23/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

ختم بسم الله

ختم بسم اله کهاگر در 40 روز هر روز بعد از هر نماز واجب کل این 40 مورد اسم اعظم خدا برده بشه و در انتها حاجت طلب میکنین به امید حاجت روایی همه دوستان بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا صبر ویا سلیم دارم

ختم بسم اله که

اگر در 40 روز هر روز بعد از هر نماز واجب کل این 40 مورد اسم اعظم خدا برده بشه و در انتها حاجت طلب میکنین به امید حاجت روایی همه دوستان

 

ختم بسم الله
1. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا صبر ویا سلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
2. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا جلیل ویا جمیل دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
3. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا وکیل و یا کفیل دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
4. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا علیم و یا حلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
5. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا عظیم و یا حلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
6. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا کریم و یا مقیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
7. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حنان و یا منان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
8. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا دیان و یا برهان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
9. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا برهان و یا سلطان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
10. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یارضوان و یاغفران دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
11. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا سبحان ویا مستعان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
12. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا مانع و یا دافع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
13. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا رافع و یا صا نع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
14. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا نافع و یا صا نع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
15. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا جامع و یا شافع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
16. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا واسع و یا موسع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
17. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا دلیل و یا قبیل دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
18. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا علی و یا وفی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
19. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا غنی و یا ملی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
20. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا رضی و یا زکی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
21. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا بدی و یا قوی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
22. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا مقدر و یا مدبر دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
23. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا مطهر و یا منور دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
24. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا عاصم و یا قائم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
25. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا دائم و یا راحم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
26. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حاکم و یا عالم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
27. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا قابض و یا باسط دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
28. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا واحد ویا احد دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
29. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا شاهد ویا ماجد دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
30. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حامد و یا راشد دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
31. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا باعث و یا وارث دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
32. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا ضار و یا نافع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
33. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا کافی و یا شافی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
34. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا وافی و معافی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
35. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا هادی و یا داعی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
36. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا قاضی و یا راضی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
37. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا عالی و یا باقی دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
38. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا غافر و یا ساتر دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
39. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا قادر و یا قاهر دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
40. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حبیب و یا طبیب دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم

 

,

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک