندگی روزانه ما کاربرد بیشتری دارد ؟
الف – نفت وگاز ب- برق ج- انرژی های نو د – هسته ای
14 – برق مورد نیاز ما از طریق سوزاندن چه موادی در نیروگاه تولید می شود ؟
15 – نیروگاه های برق به دو دسته برق………. وبرق ………… تقسیم می شوند .
16 – نیرو گاه های برق حرارتی چگونه برق تولید می کنند ؟
17 – نیروگاه های برق آبی چگونه برق تولید می کنند ؟
18 – …………درصد برق مصرفی کشورما برق حرارتی و …………در صد برق آبی است .
19 – هر بشکه نفت تقریبا معادل ……………….. لیتر است .
20 چرا در کشور ما تولید برق آبی بسیار کمتر از برق حرارتی است ؟
21 – چرا برای حفظ محیط زیست بهتر است از برق آبی استفاده کنیم ؟
22 – بیشتر منابع نفت ایران در سمت ……….. و……….. کشور قرار دارد .
23 – بیشترین منابع نفت ایران در غرب در ……………… و در جنوب غربی در ………………….. و………………. قرار دارد .
24 – در اطراف دو شهر ….. و……. در مرکزایران نیز نفت کشف شده است .
25 – مهم ترین منابع نفت ایران درغرب وجنوب را نام ببرید .
منابع نفت غربی …………………………………………
منابع نفت در جنوب ……………………………………….
26 – اولین چاه نفت ایران حدود………..سال پیش درشهر…………… حفر شد.

27 نفت خام پس از استخراج بوسیله لوله به …………………. منتقل می شود .
28 – نفت تصفیه شده در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
29 – پالایشگاه های نفت ایران در کدام داستان ها قرار دارد ؟
30 – پالایشگاه های مهم گاز ایران واستانهای مربوط به آن ها را نام ببرید .
32 – بیشتر منابع گاز ایران از سمت ………….. و………… ان به دست می آید .
33 – منابع گاز جنوب ایران را نام ببرید .
34 -درشمال شرقی منابع گاز ………… سرخس در استان …………. قرار دارد.
35 – گاز از طریق ………… از پا لایشگاه به مناطق مختلف گشور می رسد.
36 – امروزه صادرات و واردات ………. و………. بزرگترین تجارت جهان است.
37 -چرا صادرات نفت برای کشور ما اهمیت زیادی دارد ؟
38 – ایران بخش عمده ای از نفت خودرا به کشورهای دیگر …………. میکند .
39 – چرا باید در مصرف وصادرات نفت صرفه جویی کنیم ؟
40 – چرا باید سعی کنیم تا به صادرات نفت وابسته نباشیم ؟

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک