23/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

سوالات متن درس با پاسخ تشریحی جغرافیای ایران کلاس دهم

سوالات متن درس با پاسخ تشریحی جغرافیای ایران کلاس دهم

سوالات متن درس با پاسخ تشریحی جغرافیای ایران کلاس دهم

سوالات متن درس با پاسخ تشریحی جغرافیای ایران کلاس دهم
به نام خداوند جان و خرد
سوالات متن درس با پاسخ تشریحی

درس یک : جغرافیا چیست؟
-1 جغرافیا را تعریف کنید . جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است .
-2 به دست آوردن اطلاعاتی درمورد کره زمین چه کمکی به ما می کند؟
دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد .
-3 نقش علوم مختلف مانند جغرافیا دربهبود زندگی بشر را توضیح دهید .
انسان در طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی
خود را بهبود بخشد . یکی از علومی که به جرأت می توان گفت از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود،
جغرافیاست .
-4 واژه جغرافیا اولین بارتوسط کدام دانشمند یونانی به کاربرده شد؟ اراتوستن
-5 مفهوم لغوی جغرافیا را بنویسید .
جغرافیا شامل کلمات (GEO) زمین و (GRAPHY) ترسیم می باشد یعنی ترسیم زمین .
-6 تعریف جغرافیا ازنظراراتوستن را بنویسید . مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان
-7 اهمیت دانش جغرافیا را بنویسید .
جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آنها در
محیط آشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگی خویش استفاده کند .
-8 ارتباط بین جغرافیا با سایرعلوم را شرح دهید .
بین جغرافیا و سایر رشته ها ارتباط وجود دارد . جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤالات خود پاسخ می دهد .
بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشته های مختلف علوم می دانند که علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد .
-9 سه شاخه اصلی دانش جغرافیا را نام ببرید . الف – جغرافیای طبیعی ب – جغرافیای انسانی پ – فنون جغرافیایی
-11 شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید .
الف – ژئومورفولوژی ب – جغرافیای آب ها پ – آب وهوا شناسی ت – جغرافیای خاک ها ج- جغرافیای زیستی
-11 شاخه های جغرافیای انسانی را نام ببرید .
الف – جغرافیای جمعیت ب – جغرافیای سیاسی پ – جغرافیای اقتصادی ت – جغرافیای شهری و ….
-12 مهم ترین فنون جغرافیایی را نام ببرید .
الف – سنجش از دور ب – سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پ – نقشه کشی یا کارتوگرافی
-13 هریک از شاخه های جغرافیا از کدام علم بهره می برد؟
ژِئومورفولوژی ) زمین شناسی ( – آب وهوا شناسی ) هواشناسی ( – کارتوگرافی ) هندسه ( – جغرافیای سیاسی ) علوم سیاسی (
-14 مفاهیم اساسی دانش جغرافیا رانام ببرید . مکان و روابط انسان ومحیط
3
-15 تعریف مکان را بنویسید .
بسیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معیّنی انجام می شود . این جا و محل را مکان می نامند؛ به طورمثال : خانه،
مزرعه، مدرسه و کارخانه هر کدام، مکان است .
-16 نحوه تغییرشکل مکان ها چگونه انجام می شود؟
در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می پذیرند؛ به طورمثال یک
روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن تأثیر می گذارد . این روند تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود .
-17 دوعامل مهم درجغرافیا را نام ببرید . انسان ومحیط
-18 انسان چگونه توانست تا ازمحیط خود بهرمند شود؟
با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود . هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر کمک میکند تا از
محیط خود بهره مند شود .
-19 چه عواملی موجب گسترش دسترسی انسان برمحیط شود؟
در دهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان در محیط، تأثیر بسیاری بگذارد . فناوری های
جدید، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است .
-21 محیط جغرافیایی چیست وچگونه به وجود می آید؟
انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و درنتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود .
-21 دوگونه عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی را بنویسید .
الف – درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها ب – نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها
-22 چراجغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟
از آنجا که جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های
محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است .
-23 روش مطالعه درجغرافیا چیست؟ کلّی نگری یا دیدترکیبی
-24 چرا روش مطالعه درجغرافیا کلی نگری یا ترکیبی است؟
زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند .
-26 اهمیت دید ترکیبی برای جغرافی دان را توضیح دهید . دید ترکیبی به جغرافیدان کمک می کند تا به طور همه جانبه و
جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد .
-27 اگربخواهیم روستایی را با دید ترکیبی مطالعه کنیم باید به چه عواملی توجه کنیم؟
الف – میزان شیب روستا ب – منابع آب سطحی وزیرزمین روستا پ – وضعیت راه ها امکانات زیرساختی روستا
ت – وضعیت سیل خیزی و زلزله خیزی روستا و ……
4
درس دوم: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا
-1 سؤالات کلیدی در جغرافیا را نام ببرید .
کجا؟ چه چیزی؟ چرا؟ چه موقع؟ چه کسانی؟ چطور؟
-2 چه چیزی سبب شدتا انسان نسبت به ناشناخته ها آگاهی و شناخت پیدا کند؟
حس کنجکاوی انسان درباره جهان و زندگی و مسائل گوناگون آن سبب شده است که انسان تلاش کند نسبت به ناشناخته
ها، آگاهی و شناخت پیدا کند . امروزه برای پاسخ به حس کنجکاوی و شناخت جهان، روش های علمی مختلفی وجود دارد .
-3 مراحل تحقیق وپژوهش درجغرافیا را به ترتیب نام ببرید .
-1 طرح سؤال و بیان مسئله 2- تدوین – فرضیه 3 جمع آوری اطلاعات
-4 پردازش اطلاعات 5- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
-4 نکات مهم درمورد طرح سوال و بیان مسئله توسط پژوهشگرچیست؟
-1 پژوهشگر برای دست یابی به شناخت و آگاهی از مسئله ای که در ذهنش پدید آمده است، ابتدا باید مسئله خود را به
صورت واضح و روشن بیان کند .
-2 بهتر است صورت مسئله به شکل سؤالی، نوشته، و از عبارات خبری یا جملات کلی و نامعلوم جلوگیری شود .
-3 در این مرحله، پژوهشگر از خود می پرسد انجام این پژوهش چه اهمیتی دارد؟
-4 پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد؛ به عبارت دیگر، مطالعه سابقه و پیشینه مسئله و نتایج پژوهش
دیگران، مورد نیاز پژوهشگر است . او با این کار نسبت به موضوع، اطلاعات بیشتری پیدا می کند و مهمتر از همه، پی می برد
سؤالی که برایش پیش آمده قبلا پاسخ داده شده است یا خیر .
-5 چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟
زیرا فرضیه ها در هر پژوهش، نقش راهنما را دارد و به فعالیتهایی جهت می دهد که قرار است انجام شود . پژوهشگر با
توجه به مسئله خود، پیشنهادها و خبرهای اولیه را در چارچوب مسئله پژوهش خود ارائه میکند .
-6 فرضیه چیست؟ فرضیه پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانه محقق به سؤال تحقیق است.
-7 فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟ به میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد .
-8 مهم ترین منابع اطلاعاتی جغرافی دان رانام ببرید . -1 روش کتابخانه ای 2- روش میدانی
-9 روش کتابخانه ای چیست؟
این روش در تمامی پژوهش های علمی، مورد استفاده قرار می گیرد . در برخی از آنها تمام تلاش پژوهشگر در کتابخانه
صورت می گیرد و در برخی دیگر، بخشی از پژوهش در آنجا انجام می شود .
-11 روش میدانی چیست؟ پژوهشگر در این روش برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به
افراد یا محیط و برقراری ارتباط مستقیم با مکان مورد مطالعه به گردآوری اطلاعات بپردازد.
5
-11 مهم ترین ابزارهای روش های روش میدانی را نام ببرید . پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده
-12 پردازش اطلاعات چیست؟
یعنی حذف اطلاعات غیرضروری و حفظ اطلاعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات .
-13 نتیجه گیری وارائه پیشنهادات چگونه توسط پژوهشگر انجام می شود؟
در مرحله آخر، پژوهشگر با تجزیه و تحلیل اطلاعات، پاسخ مسئله پژوهش را می یابد . او ضمن ارائه دلایل علمی و منطقی به
تأیید یا رد فرضیه یا فرضیه های خود می پردازد .
-14 چرا رد شدن یک فرضیه نباید موجب دلسردشدن پژوهشگر شود؟
زیرا این پژوهش به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند پاسخ می دهد و از طرح دوباره آن جلوگیری می کند .
درس سوم: موقعیت جغرافیایی ایران
-1 تعریف موقعیت جغرافیایی را بنویسید . محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمین، موقعیت جغرافیایی آن پدیده است .
-2 موقعیت ریاضی یا مطلق را تعریف کنید .
محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت مطلق یا ریاضی آن محل است .
-3 موقعیت نسبی یک مکان یا کشور را تعریف کنید .
محل قرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود، موقعیت نسبی آن مکان است . و محل قرارگیری
آن، نسبت به سایر کشورها، دریاها، تنگه ها، کانال ها، منابع اقتصادی و …
-4 موقعیت ریاضی یا مطلق ایران رابنویسید .
ایران در عرض جغرافیایی 25 تا 39 درجه در جنوب منطقه معتدله نیمکره شمالی قرار گرفته و همچنین در 44 تا 63 درجه
طول شرقی واقع شده است .
-5 چرا موقعیت نسبی ایران بسیارممتازاست؟
زیرا در مجاورت خلیج فارس و تنگه هرمز قرار گرفته و این منطقه به دلایل زیر اهمیت خاصی دارد .
-6 اهمیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را بنویسید .
-1 ارزش و نقش ارتباطی بین سه قاره افریقا، اروپا وآسیا که در گذشته اهمیت داشته و اکنون نیز به عنوان حلقه ای از
زنجیره حمل و نقل کالا و نفت، اهمیت خود را حفظ کرده است .
-2 بزرگترین منبع انرژی جهان، ذخایر با ارزشی دارد، زیرا حدود 66 درصد ذخایر نفت جهان و 28 درصد ذخایر گاز طبیعی
را در خود جای داده است .
-3 درآمدها و دلارهای ناشی از صدور و فروش نفت خام، منطقه خلیج فارس را به صورت یکی از کانون های ثروتمند
جهان در آورده است و این بازار بزرگ مصرف، آن را به کانون توجه صادرکنندگان کالاهای صنعتی و غیرصنعتی تبدیل
کرده است .
6
-4 این منطقه، ارزش فرهنگی و سیاسی دارد زیراخلیج فارس در مرکز و قلب ناحیه جغرافیایی و سیاسی جهان اسلام قرار
دارد .
-7 تعریف مرز سیاسی را بنویسید .
مرز مهمترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه است و نشان می دهد سرزمین یک کشور تا کجا امتداد
دارد .
-8 طول مرزهای سیاسی وتعداد همسایگان ایران را بنویسید .
ایران کشور وسیعی است که حدود 8731 کیلومتر، مرز مشترک سیاسی با همسایگانش دارد و جزء کشورهای پرهمسایه است
و با 15 کشور همسایه است . ایران با 15 کشورمرزخشکی و آبی دارد .
9 – طولانی ترین و کوتاه ترین مرز خشکی ایران با کدام کشورهاست؟
ایران طولانی ترین مرز را با عراق و کوتاه ترین مرز را با ارمنستان دارد.
-11 انواع مرزهای سیاسی را نام ببرید . مرزهای خشکی – مرزهای هوایی – مرزهای هوایی
-11 اهمیت مرزهای دریایی و راه های آبی رابنویسید .
راه های آبی، امکان روابط بازرگانی بیشتری را فراهم می کند . دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری، علاوه بر امکان
ارتباط با سایر نقاط جهان، دستیابی به منابع غذایی ومنابع معدنی و سوخت های فسیلی را نیز فراهم می کند .
-12 تنگه هرمز کدام آب ها را به هم متصل می کند؟
تنگه هرمز، آبراهه هلالی شکلی است که آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به خلیج فارس متصل می کند .
-13 اهمیت تنگه هرمز را بنویسید .
این تنگه به سبب اینکه دروازه خروجی نفت خلیج فارس است، مهم ترین آبراهه راهبردی و یکی ازگذرگاههای تجاری مهم
جهان است .
-14 دریای عمان چه اهمیتی برای ایران دارد؟
دریای عمان به واسطۀ مجاورت با آب های آزاد )اقیانوس هند( و وجود سواحل با قابلیت های دفاعی مناسب از نظر اقتصادی
و نظامی اهمیت بسیاری برای ایران دارد .
-15 چرا دریای خزر از اهمیت نسبی بالایی برخوردار است؟
دریای خزر : بزرگ ترین پهنۀ آبی محصور در خشکی به واسطۀ منابع نفت و گاز، تأمین 91 % از خاویار جهان و دسترسی
به بازار مصرف 311 میلیون نفری کشورهای آسیای میانه * از موقعیت نسبی بالایی برخوردار است .
7
درس چهارم: ناهمواریهای ایران
-1 اهمیت مطالعه ناهمواری ها را بنویسید .
با شناسایی و مطالعه ناهمواری های کنونی کشور و سرگذشت تغییرات آنها میتوانیم برای آینده، برنامه ریزی دقیق تری داشته
باشیم .
-2 پراکندگی جغرافیایی نواحی کوهستانی کشورچگونه است؟
بخش زیادی از سرزمین ما را نواحی مرتفع و کوهستانی تشکیل می دهد . اگرچه ارتفاع کوه ها در بعضی جاها کم تر و در
برخی مناطق بیشتر است؛ به نظر می رسد کوه ها، نواحی شمالی، شمال غربی، غربی، شرق و نواحی پراکنده ای از مرکز
کشور را دربرگرفته است .
-3 تاثیر ناهمواری های کشوربرزندگی مردم را بنویسید .
این ناهمواری ها گاه در طول تاریخ، مانع ورود مهاجمان به سرزمین ما شده، و علاوه بر آن درتشکیل اجتماعات انسانی و
نوع زندگی مردم بسیار تأثیرگذار بوده است .
-4 اهمیت دشت ها را بنویسید .
در حد فاصل مناطق کوهستانی و گاه در درون کوهستان ها، دشت ها واقع شده است . دشت ها محل های مناسبی برای
فعالیت های کشاورزی و دیگر فعالیت های اقتصادی است . برخی از این دشت ها مرتفع و برخی پست و کم ارتفاع است .
وجود آب در دشت ها از عوامل مهم فعالیت های زندگی آنجا است .
-5 اهمیت جلگه ها را بنویسید .
در جلگه ها، رودهایی که از کوه ها سرازیر می شوند به سوی دریاها و دریاچه ها جریان می یابند و منابع آب قابل توجهی
ایجاد می کنند که شهرها و روستاها در کناره های آنها مستقر می شود . در جلگه های سواحل دریای خزر، صدها رود
بزرگ و کوچک از دامنه های شمالی البرز و دامنه های شرقی کوههای تالش به دریای خزر جریان می یابد و در جلگه های
خلیج فارس و دریای عمان نیز رودهای فصلی یا دائمی، آب را به سوی این دریاها هدایت میکند . سکونت گاه های بسیاری
بر این جلگه ها و کناره رودها، استقرار یافته است .
-6 شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است؟ اواخر دوران سوم زمین شناسی ) سنوزوئیک (
-7 درکدام دوران زمین شناسی ناهمواری های ایران شکل نهایی یافت؟ دوره کواترنز
-8 عوامل تغییرشکل ناهمواری های ایران بعد از کواترنر را بنویسید .
بعد از کواترنرناهمواری ها تحت تأثیر عوامل فرسایش تغییر شکل می یابند . این عوامل ) آب های روان، باد، اختلاف دما ( به
همراه عملکرد انسان، که با بهره برداری های گوناگون خود از محیط، سرعت تغییرات را افزایش داده است، موجب تغییر
شکل ناهمواری های ایران شده است .
8
-9 تقسیمات ناهمواری های ایران را بنویسید .
-1 سرزمین های کوهستانی که اغلب بیش از هزارمتر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند .
-2 سرزمین های هموار که شامل دشت ها و جلگه های کم ارتفاع در نواحی داخلی یا سواحل دریاها می شوند .
-11 مهم ترین کوه های منطقه کوهستانی آذربایجان را نام ببرید .
دو رشته کوه ارسباران ) قره داغ ( در شمال و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه، شمال و غرب این منطقه را دربرگرفته است .
دو توده کوهستانی مهم دیگر، به نام های سهند و سبلان بر اثر فوران آتشفشانی در این منطقه وجود دارند .
-11 ویژگی های کوه های تالش را بنویسید .
کوهستان تالش با جهت شمالی جنوبی، منطقه آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده است . شیب عمومی این
کوه ها به سمت خزر بیش از منطقه آذربایجان است و آب های جاری از آنها با سرعت به دریای خزر، وارد می شود .
بلندترین قله آن بغروداغ نام دارد .
-12 حدود جغرافیایی کوه های البرز را بنویسید .
کوه های البرز از تنگ منجیل شروع شده و در امتداد غربی شرقی تا کوه های شاهکوه در نزدیکی شاهرود و دره خوش
ییلاق ادامه دارند .
-13 ویژگی های منطقه کوهستانی البرز را بنویسید.

-1 دامنه های این کوه ها معمولاً به سمت شمال و یا جنوب است و در آن دره های وسیع و عمیقی هست، که رودهایی
چون چالوس و هراز در آنها جریان دارد .
-2 بخش بزرگی از این چین خوردگی وسیع، حاصل کوه زایی ) چین خوردگی ( مواد رسوبی طی میلیون ها سال است .
-3 فعالیت های آتش فشانی در دوره کواترنر سبب شکل گیری قلّه دماوند در این رشته کوه شده است .
-4 مراکز جمعیتی بسیاری در امتداد کوهستان های البرز مستقر شده است و یکی از کانون های عمده فعالیت های اقتصادی
کشور به شمار می رود .
-14 علل ناپایدارشدن منطقه کوهستانی البرز را بنویسید .
-1 گسترش شهرهای پررونق اقتصادی مثل تهران، – کرج، 2 احداث جاده های ارتباطی ) شوسه و راه آهن، (
-3 احداث سدها وهدایت رودخانه ها و بهره برداری از – آنها 4 گسترش فعالیت های کشاورزی گوناگون و بهره برداری
از معادن فراوان کوههای البرز،
-15 پیامدهای ناپایدارشدن منطقه کوهستانی البرز را بنویسید .
مجموع این فعالیت ها سبب شده است دامنه ها و دره ها، دشت ها و رودخانه های این منطقه کوهستانی طی چند دهه، چهره
دیگری به خود بگیرد و گاه، مخاطراتی همچون ریزش و لغزش در جاده ها و دامنه ها، لرزش های خفیف و گسترده، طغیان
رودها و بروز سیلاب وهمانند آنها حادث شود .
-16 مهم ترین کوه های خراسان شمالی را نام ببرید. هزار مسجد، آلاداغ و در اطراف نیشابور، بینالود
9
-17 حدود جغرافیایی رشته کوه زاگرس را بنویسید .
چشم انداز نواحی کوهستانی غربی کشور ازکردستان با جهت شمال غربی جنوب شرقی تا تنگه هرمزرا تشکیل داده است .
-18 عوامل پیدایش رشته کوه زاگرس را بنویسید .
-1 رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه شبه جزیره عربستان و صفحه اوراسیا به وجود آمده است .
-2 این چین خوردگی ها پس از تشکیل، به حالت اولیه باقی نماند و طی میلیونها سال به علت فرسایش تغییر شکل یافته است .
-19 گنبد نمکی چگونه به وجود می آید .
توده ای از نمک به شکل تقریباً گنبدی که بر اثر عوامل درونی و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت به رسوبات اطراف خود بالا
می آید .
-21 عوامل طبیعی تغییر دهنده رشته کوه زاگرس را بنویسید .
-1 جریان آب رودها به علت تغییرات اقلیمی، دچار نوساناتی شده و از حالت منظم به حالت نامنظم و طغیانی تغییر شکل داده
است . -2 ریزش های جوّی شدید، کوه ها رافرسایش می دهد و مواد آن در دسترس این رودها قرار می گیرد.
-3 توفان های گرد و غبار ،که هم طبیعت و هم انسان در منطقه زاگرس در ایجاد و گسترش آنها مؤثر است و انتظار می رود
در استانهای زاگرسی ) مثل خوزستان، لرستان و ایلام ( افزایش یابد .
-21 عوامل انسانی تغییر دهنده رشته کوه زاگرس را بنویسید .
احداث سدهای متعدد بر روی رودخانه ها ، گسترش شهرهامتعدد در کناره رودها، احداث جاده ها، از بین بردن جنگل ها، استفاده
نامناسب از زمین های کشاورزی ، گسترش شهرها و روستاها به ضرر دامنه ها، دره ها و دشت ها
-22 سدهای متعدد بر روی رودخانه های حوضه زاگرس به چه منظوری احداث شده اند؟
این سدها برای جلوگیری ازطغیان رودها، تولید برق آبی، تنظیم آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده های صنعتی و
یا تأمین آب مورد نیاز شهرها و روستاها احداث شده است .
-23 گسترش شهرها در کناره رودها در منطقه زاگرس چه پیامدهایی دارد؟
باعث برهم خوردن تعادل جریان رودها بر اثر دست کاری های انسانی ) مثل دیواره بندی، مجراسازی، پل سازی، پوشاندن روی رودها
و ورود فاضلاب های شهری ( در نواحی شهری شده و رودها را وادار کرده است که در مناطق شهری از بستر تعیین شده تجاوز کنند
و طغیان یا سیلاب را به شهرها تحمیل نمایند .
-24 موقعیت جغرافیایی کوه های مرکزی ایران را بنویسید .
اگر سه نقطه کوه جُغَتای در خراسان رضوی، گردنه آوج در استان همدان و قله کوه بَزمان یا خضر زنده درسیستان و
بلوچستان را به یکدیگر وصل کنید، مثلثی تشکیل میشود که منطقه کوهستانی مرکزی نامیده می شود .
-25 انواع ناهمواری های مرکزی ایران را بنویسید .
-1 بخشی به شکل رشته کوه که به آن ها کوه های مرکزی ) رشته کوه مرکزی ( گفته میشود .
-2 برخی توده های نفوذی آذرین که به آنها کوه های منفرد مرکزی می گویند .
10
-26 منطقه مکران درکجا قرار دارد؟و چه کوه هایی در آن قرار دارند؟
در جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چاله جازموریان در کرمان واستان هرمزگان ) سواحل دریای عمان ( منطقه مکران
واقع شده است که رشته کوه های بشاگرد و ناهمواریهای مریخی )کوه های مینیاتوری( وجو دارند.
-27 کوه های مریخی چگونه پدید آمده اند؟
در جنوب استان سیستان و بلوچستان و منطقه مکران دراثرفرسایش، شکل های زیبایی با دره ها، چاله ها و گودال های عمیق
ایجاد کرده است که آن ها را کوه های مریخی هم می نامند.
-28 گل فشان ها درکجا قراردارند؟ و علت ایجاد آن ها چیست؟
در استان هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان. گل فشان ها به علت خروج گاز یا بخار آب از اعماق زمین به بالا می آیند .
-29 ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید .
– ذخایر آب – معدن و ذخایر طبیعی – دامپروری – تعدیل آب وهوا – محل سرچشمه رودها
-31 انواع سرزمین های هموار را نام ببرید و هر یک را تعریف کنید.
-1 دشت ها: سرزمین های هموار یا نسبتاً همواری هستند که حصاری کوهستانی آنها را فرا گرفته است .
-2 جلگه ها: جلگه ها سرزمین های همواری هستند که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می
شوند .
-31 عوامل پیدایش دشت ها را بنویسید .
-1 برخی در هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها * ، ایجاد شده اند ) دشت کاکان در فارس ( .
-2 بعضی بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به وجود آمده اند ) دشت نهاوند در استان همدان ( .
-3 پاره ای از دشت ها حاصل انحلال مواد آهکی و هموار شدن زمین ها هستند ) مثل ماهی دشت کرمانشاه و دشت ارژن در فارس(.
-4 برخی از دوران های زمین شناسی بسیار قدیم برجای مانده اند، اما در روی آنها ناهمواری های جدید براثر فرسایش بادی ایجاد
شده است)مثل دشت لوت(.
-32 عوامل تغییر دهنده دشت ها را بنویسید.
-1 عوامل طبیعی: تغییرات اقلیمی)تغییر الگوی پراکندگی ریزش های جوی، بروز توفان ها، خشکسالی ها(، توفان ها و باد های شدید، طغیان
های دوره ای رود های این مناطق.
-2 عوامل انسانی: بهره برداری انسانی و تغییرات کاربری اراضی * ، بوته کنی و از بین بردن پوشش های گیاهی، دست کاری نابخردانه
در مسیل ها و مجاری رودها، احداث جاده ها در مناطق حساس به دست کاری های انسانی و بهره برداری وسیع از معادن و منابع
طبیعی،
-33 ارزش اقتصادی دشت ها را بنویسید .
-1 جاذبه های – گردشگری 2 استفاده از انرژی پاک، مانند انرژی خورشید و باد
-3 گذران اوقات فراغت به دلیل مناسب بودن برای رصد ستارگان، کویرنوردی و برگزاری مسابقات ورزشی
-4 معادن گچ، نمک و مصالح ساختمانی 5- فعالیت های کشاورزی
11
-34 چرا جمعیت درجلگه ها زیاد است؟ جلگه ها به دلیل حاصلخیز بودن خاک، جمعیت زیادی را در خود جای می دهد .
-35 عوامل طبیعی تغییردهنده جلگه ها را بنویسید.
-1 حرکات دریا ) جزر و مد، توفان های دریایی، سونامی، جریان های دریایی و نوسانات عمومی آب دریاها ( از جمله
عوامل طبیعی است که خواه ناخواه، مرتباً مناطق ساحلی را تغییر می دهد .
-2 رودهای طغیانی که به دریاها می ریزد نیز نهشته ها و آبرفت های فراوانی را بر جلگه های ساحلی، تحمیل و مرتباً مکان و
وسعت جلگه ها را دچار تغییرمی کند .
-36 عوامل انسانی تغییر دهنده جلگه ها را بنویسید .
اسکله سازی، بندرسازی، دیواره سازی ساحلی، احداث جاده روی جلگه های ساحلی، تغییر درپوشش گیاهی و بهره برداری
وسیع از آن و گسترش شهرها و روستاها به ضرر از بین رفتن اراضی کشاورزی و جنگلی، تغییرات وسیعی در نواحی ساحلی
ایران ایجاد می کند.
-37 ارزش اقتصادی جلگه ها را بنویسید .
جلگه ها بهترین مکان های کشاورزی در کشورمان هستند. علاوه بر این، جلگه های ساحلی شمال و جنوب ایران از نظر گذران اوقات
فراغت، ارزش ارتباطی، منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و صید آبزیان دارای اهمیت می باشند .
درس پنجم: آب و هوای ایران
-1 هواچیست؟ اصطلاح هوا به حالت آنی و زودگذر جو گفته میشود؛ مثلاً دمای شهر یاسوج در 26 فروردین سال 1394
ساعت 8 صبح، 13 درجه سانتیگراد است .
-2 آب وهوا یا اقلیم را تعریف کنید . آب و هوا به مجموعه عناصر جوی غالب در یک منطقه دردرازمدت گفته میشود؛ مثلاً
آب و هوای استان خراسان جنوبی، گرم و خشک است .
-3 سازمان هواشناسی کشور چگونه وضعیت هوا را برای روزهای آینده پیش بینی می کند؟
سازمان هواشناسی کشور با استفاده از اطلاعات روزانه، مانند فشار، رطوبت و دما، نقشه های هواشناسی تهیه می کند و با
کمک تصاویر پی درپی ماهوارهای، عبورتوده های هوا را پس از شکل گیری مراکز کم فشار و پرفشار، طی چند روز،
پیگیری می کند . با توجه به نوع توده هوا، سرعت و جهت آنها، کارشناسان هواشناسی می توانند وضعیت هوا و تغییرات آن
را برای روزهای آینده پیش بینی کنند .
-4 سه عامل اصلی)علت های تنوع آب و هویی( موثر برآب وهوای ایران را نام ببرید .
-1 موقعیت جغرافیایی 2- میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها 3- ورود توده های هوا به کشور
-5 کدام عوامل جغرافیایی برتنوع آب وهوای کشورموثراست؟
-1 عرض جغرافیایی 2- دوری ونزدیکی از دریاها 3- پرفشارجنب حاره ای
12
-6 نقش عرض جغرافیایی برآب وهوای کشور را توضیح دهید .
در مناطق جنوبی کشور، که در عرض های پایین جغرافیایی قرار دارند ) به خط اِستوانزدیک ترند، ( زاویه تابش خورشید
هنگام ظهر، نزدیک به عمود است و به همین دلیل در این نواحی، مقدار تابش خورشید بیشتر و هوا گرم تر است؛ مانند استان
های هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان . ولی در مناطق شمالی کشور که در عرض های بالای جغرافیایی قرار دارند و
زاویه تابش خورشید مایل تر است، مقدار تابش کم تر و هوا سردتراست؛ مانند استان های آذربایجان غربی و شرقی .
-7 تأثیر پرفشار جنب حاره ای را در بارش کم و گرم و خشک شدن ایران )خصوصاً مناطق جنوبی ایران( را توضیح دهید؟
در اطراف خط استوا به دلیل گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود و دارای آب و هوای گرم
و مرطوب است . در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی، به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پرفشار جنب حاره
ای تشکیل میشود و دارای آب و هوای گرم و خشک است که مانع از صعود هوا و تشکیل ابر و بارندگی می شود.
-8 مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کره زمین در اثرچه عاملی به وجود آمده است؟ عامل پرفشار جنب حاره ای
-9 چرا در دوره گرم سال درکشورما میزان بارش بسیارکم است؟
عامل پرفشار جنب حارهای درتابستان به داخل کشور پیش روی می کند و مانع ریزش بارش در دوره گرما درکشور می شود .
-11 دو اثرمتفاوت دوری و نزدیکی از دریاها برآب وهوای کشوررا بنویسید.
درسواحل شمالی کشور، دریای خزر در افزایش بارش، نقش مهمی دارد ولی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل عدم امکان
صعود هوای مرطوب، در بارش سواحل جنوبی کشور، نقش چندانی ندارند و موجب شرجی شدن هوا می شوند. در نواحی
داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت، اختلاف دما زیاد است ولی در نواحی ساحلی شمال و جنوب
کشور اختلاف دما کم تر است .
-11 بین میزان ارتفاع و دما چه رابطه ای وجود دارد؟ .
با افزایش هر 1111 متر ارتفاع، در لایه تروپوسفر، دمای هوا به طور میانگین حدود 6 درجه سانتی گراد کاهش می یابد . پس
در نواحی کوهستانی کشور، آب و هوا سردتر و در دشت های داخلی کشور،که ارتفاع کم تری دارند آب و هوا گرم تر
است .
-12 جهت رشته کوه هایی البرز و زاگرس چه تاثیری برآب وهوای کشوردارد؟
جهت رشته کوههای بلند مانند البرز و زاگرس نیز در پراکندگی جغرافیایی بارش کشور اثر دارد . این عامل موجب بارش
های بیش تر در دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس شده است .
-13 توده هوا را تعریف کنید .
توده هوا، حجم بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی در صدهاکیلومتر
تقریباً همسان باشد .
-14 مهم ترین توده های هوا که درطول سال کشورما را تحت تاثیرقرارمی دهد را نام ببرید .
توده هوای غربی، توده هوای سیبری، توده هوای سودانی، توده هوای عربستان و توده هوای مرطوب موسمی
13
-15 مهم ترین سامانه بارشی در ایران کدام توده هواست؟ توده هوای مرطوب غربی
-16 با توجه به ویژگی های توده های هوا، جدول را تکمیل نمایید.)در سؤال امتحانی بعضی خانه های جدول داده شده و قسمت
های خالی را باید تکمیل نمایید(
نام توده هوا جهت نفوذ به کشور زمان ورود به کشور منشأ اثر آب و هوایی
مرطوب غربی غرب و شمال غرب دوره سردسال
)اواسط پاییز تا اوایل بهار(
دریای مدیترانه-
اقیانوس اطلس بارش برف و باران
مرطوب موسمی جنوب شرق ایران دوره گرم )تابستان( اقیانوس هند باران های سیلابی
گرم و خشک جنوب غرب ایران تابستان عربستان افزایش شدید دما
سودانی غرب و جنوب غرب دوره سرد سال دریای سرخ بارش باران
سرد و خشک
سیبری شمال و شمال شرق دوره سرد سال سیبری سردی و خشکی هوا و
بارش در سواحل خزر
-17 کدام قسمت از ایران درتابستان بارش وجود دارد و چرا؟
جنوب شرق ایران به دلیل نفوذ توده هوای مرطوب موسمی تابستانی به کشور
-18 مهم ترین داده های هواشناسی را نام ببرید که درایستگاه های هواشناسی سینوپتیک اندازه گیری می شود .
دما، بارش ، فشار هوا
-19 انواع آب وهوای ایران را نام ببرید .
آب وهوای گرم و خشک، آب وهوای کوهستانی، آب وهوای گرم وشرجی، آب وهوای معتدل خزری
-21 ویژگی های آب وهوای گرم و خشک را بنویسید .
-1 بارش کم وخشکی هوا 2- اختلاف شدید دما 3- فقرپوشش گیاهی 4- تبخیرو تعرق زیاد
-21 ویژگی های آب و هوای کوهستانی را بنویسید .
-1 افزایش بارندگی وکاهش دما با افزایش ارتفاع 2- میانگین دمای پایین 3- بارندگی اغلب به صورت برف
-22 ویژگی های آب وهوای گرم و شرجی را بنویسید .
-1 بارندگی اندک 2- رطوبت نسبی بالا 3- میانگین دمای بالای سالیانه
-23 ویژگی های آب وهوای معتدل خزری را بنویسید .
-1 بارندگی زیاد 2- اعتدال دما در طول سال 3- پوشش گیاهی غنی
-24 ویژگی های اصلی مناطق خشک و بیابانی ایران را نام ببرید؟
بارندگی کم و نامنظمّ، زیاد بودن توان تبخیر و تعرّق و کمبود پوشش گیاهی،
-25 علت به وجودآمدن بیابانها درایران را بنویسید .
14
-1 عامل پرفشارجنب حاره ای 2- جهت رشته کوه های بلند البرز و زاگرس 3- دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی
-26 کویر را تعریف کنید و علت اصلی شکل گیری آن چیست؟
کویر، بخشی از بیابان است و به نمکزار های پف کرده ای گفته می شود که تبخیر شدید، عامل اصلی شکل گیری آن است .
-27 چرا بخش زیادی از بیابان لوت بارش کمتر از 31 میلی متر دارد؟
به دلیل قرار گیری در منطقه فشارزیاد جنب حاره ای
-28 ویژگی های بیابان لوت را بنویسید .
لوت یکی از خشک ترین بیابان های ایران است که در عین حال، یکی از گرم ترین مناطق کره زمین نیز به شمار می آید .
لوت در جنوب شرق ایران قرار دارد . بخش زیادی از این کمتر از 31 میلیمتر باران دارد.
-29 آب وهوا برکدام فعالیت های انسان اثردارد؟
آب و هوا بر نوع کشاورزی،گردشگری،معماری، سیستم های حمل و نقل و سلامتی انسان نیز تأثیر دارد . علاوه بر آن، بر
نوع لباس پوشیدن و یا انتخاب نوع مسکن ما نیز مؤثر است .
-31 چرا درکشورما معماری های گوناگونی درنقاط مختلف دیده می شود؟
آب و هوا بر معماری تأثیرات زیادی دارد . درکشور ما به دلیل گوناگونی آب و هوا، معماری های گوناگونی در نقاط
مختلف کشور دیده می شود .
-31 چرا درگذشته مردم درخانه های خود آسایش بیشتری داشتند وانرزی کمتری هم مصرف می شد؟
در گذشته، مردم در ساخت ساختمان، به اثر اقلیم بر ساختمان و محیط توجه میکردند و به همین دلیل در داخل خانه هایشان
دارای آسایش بودند و انرژی کمتری هم مصرف می شد .
-32 برای کاهش سوانح جاده ای کدام راهکار مناسب تراست؟
برای کاهش سوانح جاده ای، توجه به اقلیم و پیش بینی وضع هوا، راهکار بسیار مناسبی است . توجه به وضع جوی منطقه در
پروژه های راه سازی و طراحی سامانه های حمل ونقل بسیار مهم است . درصورت آگاهی از وضعیت آب و هوایی می توان
خسارت های سوانح جادهای را کاهش داد .
-33 مهم ترین سوانح جاده ای کشوررا نام ببرید. برف سنگین، سقوط بهمن، وقوع سیل، یخبندان و پدیدآمدنِ مه
-34 جغرافیای پزشکی در چهزمینه ای مطالعه می کند با ذکر مثال توضیح دهید؟
جغرافیای پزشکی در زمینه پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سلامت انسان مطالعه می کند؛ به عنوان مثال، تشدید آلودگی
هوای کلان شهرها و مناطق صنعتی کشور و یا آلودگی هوای استان های نیمه غربی کشور به وسیله ریزگردها، سلامت
جسمی و روحی عده زیادی از هم وطنان را به خطرانداخته است .
-35 تأثیر آب و هوا را بر فعالیت های نظامی توضیح دهید؟
آب و هوای دارای رطوبت بالا از عواملی است که طرح های نظامی، تاکتیک ها و تجهیزات نظامی، البسه و پشتیبانی از
نیروها را تحت تأثیر قرار می دهد. از اردیبهشت تا مهرماه، در استان های جنوب غرب و جنوب کشور دما و رطوبت بالا برای
15
نیروهای نظامی مشکل ساز می شود. درصورتی که در همین دوره در مناطق شمالی و غربی، مثل آذربایجان و کردستان
شرایط برای فعالیت نیروهای نظامی مطلوب است .
-36 مهم ترین مشکلات محیط زیستی ناشی از آب وهوا را نام ببرید . آلودگی هوا، بیابان زایی، خشک سالی و افزایش دما
وارونگی دما چیست؟
در حالت عادی در لایه اوّلیه جوّ،)تروپوسفر( با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا کاهش می یابد؛ از این رو در شرایط
عادی، هوای مجاور سطح زمین گرم تر و سبک تر از لایه های بالایی است و به راحتی می تواند به سمت بالا صعود کند و
جابه جا شود. اما در ماه های سرد سال، وضعیت برعکس می شود، در این شرایط هوای سرد و سنگین تر در مجاورت زمین
ساکن است و لایۀ هوای گرمی در بالای آن قرار می گیرد. در چنین شرایطی، حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت نمی
گیرد.
-37 محدوده جغرافیایی ریزگردها مربوط به کدام کشورهاست؟
کشورهای ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان
-38 علل شکل گیری ریزگردهاچیست؟
کاهش ریزش های جوی، خشک شدن باتلاق ها و مدیریت ضعیف منابع آب در این مناطق،
-39 ریزگرد ها بر روی سامتی انسان و محیط طبیعی چه پیامدهایی دارد؟
ریزگرد ها موجب عفونت های ریوی و اختلالات تنفسی در انسان می شوند. ریزگردها همچنین موجب آسیب رساندن به
جنگل های زاگرس )جنگل بلوط( و کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی شده و همچنین میدان دید را کاهش می دهند .
-41 برای مقابله چه راهکارهایی برای مقابله با ریزگردها مناسب است؟
احیای تالابها و تأمین حقابه رودخانه های منطقه، اجرای طرحهای بیابان زدایی، تغییر در شیوه کشت و مدیریت صحیح آب
در بخش های مختلف، روش های مناسبی است .
-41 برای حل مشکلات زیست محیطی کشورچه راهکاریی مناسب است؟
برای حل مشکلات محیط زیست کشور، مدیران، برنامه ریزان و مسئولان باید به بعد مکانی تصمیم گیری های خود توجه
جدی کنند و درحفظ منابع طبیعی و ملی کشورشان تلاش کنند .
درس ششم: منابع آب ایران
-1 مهم ترین منابع آب قابل دسترس را بنویسید .
در فصول سرد سال، ریزش برف و باران به صورت جریان آب رودها، منابع آب کشور را تغذیه می کند و در فصول گرم،
آب های فرو رفته در زمین به صورت چشمه، چاه و قنات، آب مورد نیاز ساکنان بخش های مختلف را تأمین می نمایند .
-2 از گذشته با توجه به کم آبی و خشک بودن سرزمین ایران برای دستیابی به آب، چه روشی را ابداع کرده اند ؟
حفر قنات را ابداع کرده اند تا در تمام سال، آب مورد نیاز را در اختیار داشته باشند .
16
-3 ویژگی های رودهای ایران را بنویسید .
-1 در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار رخ میدهد، به این دلیل هر چه به پایان این دوره نزدیک
تر می شویم، آب دهی رودها بیشتر می شود .
-2 با توجه به ناهمواری ها و جهت آن ها، هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کم تر می شود .
-3 رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی هستند . اگر این رودها در نواحی مرطوب، جریان
یابند مقدار آب آنها بیش تر خواهد بود .
-4 رودهای مناطق نسبتاً خشک بیشتر طغیانی، تصادفی و اتفاقی، و مقدار آب آنها در سال های مختلف متفاوت است .
-4 کانون آبگیررا تعریف کنید .
در مناطق مرتفع کوهستانی، مکان هایی وجود دارد که سرچشمه رودهای متعددی هستند. به این مکان ها کانون آبگیر می
گویند .
-5 انواع کانون های آبگیر را بنویسید . دائمی، فصلی، اتفاقی
-6 کانون آبگیر دائمی چه ویژگی هایی دارند؟
کانونهای آبگیری که بیش از 511 میلیمتر بارش داشته باشند و حداقل در هشت ماه از سال، این بارشها اتفاق بیفتد.
-7 کانون آبگیر فصلی چه ویژگی هایی دارد؟
اگر کانون های آبگیر در فصول سرد سال، ذخیره برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ کنند، بدون توجه به میزان
بارش و زمان آن جزء کانون های فصلی به شمار می رود.
-8 کانون آبگیراتفاقی چیست؟
در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم وخشک، که گاهی بارش های کوتاه و اتفاقی رخ می دهد، نوعی کانون
آبگیرموقت شکل می گیرد که آنها را کانون های اتفاقی می نامند .
-9 حوضه آبریز را تعریف کنید .
به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطه آن هدایت کند،
حوضه آبریز می گویند .
-11 انواع حوضه آبریزرا نام برده و هر یک را توضیح دهید؟
الف( حوضه آبریز خارجی: سرزمینی که رودهای آن به دریاهای اطراف کشور می ریزد؛ اما در طول مسیر، مورداستفاده قرار
می گیرند.
ب( حوضه ابریز داخلی: یعنی رودهایی که تمام آب آنها در کشور جریان دارد و وارد دریاچه های داخلی می شود .
-11 دریای خزر چگونه به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است؟
دریای خزر از طریق کانال راه ولگا – دن به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است .
17
-12 نحوه پیدایش دریای خزر را بنویسید .
این دریا ازبقایای دریای عظیم تتیس است که زمانی بخش اعظم نیمکره شمالی را پوشانیده بود . از حدود 61 میلیون سال
پیش این دریا از بقیه آب های قدیمی جدا ماند و به شکل بزرگ ترین دریاچه جهان درآمد .
-13 نام های دیگر دریای خزررا بنویسید .
این دریا را به نام های مختلفی می نامند؛ از جمله دریای مازندران، کاسپین، قزوین، گرگان، طبرستان، هیرکانی و دریای دیلم
درحال حاضر نام آن، دریای خزر است و در نقشه های خارجی کاسپین نامیده میشود .
-14 ویژگی های دریای خزر را بنویسید .
طول این دریا حدود 1211 کیلومتر و عرض متوسط آن 311 کیلومتر است . مساحت آن با توجه به تغییرات سطح آب،
متفاوت است . سطح آب این دریا ازسطح آبهای آزاد حدود 28 متر پایین تر است .
-15 کشور های همسایه دریای خزر را نام ببرید؟ ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، آذربایجان
-16 طولانی ترین رودهایی که به این دریا می ریزند را نام ببرید. )ذکر نام رود و جهت ورود به دریا(
رود ولگا و اورال از شمال، سفید رود و هراز از جنوب، رود اترک و گرگان از جنوب شرق و رود کورا و ارس از سمت
جنوب غرب .
-17 اهمیت دریای خزررا بنویسید .
تجارت دریایی، بهره برداری از منابع نفتی، ویژگی های خاص محیط زیست، گردشگری و صید ماهی ، انواع ماهیان
خاویاری جهان فقط در این دریا زندگی می کنند . بعضی از تالاب های حاشیه این دریا، محل توقف پرندگان مهاجر است .
در بستر این دریا منابع وسیعی از نفت و گاز ذخیره شده است .
-18 نحوه پیدایش خلیج فارس را بنویسید .
پیشروی آب اقیانوس هند از طریق دریای عمان و تنگه هرمز به دره های زاگرس، خلیجی هلالی شکل درجهت شرقی –
غربی به وجود آورده که صدها سال است به می گویند » دریای پارس « یا « خلیج فارس « آن .
-19 ویژگی های خلیج فارس را بنویسید . طول آن حدود 911 کیلومتر و عرض متوسط آن 251 کیلومتر است .
-21 رودهای مهم که به خلیج فارس می ریزند را نام ببرید . کارون، کرخه و دالکی و مند .
-21 پرآب ترین ، طویل ترین و تنها رودقابل کشتیرانی ایران کدام است؟ کارون
-22 خورچیست؟ به خلیج های کوچک سواحل خلیج می گویند؛ مثل خور موسی. » خور « فارس
-23 جزایرخلیج فارس را نام ببرید .
جزایر قشم ، خارک، لاوان، کیش، فرور، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی، هنگام، لارک، هرمز .
-24 بزرگ ترین جزیره خلیج فارس کدام است؟ قشم
18
-25 اهمیت خلیج فارس را بنویسید .
از جمله دلایل اهمیت این خلیج، تجارت دریایی و وجود منابع عظیم نفت و گاز در بستر آن و انواع ماهی و میگو است.
خلیج فارس از مهم ترین مراکز صید و پرورش مروارید است . تنگه هرمز، یکی از مهم ترین مکان های استراتژیک جهان
است.
-26 در گذشته دریای عمان چه نام داشت و بین کدام کشورها مشترک است؟
در گذشته دریای مکران نام داشت . این دریا بین ایران، عمان و پاکستان مشترک است .
-27 تنها بندر اقیانوسی ایران کدام استو در کجا قرار دارد؟ چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران در شمال دریای عمان قرار دارد .
-28 ویژگی های دریای عمان را بنویسید .
تنها دریای آزاد ایران، که از طریق آن می توان به آبهای همه دریاهای جهان دسترسی داشت، دریای عمان است . دریای
عمان بخشی از آبهای اقیانوس هند است که با تنگه مهم هرمز از خلیج فارس جدا می شود . عمق این دریا گاهی تا 2111 متر
هم می رسد، از این نظر برای عبور کشتی های تجاری و نفتکش های غول پیکربسیار مناسب است .
-29 کدام ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد دریای عمان امکان ساخت و توسعه بدون محدودیت بنادر، به ویژه جهت
پهلوگیری کشتی های اقیانوسی را فراهم ساخته است؟
از جمله جنس ساحل، عمق بسیارخوب دریا و عدم نیاز به استفاده از آبراه و کانال های دریانوردی در سواحل مکران.
-31 دلایل اهمیت دریای عمان چیست؟
امکان دسترسی به همۀ آب های آزاد جهان، حمل و نقل کالا و مسافر از طریق راه های دریایی، بر زندگی مردم ساحل نشین
تأثیر بسیاری دارد و مشاغل گوناگونی ازجمله صیادی و پرورش ماهی و میگو را به وجود آورده است .
-31 تعریف آلودگی دریاها و پیامدهای آن را بنویسید .
ورود مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه ماده یا انرژی به محیط زیست دریایی است که به کاهش تولید و همچنین کاهش
رشدونمو جانداران منجر شود و تأثیرات سوء، بر سلامت و بهداشت آبزیان و انسان داشته باشد .
-32 آلاینده هایی که دریاهای ایران را تهدید می کنند را نام ببرید .
-1 فاضلاب های شهری، صنعتی و – کشاورزی 2 زباله های جامد مثل پلاستیک
-3 آلاینده های شیمیایی شامل مواد آلی، معدنی و – رادیواکتیو 4 استخراج و حمل و نقل نفت
-5 ورود کودها و سموم شیمیایی مصرف شده در اراضی کشاورزی توسط رودها
-33 انواع دریاچه های ایران از نظرزمانی نام ببرید . دائمی، فصلی
-34 مهمترین دریاچه های دائمی ایران را نام ببرید و در کجا قرار دارند؟
مهم ترین دریاچه های دائمی ایران عبارت اند از : دریاچه ارومیه، زریبار)زریبار( غرب مریوان در استان کردستان، پریشان
) فامور ( ، مهارلو )استان فارس( و دریاچه آتشفشانی قله سبلان … .
19
-35 مهمترین دریاچه های فصلی ایران را نام ببرید و در کجا قرار دارند؟
مهم ترین دریاچه های فصلی ایران دریاچه مسیله در قم، نیریز در فارس، هامون در سیستان و بلوچستان و جازموریان بین دو
استان کرمان و سیستان و بلوچستان .
-36 اغلب در یاچه های دائمی ایران در چه مناطقی قرار دارند؟
در نیمه غربی کشور قرار دارند که از نظر شرایط آب وهوایی جزء نواحی مرطوب و نیمه مرطوب کشور هستند .
-37 بزرگ ترین دریاچه ایران را نام ببرید . دریاچه ارومیه
-38 نام های دیگردریاچه ارومیه را بنویسید . چیچست و کبودان
-39 منابع تامین آب دریاچه ارومیه را نام ببرید .
آب این دریاچه علاوه برچشمه های کف و حاشیه آن، از طریق رودهای متعددی تأمین می شود.
-41 مهم ترین رودهایی که به این دریاچه می ریزند کدامند؟
تلخه رود ، زرینه رود ، سیمینه رود، رود مهاباد، باراندوزچای، نازلوچای و ….
-41 عمیق ترین نقطه دریاچه ارومیه در کدام قسمت آن است؟ در شمال غربی آن .
-42 جزایرمهم دریاچه ارومیه را نام ببرید . جزیره کبودان )قویون داغی(، اشک داغی،آرزو و اسپیر .
-43 علل شوری زیاد دریاچه ارومیه را بنویسید .
به علت عبور برخی از این رودها از لایه های نمکی، آب این دریاچه بسیار شور است، به حدی که هیچ موجود زنده ای نمی
تواند در آب های آن زندگی کند.
-44 تنها آبزی دریاچه ارومیه چه نام داشت؟ آرتمیا
-45 اهمیت دریاچه ارومیه را بنویسید .
-1 وجود جزایر متعدد در آن است که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است .
-2 در اطراف دریاچه، املاح و رسوباتی است که برای درمان امراض پوستی مورد استفاده قرار می گیرد .
-3 آب این دریاچه موجب معتدل شدن آب و هوای منطقه شده است .
-46 دلایل کاهش آب دریاچه ارومیه را بنویسید .
-1 گرم شدن عمومی – هوا 2 کاهش بارش در حوضه آبریز – دریاچه 3 حفر بی رویه چاه ها
-4 تغییر کشت از محصولاتی که آب کمتری نیاز داشته اند، به محصولاتی که کشت آنها به آب زیادی احتیاج دارد .
-5 تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه، در مسیر رودهایی که به آن می ریخت ) احداث سدهای متعدد .(
-6 وجود موانعی که چرخه آب را در دریاچه تغییر داده است .
20
درس هفتم : ویژگی های جمعیت ایران
-1 کدام مناطق ایران ، پرجمعیت هستند؟
منطقه شهری تهران،مراکزاستان های کشور ،نیمه غربی و نیمه شمالی کشوراز جمعیت بیشتری برخورداراست .
-2 آیا درایران منطقه ای هست که خالی ازجمعیت باشد؟
بله – دشت لوت و بیشترقسمت های سواحل دریای عمان و بخش های داخلی دشت کویر و نواحی کوهستانی بسیاربلند و …
-3 چه عواملی در پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف نقش دارند؟
الف( عموامل طبیعی: مثل آب و هوا، منابع آب، ناهمواری ها،پراکندگی معادن، پوشش گیاهی و …
ب( عوامل انسانی: مثل حمل و نقل وارتباطات، سرمایه و فناوری، ایجاد مراکزرفاهی، پیشینه و سابقه تاریخی
-4 پراکندگی جمعیت از نظرجغرافی دانان چه ویژگی هایی دارد؟
آنان معتقدند که نقشه پراکندگی جمعیت، پیوسته درحال تغییر است . در دهه های اخیر، نقش انسان به عنوان عامل تأثیرگذار
درپراکندگی جمعیت، نسبت به گذشته، افزایش چشمگیری داشته است .
-5 نحوه اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت را بنویسید .
برای اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت، میزان موالید ومرگ ومیر را در یک سال مشخص از هم کم، و برتعدادکل جمعیت
تقسیم، و سپس آن را به درصد بیان می کنند .
-6 فرمول رشد طبیعی جمعیت را بنویسید.
رشد طبیعی جمعیت =
میزان موالید − میر و مرگ میزان
جمعیت کل × 111
-7 اگر جمعیت ایران در سال 1395 79926271 نفر و میزان موالید ایران حدود 1362111 نفر و مرگ و میر آن 371111 نفر
باشد، میزان رشد طبیعی ایران، چند درصد است؟
رشد طبیعی جمعیت =− × 111 = × 111 %1/24
-8 نحوه اندازه گیری رشد مطلق جمعیت را بنویسید .
موالید و مرگ ومیر، رشد طبیعی جمعیت را نشان میدهد که اگر مهاجرت را به آن اضافه یا از آن کم کنیم، رشد مطلق
جمعیت را به دست خواهیم آورد .
رشد مطلق جمعیت =(میزان موالید − میر و مرگ میزان )+(مهاجرپذیری −مهاجرفرستی ) جمعیت کل × 111
-9 زمان دو برابر شدن جمعیت چگونه محاسبه می شود؟ زمان دو برابر شدن جمعیت=
جمعیت مطلق رشد نرخ
21
-11 در یک کشورمیزان موالید 754111 نفر و میزان مرگ ومیر 193111 نفر و میزان مهاجرین به خارج از
کشور)مهاجرفرستی( 76111 نفر و میزان مهاجرین به داخل)مهاجرپذیری( 13111 نفربوده است . اگرتعداد کل جمعیت 64
میلیون نفرباشد :
الف – میزان رشد طبیعی جعیت کشوررا اندازه گیری 1 درصد / کنید. 87
ب – میزان رشد مطلق جمعیت کشوررا اندازه گیری 1 درصد / کنید. 77
ج- زمان دو برابر شدن جمعیت کشور را محاسبه کنید. 91 سال
رشد طبیعی جمعیت = − × 111 × 111 %1/87
رشد مطلق جمعیت =(− )+(−) × 111 +(−) × 111
× 111 %1/77
زمان دو برابر شدن جمعیت = جمعیت مطلق رشد نرخ
= /77 = 91 سال
-11 درساختمان سنی جمعیت کدام ویژگی های جمعیت مورد بررسی قرار می گیرد؟
ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را موردبررسی قرار می دهد . مانند وضعیت سنی و جنسی جمعیت
-12 وضعیت تغییرات سنی وجنسی جمعیت کره زمین را باهم مقایسه کنید .
جمعیت کره زمین از لحاظ نسبت جنسی جز درزمان های خاص، تفاوت چندانی ندارد؛ اما درطول زمان، نسبت سنی در
کشورها دچار تغییراتی می شود .
-13 چرا متخصصان ،جمعیت کشورها را به گروه های مختلف سنی تقسیم می کنند؟
متخصصان به دلیل اهمیت نسبت سنی در برنامه ریزی هر کشور از لحاظ سنی، جمعیت را به گروه های مختلفی دسته بندی
کرده اند .
-14 گروه های عمده سنی جمعیت را نام ببرید .
کودکان و نوجوانان 1 تا 14 سال
جوانان 15 تا 29 سال
بزرگسالان 31 تا 59 سال
سالمندان 61 تا 85 + سال
22
-15 با توجه به شکل، ویژگی های هرم سنی جمعیت ایران درسال 1395 را بنویسید.
-پایه هرم کوچک است به دلیل کاهش موالید درکشور در اثر اجرای سیاست های جمعیتی رشد جمعیت کاهش یافته است.
-میانه هرم پهن است و نشان دهنده آن است که بیشتر جمعیت درگروه جمعیت فعال اقتصادی )بزرگسالان( است و جمعیت
روبه پیری حرکت می کند.
-بالای هرم باریک است و نشان دهنده پایین بودن امید به زندگی درکشور است والبته بالای هرم درحال پهن شدن است که
نشان می دهد درآینده جمعیت کهنسال درکشورافزایش جدی می یابد.
-16 اهمیتو کاربرد هرم سنی هرکشور را بنویسید.
هرم سنی هر کشور به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند و از آن برای برنامه
ریزی استفاده کنند؛ به عنوان نمونه برای تحقق برنامه های تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت سالمندان، ارتقای سطح سلامت
جامعه، تأمین شغل برای حال و آینده، ایجاد فرصت های تحصیلی، تفریحی و رفاهی برای جوانان، امنیت ملّی، جلوگیری از
پیری جمعیتی، از اطلاعات و آمارهای سنی و جنسی جمعیت کمک می گیرند.
-17 علل افزایش سریع جمعیت ایران در دهه های اخیر چیست؟
در دهه های اخیر بر اثر گسترش بهداشت و واکسیناسیون، لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی، رونق صادرات نفت وواردات
مواد غذایی؛ میزان مرگ ومیر کاهش یافته و این کاهش، سبب افزایش سریع جمعیت شده است.
-18 سیاستهای کاهش جمعیت در آینده چه مشکلاتی ایجاد می کند ؟
مشکلاتی مانند به برهم خوردن تعادل جمعیتی،)سن و جنس( کاهش نیروی فعال و تضعیف نیروی دفاعی کشور و پیری
جمعیت.
23
-19 چرا سیاست کنترل جمعیت باید به گونه ای باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندی حرکت نکند؟
زیرا این سیاست مانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود .
-21 مهجرت را تعریف کنید.
مهاجرت عبارت است از جابه جایی بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارتی ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر .
-21 مهاجرت از عوامل مهم در ……………….. جمعیت به شمار می رود . تغییرات
-22 چرا حرکت و جابه جایی نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل
-23 بعضی از متخصصان، مهاجرت از ابتدای قرن بیستم تا به حال را در سه شکل بیان کرده اند،آن ها را بنویسید.
-1 مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شودکه یکی از انواع مهاجرت
داخلی است.
-2 مهاجرت های گروهی که براساس تصمیمات سیاسی انجام می شود .
-3 مهاجرت هایی که افراد از یک کشور به کشور دیگر جابه جا می شوند، مهاجرت خارجی می گویند .
-24 مهاجرت خارجی به دو صورت ………….. و ………………….. انجام می شود. اختیاری – اجباری
-25 مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ چگونه خود را دراقتصاد کشور نشان می دهد؟
این مهاجرت در اقتصاد کشور با از دست دادن نیروی کار روستا و افزایش جمعیت فعال اقتصادی شهر، خود را نشان می
دهد.
-26 در کشور ما،……………………. از مهم ترین مهاجرت ها در دهه های اخیر به شمار می رود . مهاجرت روستاییان به شهرها
-27 پیامدهای مهاجرت برای کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیررا بنویسید .
تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد .
-28 مهاجرت در مکان مبدأ و مقصد بر کدام ویژگی های جمعیتی اثر می گذارد؟
ترکیب سنی و جنسی، قیمت زمین و مسکن، اشتغال، امکانات و تجهیزات، فرهنگ و زبان
-29 چرا مطالعه مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است؟
اعضای یک خانواده با هم به دنیا نمی آیند و با هم از دنیا نمی روند)مگردر سوانح ( ، ولی اغلب، اعضای خانوارها با هم
مهاجرت می کنند و حتی در مواردی، چندین خانواده یا کلیۀ ساکنان یک محل یا منطقه به خاطر عامل یا عوامل مشترک،
جابه جا می شوند. به همین خاطر، مطالعۀ مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است .
-31 علت مهاجرت آریایی ها به سمت جنوب دریای خزر و ایران چیست؟ به علت سرما و از دست دادن چراگاه ها
-31 علل مهاجرت روستاییان بعد از اصلاحات ارضی به شهرهای بزرگ چیست؟ به علت نداشتن زمین و مشکلات اقتصادی .
-32 شاه عباس برای حفظ مرزهای شمالی ایران چه اقداماتی انجام داد.
تعدادی از قبایل کرد را، که به رزم آوری و سلحشوری، مشهور بودند به نواحی شمال شرقی کشور فرستاد .
24
-33 علت مهاجرت مردم سیستان به سرزمین گرگان چیست؟
خشک شدن منابع آب منطقه سیستان، که ناشی از بی توجهی به بند تاریخی هیرمند بود .
-34 علل عواملی که موجب افزایش مهاجرت به شهرآبادان شد را بنویسید .
-1 ایجاد منطقه آزادتجاری اروند 2- فعالیت پالایشگاه – آبادان 3 صادرات نفت از آبادان
-35 کدام عامل موجب شد که عده زیادی از مردم آبادان از این شهرمهاجرت کنند؟ وقوع جنگ تحمیلی
درس هشتم : تقسیمات کشوری ایران
-1 آریایی ها پس از ورود به فلات ایران و در نخستین مرحله زندگی اجتماعی، یک آبادی کوچک را ………….. و آبادی
بزرگ تر را ………………… می نامیدند. ویس – گئو
-2 نحوه تقسیمات کشوری در عصر هخامنشیان )داریوش( چگونه بود؟
در عصر هخامنشیان، داریوش کشور را به سی شَهْرَبی که همان شهر می باشد، تقسیم کرد و برای هریک از آنان مأمورینی
گماشت که آنها را شهربان و به می گفتند. » ساتراپ « یونانی
-3 در زمان ساسانیان ایران به کدام واحدهای سیاسی تقسیم شده بود؟
در زمان ساسانیان، کشور به سرزمین )ایالت( خوره )استان( تَسوگ یا تسوج )شهرستان( و رُستاک )دهستان( تقسیم شده بود .
-4 در دوره عباسیان، قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان …………….. تقسیم بندی می شد. ایالت
-5 عناصر اصلی تقسیمات کشوری در دوره صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه را نام ببرید. ایالت، ولایت، بلوک و قصبه
-6 چهار ایالت ایران در زمان قاجاریه را نام ببرید. آذربایجان ، خراسان و سیستان ، فارس و بندر ، کرمان و بلوچستان
-7 تقسیم ایران به ایالت، ولایت، بلوک و قصبه مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ در زمان صفویه، افشاریه و زندیه
-8 درسال 1316 هجری خورشیدی ایران به چند استان و شهرستان تقسیم شد؟
در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان که نام هر استان یک عدد بود و 49 شهرستان تقسیم شد .
-9 درقانون تقسیمات کشوری که درسال 1316 به تصویب رسید ایران چگونه تقسیم بندی شد؟
در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان که نام هر استان یک عدد بود و 49 شهرستان تقسیم شد .
در این قانون، هراستان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و هر دهستان به چند قصبه
تقسیم شد .
-11 پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدام استان ها به تقسیمات کشوری ایران اضافه شدند؟
اردبیل، قم، قزوین، گلستان، خراسان های شمالی، رضوی، جنوبی و البرز
25
-11 هدف از تقسیم کشور به واحدهای سیاسی کوچکتر چیست؟
برای اداره بهتر کشور، عرضه خدمات مناسب تر و تأمین نیاز های مردم
-12 واحدهای تقسیمات سیاسی ایران در زمان حاضر را نام ببرید . استان – شهرستان – بخش – دهستان
-13 استان را تعریف کنید .
واحدی از تقسیمات کشوری است که با محدوده جغرافیایی معیّن، از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت
های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود .
-14 شهرستان را تعریف کنید .
واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند بخش همجوارتشکیل شده که از نظر
عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، واحد متناسب و همگنی رابه وجود آورده است .
-15 بخش را تعریف کنید .
واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند دهستان همجوار، شامل چندین
مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، واحد
همگنی را به وجود آورده است .
-16 دهستان را تعریف کنید .
کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند روستا، مکان و مزرعه
همجوار تشکیل می شود و از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن است وامکان خدمات رسانی و برنامه
ریزی در سامانه و شبکه ای واحد را فراهم می سازد .
-17 استان،شهرستان،بخش ودهستان به ترتیب توسط چه کسانی اداره می شود؟ استاندار – فرماندار – بخشدار و دهدار
-18 تفاوت دهدار و دهیارچیست؟ دهدار دهستان را اداره می کند و دهیار روستا را اداره می کند .
-19 شهر توسط ………………….. و شهرستان توسط ………………. ادراه می شود. شهردار – فرماندار
-21 با توجه به نقشه داده شده درکدام سمت از ایران تعداد استان ها بیشتراست و چرا؟
درسمت غرب ایران به دلیل وجود جمعیت بیشتر
نکته مهم : از لحاظ نظام اداری، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان، شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات
مرکزی)پایتخت(خواهد بود.
26
درس نهم : سکونتگاه های ایران
-1 تعریف سکونتگاه از دیدگاه جغرافیا را بنویسید .
سکونتگاه محلی است از مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند .
-2 سکونتگاه ها چه اهمیتی دارند؟
سکونتگاه ها نه تنها به عنوان محل آسایش و مکانی برای رفع نیازهای زیستی و حیاتی انسان تلقی می گردند، بلکه انسان
بخشی از هویت خود را از قلمروهای سکونتگاهی خود اخذ کرده است و نسبت به زادگاه خود تعلق خاطر و حس دفاع و
فداکاری دارد .
-3 عوامل شکل گیری سکونتگاه ها را نام ببرید . آب کافی و خاک حاصلخیز
-4 در بین عوامل شکل گیری سکونتگاه ها کدام یک بیشترین اهمیت را دارد؟ آب
-5 نقش آب را در ایجاد سکونتگاه ها توضیح دهید .
بسیاری از سکونتگاه های اولیه، در کنار رودها به وجود آمده است . همواره آب در هر مکان، در تمایل انسان به کار
کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم نقش مهمی داشته است . .
-6 روستا ها و شهرهای اولیه چگونه پدید آمدند؟
با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد . افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی،
زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد .
-7 بیشترین تعداد شهرهای ایران در چه محدوده ارتفاعی به وجود آمده اند؟ بین 0111 تا 0111 متری
-8 عوامل طبیعی و انسانی اثر گذار در شکل گیری ، گسترش یا تغییر سکونتگاه ها را بنویسید.
عوامل طبیعی عوامل انسانی
آب عامل دفاعی و امنیت
خاک قرار گرفتن در مسیر راه های ارتباطی و بازرگانی
شیب زمین جنگ
شرایط جغرافیایی)طبیعی،انسانی( مناسب بیماری
-9 شهر باستانی بیشاپور درکجا قرار دارد و علت از بین رفتن آن چه بود؟ در شمال غربی کازرون- چنگ و بیماری
-11 اهمیت شهر بیشاپور در دوره ساسانیان چه بود؟ اهمیت ارتباطی مهمی در ایران داشت .
-11 انواع سکونتگاه ها را نام ببرید . زندگی شهری – زندگی روستایی – زندگی عشایری
-12 قدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است چیست؟ زندگی عشایری
27
-13 ویژگی های زندگی عشایرچیست؟
)1 در این شیوه زندگی، سکونت ویکجانشینی دائمی دیده نمی شود . 2( عشایر به طور مستقیم از منابع طبیعی استفاده می
کنند .
)3 عشایر، زندگی اجتماعی قبیله ای دارند و از ایل و طایفه تشکیل شده اند و پیوندهای خویشاوندی با هم دارند .
4( عشایر به طور مستقیم از منابع طبیعی استفاده می کنند .
-14 چرا ایران از قرن ها پیش اوضاع مساعدی را برای دامپروری فراهم کرده است؟
وجود کوه های البرز و زاگرس و نیز دشت های پست و هموار مجاور آنها
-15 مهم ترین ایلات مهم کشور را نام ببرید . ایل سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن از ایلات عمده کشور ایران هستند .
-16 روستا را تعریف کنید .
روستا، محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است و بیشتر روستاییان به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند .
-17 ویژگی های روستا را بنویسید .
1( روستاییان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند. 2( بسیاری از روستاییان در کاشت، داشت وبرداشت
محصول، با یکدیگرهمکاری می کنند )3. آب و هوای پاک، اوضاع زندگی بهتر و سالم تر را برای روستاییان فراهم آورده
) است. 4 معمولاً در روستاها، عرضه خدماتی نظیر بیمارستان، فروشگاه و حمل و نقل عمومی، کمتر و محدودتر است ..
-18 در سال 1395 طبق گزارش مرکز آمار ایران، منظور از شهر چیست؟
منظور از شهر هر یک از نقاط جغرافیایی است که دارای مصوبه هیئت دولت بوده و دارای شهرداری باشد .
-19 ویژگی های سکونتگاه شهری را بنویسید .
)1 جمعیت زیاد شهرها به خدمات و تسهیلات بیشتری نیاز دارد . 2( جمعیت زیاد سبب شده است خانه ها فشرده و محله ها
پرتراکم شود. 3( بیشتر مردم سکونتگاه های شهری، در بخش خدمات و صنعت شاغل هستند. 4( در شهر ها معمولاً تفاوت
بسیاری در ارزش ها، آداب و رسوم و شیوۀ زندگی مردم مشاهده می شود .
-21 اجزای سکونتگاه های روستایی را نام ببرید .
خانه ها، مزارع، چراگاه ها، باغ ها، مکان های عمومی، مساجد، میدان ها و راه ها
-21 اجزای سکونتگاه شهری را نام ببرید .
کاشانه ها، خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و تفریحی، دانشگاهی، بازار و مراکز درمانی
-22 چه عواملی موجب پیدایش شکل های مختلفی از سکونتگاه ها شده است؟ چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و
انسانی
-23 دو طبقه بندی کلی از شکل سکونتگاه های روستایی را نام ببرید . روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده
-24 ویژگی روستاهای پراکنده را بنویسید. در روستای پراکنده، خانه ها با فاصله از هم قرار دارد .
-25 انواع روستاهای متمرکز را نام ببرید . 1( خطی 2( میدانگاهی 3( پلکانی
28
-26 روستای طولی را تعریف کنید .
روستاهایی که در منطقه ساحلی و یا کناره یک رود قرار دارد و یا در امتداد یک جاده شکل می گیرد .
-27 روستاهای میدانگاهی را تعریف کنید . روستاهایی که در اطراف چشمه ها، چاه ها ومظهر قنات ها گسترش می یابد .
-28 روستاهای پلکانی را تعریف کنید . روستاهایی که در دامنه یک کوه استقرار یافته اند .
-29 انواع شکل سکونتگاه های شهری را نام ببرید . 1( شعاعی )ستاره ای( 2( شطرنجی 3( خطی
-31 شهرهای شعاعی یا ستاره ای چه ویژگی هایی دارند ، توضیح دهید؟
در این نوع از شهرها، شهر دارای یک مرکز اصلی )میدان( بوده و خیابان ها و شبکه های مهم از آن مرکز به صورت شعاعی
منشعب می شوند و سایر فضاها، اطراف آنها شکل می گیرند .
-31 شهرهای شطرنجی چه ویژگی هایی دارند ، توضیح دهید؟
در این شهرها، یک شبکه مستطیل شکل از راه های ارتباطی، زمین های شهر را به بلوک ها و قطعات همسان تقسیم می کند .
-32 شهرهای خطی چه ویژگی هایی دارند ، توضیح دهید؟
شهری که حول محورهای ارتباطی )ریلی و جاده ای( و یا در امتداد رود، دریا و دریاچه به صورت خطّی شکل گرفته است .
-33 برای هریک از شکل، شهر های زیر یک شهر را نام ببرید؟
)1 شهر شعاعی)ستاره ای( : همدان 2( شهر شطرنجی : سلماس 3( شهر خطی : بوشهر
-34 شهرها با توجه به چه عواملی شکل های مختلفی دارند؟
توجه به چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف خود، شکل های متفاوت دارد .
-35 چه عاملی موجب شد تغییر شکل سکونتگاه ها به تدریج تغییر یابد؟ افزایش جمعیت
-36 چه عواملی جمعیت شهرها و تعداد نقاط شهری را افزایش داده است؟
)1 رشد سریع جمعیت و افزایش جمعیت شهرها
)2 تبدیل نقاط روستایی به شهر )تأسیس شهرداری( و افزایش تعداد نقاط شهری
-37 هشت شهر ایران ، که جمعیت بیش از یک میلیون نفر دارند، را نام بیرید.
تهران، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز، قم
-38 در ایران کلان شهر به چه شهرهایی گفته می شود؟
در ایران به شهرهایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشد، کلان شهر می گویند .
-39 چرا زندگی در شهرهای بزرگ کشور دشوارشده است؟
در شهرهای بزرگ مشکلات و نارسایی هایی در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به چشم می خورد که
زندگی در این شهرها را دشوار کرده است .
-41 نقش هر سکونتگاه بر اساس چه عواملی تعیین می شود؟
نقش هر سکونتگاه براساس وضع جغرافیایی آن، اعم از انسانی یا طبیعی تعیین می شود؛
29
-41 مهم ترین نقش شهرهای ایران را نام ببرید .
1( نقش زیارتگاهی: مانند شهرهای مقدس مشهد و قم که به دلیل وجود زیارتگاه ها مورد توجه زائران است .
2( نقش بندری: مانند بوشهر و انزلی که به دلیل قرارگیری در کنار دریا قابلیت پهلو گیری و تخلیه بارگیری و نگهداری
کالاهای ورودی و خروجی را دارند.
3( نقش اداری-سیاسی : مانند تهران به دلیل پایتخت بودن، استقرار وزارت خانه ها، سفارتخانه ها و مراکز بزرگ اداری.
)4 نقش صنعتی: مانند شهرهای اصفهان و اراک به دلیل وجود کارخانه های مهم و متعدد.
-42 سه ویژگی مهم درمورد نقش شهرهای ایران را بنویسید .
1( امروزه اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارند و این نقش ها را با هم ایفا می کنند . مثل تهران که نقش سیاسی، اداری،
مذهبی، صنعتی، دانشگاهی و … را داراست .
2( نقش سکونتگاه ها در چهره و سیمای آنها منعکس می شود . سیمای سکونتگاه دانشگاهی با سکونتگاه صنعتی تفاوت دارد .
3( ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد؛ مثلاً سکونتگاه صنعتی به تدریج نقش های
اداری و سیاسی را نیز به عهده بگیرد.
-43 با توجه به وضع جغرافیایی و یا نقش سکونتگاه، جدول زیر را کامل کنید .
وضع جغرافیایی نقش سکونتگاه نمونه
قرار گرفتن در کنار دریا بندری بوشهر، انزلی ،بندرعباس
چشمه آب معدنی
توریستی
سرعین
وجود زیارتگاه ها و اماکن مذهبی زیارتگاهی مشهد، قم ، ری
معادن و استخراج آن ها
معدنی
سرچشمه، مسجدسلیمان
دانشگاه های بزرگ دانشگاهی تهران، تبریز، اصفهان
پایتخت بودن، استقرار وزارت خانه ها،
سفارتخانه ها و مراکز اداری.
اداری- سیاسی
تهران
پادگان ها،پاسگاه های مرزی، ستقرار نیروهای نظامی نظامی پیرانشهر
بناهای تاریخی
تاریخی
اصفهان، همدان، شیراز
بازارها، مراکز خرید، مناطق آزاد تجاری بازرگانی کیش، قشم ، چاه بهار
راه های ارتباطی و ترازیتی
ارتباطی
مهران
30
-44 پدیده شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف کنید .
با توجه به مشکلات شهرهای بزرگ در سال های اخیر ، حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا
روستاها آغاز شده است . این پدیده را شهرگریزی یا مهاجرت معکوس می گویند.
-45 علل پدیده شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را بنویسید.
آلودگی هوا، گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی در شهرهای بزرگ
درس دهم : توان های اقتصادی ایران
-1 فعالیت های اقتصادی چه اهمیتی دارند؟
فعالیت های اقتصادی موجب افزایش ثروت در کشورها می شود و در نتیجه رفاه و آسایش را برای مردم آن کشور فراهم می آورد .
-2 فعالیت های اقتصادی در چه بخش هایی انجام می شود؟ کشاورزی، صنعت و خدمات .
-3 چه عواملی می توانند بستر مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی فراهم می آورند؟
محیط طبیعی مساعد از یک سو و انسان توانمند از سوی دیگر.
-4 شناخت توان های محیطی به انسان چگونه کمک می کند؟
کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه استفاده کند و در بخش های مختلف اقتصادی به خوبی عمل نماید .
-5 کشاورزی چیست؟
یکی از اساسی ترین نیاز های انسان، نیاز به غذا است . به منظور برطرف کردن این نیاز، شکلی از رابطۀ بین انسان و محیط طبیعی ایجاد
شده است که آن را کشاورزی می نامیم.
-6 کشاورزی در اقتصاد کشور چه نقشی دارد؟
این بخش به دلیل ایفای نقش حیاتی در تأمین مواد غذایی سالم، خودکفایی، ایجاد اشتغال و بهره مندی صحیح ازمواهب الهی
مانند آب و خاک، در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارد .
-7 مهم ترین فعالیت های بخش کشاورزی را نام ببرید. زراعت، باغداری ودامداری
-8 چه عاملی موقعیت مساعدی را برای تولید انواع محصولات زراعی فراهم کرده است؟ تنوع آب و هوایی در ایران.
-9 مهم ترین محصولات تولیدی بخش کشاورزی کشور را نام ببرید .
انواع غلات، حبوبات، سبزیجات و محصولات جالیزی، نباتات علوفه ای و محصولات صنعتی
-11 مهم ترین مشکلات تولیدات زراعی در کشور را بنویسید .
محدودیت در منابع آب و خاک، بهره وری کم، وجودآفات و خسارات طبیعی، نوسانات آب و هوایی، بی ثباتی در قیمت
محصولات و …
-11 علل تنوع فراوان در تولیدات باغی درکشورچیست؟
اختلاف شدید درجه حرارت روزانه و سالانه در نواحی مختلف ایران.
31
-12 چراکشور ما برای تولید ات باغی از مزیت های زیادی برخوردار است؟
درکشورما امکان کشت انواع گوناگون میوه های سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری وجوددارد . این بخش از کشاورزی،
از مهم ترین اقلام صادراتی کشور است که هر ساله ارز فراوانی را وارد کشور می کند .
-13 مهم ترین محصولات باغی ایران رانام ببرید . پسته، انار و خرما
-14 چرا تغییر محور توسعه کشاورزی از زراعت به باغداری با روش های نوین آبیاری مناسب است؟
با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور.
-15 مزایای کشت گلخانه ای را بنویسید .
)1 کاهش مصرف آب 2( تولید در همه طول سال و همه جا 3( کنترل بهتر وضعیت کشت
-16 چرا کشورما وضعیت مناسبی در پرورش انواع دام فراهم کرده است؟
گستردگی کشور در عرض جغرافیایی، تنوع اقلیمی و گونه های گیاهی.
-17 چه عواملی موجب رشد بخش دامداری درکشور شده است؟
روند رو به رشد صنایع تبدیلی، وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و استفاده از روش های علمی .
-18 تولید محصولات دامی باعث رونق صنایع ………………….. در کشور شده است. غذایی
-19 صنایع عذایی در اقتصاد کشور چه نقشی دارند؟
این صنایع در اقتصاد غذایی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی، امنیت غذایی و صادرات کشور نقش مهمی دارد .
-21 عشایر در اقتصاد کشور چه نقشی دارند؟
یکی از تولیدکنندگان محصولات دامی، عشایر غیور و زحمتکش هستند، هر چند جمعیت عشایری کمتر ٪ از 2 از جمعیت
کشور است، آنان ٪25 واحد دامی و ٪21 از تولید پروتئین مربوط به دام را به خود اختصاص داده اند .
-21 صنعت چیست؟
صنعت شامل مجموعه فعالیت هایی است که به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصولات جدید
منجر می شود؛ اعم از اینکه این تغییرات با دست یا ماشین در کارگاه و یا منزل انجام شود .
-22 اهمیت بخش صنعت را بنویسید .
)1 بخش صنعت، محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها به شمار می رود .
2( فعالیت در این بخش به ایجاد اشتغال منجر خواهد شد .
)3 بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته است.
4( بخش صنعت درتجارت، تحقیق، توسعه و بهره وری سهم قابل توجهی دارد .
-23 صنایع اصلی کشور را می توانیم به دو گروه ………………. و ……………… تقسیم بندی کنیم. صنایع دستی – صنایع ماشینی
32
-24 منظور از صنایع دستی چیست؟ توضیح دهید .
به آن دسته از فعالیت هایی گفته می شود که عمدتاً با استفاده از مواد اولیه بومی و به کارگیری ابزار و وسایل ساده دستی،
در قسمتی از مراحل اساسی تولید و به ساخت محصولی منجر می شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری
صنعتگر به گونه ای تجلی می یابد .
-25 چرا فرش دستباف ایران از اهمیت و شهرت بین المللی برخوردار است؟ به دلیل بافت و نقش و نگار خاص.
-26 مهم ترین صنایع ماشینی کشور را نام ببرید.
صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فلزات اساسی، خودروسازی، ماشین سازی، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی.
-27 صنایع مربوط به فلزات اساسی کشور را نام ببرید؟ صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، سرب و روی
-28 بزرگ ترین بخش صنعتی کشور بعد از نفت وگاز چیست؟ صنعت پتروشیمی
-29 مواد پتروشیمی در تولید چه محصولاتی کاربرد دارد؟نام ببرید .
مواد پتروشیمی درتولید انواع لاستیک، پلاستیک، شوینده، چسب، کود، رنگ، الیاف مصنوعی و … کاربرد دارد .
-31 اهمیت صنعت خودروسازی درکشور را بنویسید .
صنعت خودروسازی یکی ازشاخصه های توسعه یافتگی کشور است که می تواند فرصت های شغلی بسیاری برای کشور
فراهم آورد و ازجمله صنایعی است که در سند چشم انداز به آن توجه خاصی شده است .
-31 دوشرکت خودروسازی کشوررانام ببرید . ایران خودرو و پارس خودرو )سایپا( .
-32 صنایع دفاعی از چه بخش هایی تشکیل شده است و چه اهمیتی دارد؟
از بخش های تحقیق و توسعه، تولید تجهیزات نظامی و تأسیسات و کارخانجات تشکیل شده است. محصولات دفاعی ایران از
نظر کیفیت در صدر سلاح های جهان قرار داشته و ضامن استقلال، خودکفایی و امنیت کشور هستند .
-33 چرا ایران یکی از قدرت های برتر معدنی جهان است؟
1( ایران یکی از کهن ترین تمدن های جهانی در کشف معدن است. 2( وجود بیش از 71 نوع ماده معدنی
-34 کدام استان ها بیشترین شاغلان بخش معدن کشور را دارند؟ استان های یزد، کرمان و اصفهان.
-35 عدم تعادل در پراکندگی قطب های صنعتی کشور نشان دهنده چیست؟
نشان می دهد که به توان و ظرفیت های محیطی ایران به طور کامل توجه نشده است .
-36 در چه صورتی همه مناطق کشور می توانند متناسب با امکان های طبیعی و انسانی خود توسعه یابند؟
اگر در استفاده از منابع طبیعی، ویژگی ها و توان محیطی آن منطقه مورد بررسی قرار گیرد .
-37 تعریف خدمات را بنویسید .
به زنجیره فعالیت های مالی، مدیریتی، بهداشتی،آموزشی، انتظامی، اطلاعاتی، گردشگری، تجارت وبازرگانی که به طور
غیرمستقیم در بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشور گویند » خدمات «، مؤثرند .
33
-38 اهمیت بخش خدمات را در اقتصاد کشور توضیح دهید؟
بخش خدمات کمک زیادی به ترسیم سایر بخش های اقتصادی می کند . به طور مثال رشد و توسعه بخش های کشاورزی و
صنعت وابسته به تحقیقات و پژوهش های متعددی است که توسط بخش خدمات انجام می شود .
-39 در مورد اهمیت و نقش حمل و نقل در اقتصاد کشور، توضیح دهید؟
امروزه زیربنای توسعه اقتصادی بر اساس سیستم حمل ونقل و ارتباطات مناسب آن شکل می گیرد. اگر راه ها و وسایل حمل
ونقل کافی در اختیار نباشد، امکان اتصال بین نواحی مختلف و تبادل کالا وجود نخواهد داشت. راه ها رگ حیاتی جامعه
هستند و تمام فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را تدوام می بخشند. نواحی دورافتاده اگر امکانات حمل ونقل
مناسب در اختیار نداشته باشند، امکان بهره وری بهینه از استعدادهای محیطی برای آن نواحی وجود نخواهد داشت.
-41 رسالت آموزش و پرورش چیست؟
رسالت این نهاد افزایش سطح آگاهی و نگرش افراد در جامعه است . این بخش از خدمات نیروی انسانی کارآمد و متخصص
در بخش های صنعت، خدمات وکشاورزی را تربیت می کند .
-41 چرا ایران یکی از کشورهای قدیمی در امر تجارت است؟
این سرزمین به دلیل موقعیت استراتژیکی ویژه، عبور جاده ابریشم و راه ادویه از نظر تجارت قدمت دارد .
-42 تجارت و بازرگانی در گذشته و حال چه تفاوتی دارند؟ توضیح دهید.
در گذشته انجام امور تجاری در مکان های مشخص مانند بازار و مؤسسات خرده فروشی و عمده فروشی انجام می گرفت ،
اما امروزه تجارت الکترونیک و استفاده گسترده از اینترنت امکان خرید و فروش سریع را به مقدار زیاد تسهیل کرده است .
-43 اهمیت و مزایای گردشگری چیست؟
گردشگری در ردیف شغل های پر درآمد ، پاک و کم هزینه است که برای کشور میزبان می تواند اشتغال زایی،توسعه و
رونق اقتصادی، و ارتباطات جهانی سازنده ایجاد کند .
-44 سازمان جهانی گردشگری (WTO) ایران را از نظر جاذبه های طبیعی، در رتبه …………. و از نظر جاذبه های تاریخی و
فرهنگی در رتبه ……………… جهانی قرار داده است . پنجم – دهم
-45 توانمندی های متعدد ایران برای گسترش جهانگردی را بنویسید .
1( تنوع اقلیمی و وجود چشم اندازهای طبیعی درکشور.
)2 وجود گردشگری زمین گردی درکشور )ژئوتوریسم(.
3( وجود مکان های زیارتی درکشور.
)4 وجود مراکز گوناگون فرهنگی مانندموزه ها.
5( وجود مراکز ارزشمند دینی، مذهبی،زیارتگاهی و اماکن مقدس کشور.
)6 وجود زمینه های گردشگری اجتماعی فرهنگی درکشور.
7( وجود گردشگری علمی و طبیعت گردی درکشور ) اکوتوریسم ( .
34
8( وجود بیش از یک میلیون اثر باستانی و تاریخی در کشور.
9( وجود بیش از 161 نوع صنایع دستی.
-46 چرا درکشور ما امکان توسعه گردشگری زمین گردی) ژئوتوریسم( وجوددارد؟
پیکره بندی طبیعی این سرزمین، برخورداری از موقعیت دریایی و خشکی، وجود کوه های بلند، دشت های وسیع، سواحل
گوناگون و بیابان های شگفت انگیز گردشگری زمین گردی ) ژئوتوریسم ) را ایجاد کرده است .
-47 چه عواملی زمینه های گردشگری اجتماعی – فرهنگی درکشورما فراهم کرده است؟
تنوع قومی و فرهنگی در کشور که به همراه خود مجموعه ای از آیین ها، لباس ها، خوراکی ها، آهنگ ها، مراسم و گویش
های محلی را ایجاد کرده و زمینه های گردشگری اجتماعی فرهنگی را فراهم آورده است .
تهیه و تنظیم
علی محمدی دبیر جغرافیا – ناحیه یک همدان

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک