19/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

کلمات مترادف و متضاد پایه ی دوم ابتدایی

کلمات مترادف و متضاد پایه ی دوم ابتدایی

کلمات مترادف و متضاد پایه ی دوم ابتدایی

به نام خا لق هستی
کلمات مترادف و متضاد
پایه ی دوم ابتدایی
دبستان هوشمند غیر دولتی گام نخست
فرتوت اهوازی
ستایش
سرآغاز = شروع
اکنون = حالا
پروردگار= خدا
عزیز = گرامی
نام = اسم
موفق = پیروز
غافل= بی خبر
زیان = ضرر
کمک = یاری
پند = نصیحت
نشاط = شادابی ،شادی
سپاسگزارم = تشکر می کنم
کشور = وطن ، میهن
درس اول )کتابخانه کلاس ما(
می وزید = ت کان می خورد ملایم = آرام وارد = داخل مفید = با فایده
گفت و گو = مشورت،همفکری ویژه = مخصوص پرسش= سوال آخر =پایان
زیبا=قشنگ ، خوشگل پیشنهاد = نظر مناسب = خوب قطعه = تکه
فکر = اندیشه ، نظر ؛ عقیده نظم = ترتیب گروهی= دسته جمعی تهیه= آماده
وقتی = هن گامی که ، زمانیکه دوست = یار، همدم ، مونس عزیز= گرامی وارد ≠ خارج
احوال پرسی = با خبر شدن از حال یکدیگر
متضاد
زیبا ≠ زشت
پرسش ≠ پاسخ مفید ≠ مضر
خیر ≠ بله اول ≠ آخر
خوب ≠ بد خیلی ≠ کمی
درست ≠نادرست ، غلط بانظم ≠ بی نظم
درس دوم ) مسجد محله ی ما (
واژه= کلمه نیز = چنین هم
محله = قسمتی از شهر خارج = بیرون
جماعت = گروهی از مردم اولین = ستین نخ
خوب = نیک خانه = منزل
جالب= شگفت انگیز امام جماعت = پیش نماز باخبر = آگاه وجود دارد = هست
لبخند = تبسم ، خندیدن بدون صدا به طرف = به سوی تشکر =سپاسگزاری طرف = سمت
ه ن گامی که = وقتی که ، زمانیکه دلم می خواهد = دوست دارم خارج می شدند = بیرون می رفتند
مراسم مذهبی = دستورات دینی سخنان =حرف ها ، صحبت ها کودکان = بچه ها
متضاد
بسیار ≠ کم اولین ≠ آخرین خوشحال ≠ غمگین
بزرگ ≠ کوچک چپ ≠ راست خنده ≠ گریه
یار مهربان
یار = دوست
دانا = کسی که همه چیز را می داند
خوش بیان = خوش صحبت
پند = نصیحت
غافل = بی خبر
سود = فایده
سخن = حرف
درس سوم ) خرس کوچولو(
بارها = چندین بار ، چندین دفعه تصمیم = اراده
نفهمیده بود = متوجه نشده بود دلیل = علت
دوباره = باردیگر جواب داد= پاسخ داد
ناراحت = غمگین کثیف = آلوده
بیمار= مریض اول = ابتدا
سالم = تندرست، سلامت پاکیزه = تمیز
خوش حال = شاد بجنگم = دعوا کنم
بجن گد= مبارزه کند بقیه = ادامه
این طوری = این ش کلی اما = ولی
میکروب ها = موجودات ریزی که با چشم دیده نمی شوند
متضاد
زود ≠ دیر روز ≠ شب خوشحال ≠ ناراحت
جواب ≠ سوال بعد ≠ قبل زیر ≠ رو
بالا ≠ پایین رفت ≠ آمد کثیف ≠ تمیز
کم ≠ زیاد
درس چهارم ) مدرسه ی خرگوش ها(
منتظر = چشم به راه معلم = آموزگار
مثل = مانند ، شبیه پرسش = سوال
لذت = خوشی ، احساس خوشی سرود = آواز
مواظبت = نگهداری ، مراقبت ت میز= پاکیزه
مثلا = برای مثال بیرون = خارج
فکر = اندیشه اتفاق = پیش آمد
همیشه = مداوم سالم = درود
صدا = وقتی چیزی بلرزد صدا تولید می شود ، آوا مثل = مانند
متضاد
سلام ≠ خدا حافظ تمام ≠ شروع پرسید ≠جواب داد
بلند ≠ کوتاه سالم ≠ ناسالم پر ≠ خالی
درس پنجم ) چوپان درست کار(
زیاد = خیلی ، فراوان مزد = پاداش
نصیحت = پند ، اندرز حرف = سخن
لبخند = تبسم نجات = رهایی
ناچار = به اجبار، ناگزیر فکر = اندیشه
سیل= باران شدید شروع = آغاز
صاحب = مالک وانگهی = ناگهان
چرا = علف خوردن حی وانات ناگهان = یک دف عه
متضاد
راست گو ≠ دروغ گو بالا ≠ پایین
می فروخت ≠می خرید شدید ≠ آرام
درس ششم ) کوشا و نوشا(
شبیه = مثل، مانند برنا = جوان
یادبگیرید = بیاموزید ترک کردند = رفتند
دانا = کسی که بسیار می داند اسم = نام
قبول کرد = پذیرفت اما = ولی
تلاش = کوشش ، سعی علم = دانش
کوشا= کسی که کوشش می کند غیر از = به جز
نوشا = کسی که به دنبال بازیگوشی است آزاد = رها
آموختن = یاد گرفتن سرانجام = در پایان
فکر = نظر ، عقیده، رای لانه = آشیانه
فردوسی : یکی از شاعرا ن بزرگ ایران بود = باشد
توانا = کسی که می تواند هر کاری را انجام بدهد )پر توان(
امانت دار =کسی که از وسایل دیگران بخوبی نگهداری می کند
متضاد
همیشه ≠ هیچ وقت دانا ≠ نادان آسان ≠ سخت
مهربان ≠ نامهربان برنا ≠ پیر پیر ≠ جوان
درس هفتم ) دوستان ما(
کوشا = پرتلاش پاکیزه = تمیز
پرکار = پر تلاش ، سخت کوش قشنگ = زیبا
خوش مزه = خوش طعم نظم = ترتیب
با نشاط = شاد، سرحال شاداب = شاد
کشاورز= دهقان ، زارع دوستان = یاران
مامور = فرمان بر منظمی = مرتبی
سخت کوش = پر تلاش دوستان = یاران
سحر خیز = کسی که صبح زود بیدار می شود زحمت کش = سخت کوش
ایجاد کرده است = به وجود آورده است
رفتگر = کسی که کوچه ها و خیابان ها را تمیز می کند
بنا = کسی که ساختمان می سازد
باغبان = کسی که گل و درخت می کارد
آفریده است = به وجود آورده است ، خلق کرده است
قشنگ ≠ زشت دختر ≠ پسر
خوش مزه ≠ بد مزه روزانه ≠ شبانه
خانم ≠ آقا شاد ≠غمگین
منظم ≠ بی نظم پرکار ≠ کم کار
دوست ≠ دشمن زشت ≠ زیبا
درس هشتم ) از همه مهربان تر(
حرف زدن : سخن گفتن
یاری = کمک
پرسید= سوال کرد
انسان ها = آدم ها
محبت = مهربانی
فهمیدم = م توجه شدم
دعا = حرف زدن با خدا
فهمید = متوجه شد
خیلی = زیاد ، بسیار
سعی = تلاش ، کوشش
تصمیم گرفت = اراده کرد
دوست بداری = دوست داشته باشی
درس نهم) زیارت(
داخل شد = وارد شد گل دسته = مناره
تماشا کرد= ن گاه کرد اذان = اعلام وقت نماز
جمعیت = عده ای از مردم نورباران = نورانی ، درخشان
فراموش نمی کند = از یاد نمی برد دسته دسته = گروه گروه
ح رم = جای امن ، دور مزار امامان هرگز = هیچ کدام ، هیچ وقت ، اصلا ، ابدا
دانه بر می چیدند = دانه بر می داشتند ومی خوردند
چلچراغ = چهل چراغ ، لوسترهای چند شاخه ای بزرگ
متضاد
اول وقت ≠ آخر وقت هرگز ≠ همیشه
نزدیک ≠ دور بیشتر ≠ کمتر
درس دهم ) هنرمند(
سعی = تلاش ، کوشش
یاد بگیرم = بیاموزم
صبر = ملتح
حوصله ،
موفق = پیروز
فکر = اندیشه ، نظر ، عقیده ، رای
هنرمند = با هنر ، کسی که هنر دارد
با دقت = یعنی کسی که دقت دارد
سفالگر = کسی که با گل چیزهایی زیبا می سازد
متضاد
≠≠ دیشب دیروز موفق نا موفق
≠ ≠ امروز امشب هنرمند بی هنر
درس دوازدهم ) فردوسی(
قدیمی = کهنه اکنون = حالا
تصویر = عکس پرکار = پر تلاش
فراوان = بسیار بنا = ساختمان
قسمت = تکه حفظ = نگهداری
حمله = دعوا ، جنگ سال گذشته = سال قبل
با ایمان = کسی که ایمان دارد
آرام گاه = محل آرامش ابدی
شاعر = کسی که شعر می گوید
متضاد
≠≠ عظیم کوچک ترین آباد خراب
≠≠ دورتر نزدیک تر باارزش بی ارزش
درس سیزدهم ) ایران زیبا(
زیارتگاه = محل زیارت
پرتلاش = پر کار
حمله = هجوم
قسمت هایی= تکه هایی
ماست = از ما است
قدیمی = کهنه
باایمان =مؤمن
کشور = وطن، سرزمین ، میهن
متضاد
فراوان ≠ کم قدیم ≠ جدید دشمنان ≠ دوستان
درس چهاردهم)پرچم(
نسی م = باد ملایم وسط = میان
وارد = داخل لذت = خوشی
گذشته = قبل مثل = مانند ، شبیه
صلح =آشتی ، دوستی میهن = وط ن
سربلندی = افتخار گذشته = قبل
فرق = تفاوت ، اختلاق هن گام = وقت
احساس کردن = حس کردن سرخ = قرمز
قشنگ = زیبا ، خوشگل نشانه = علامت
دوباره = یک بار دیگر صبح گاهی = هن گام صبح
دفاع = نگه داری ، مواظبت ن گاه می کنم = می بینم ، تماشا می کنم
می وزید = ت کان می خورد ، ح ک رت می کرد
متضاد
آهسته ≠ تند صلح ≠ جنگ گذشته ≠ آینده فرق ≠ شباهت زیباتر ≠ زشت تر
درس پانزدهم ) نوروز(
آغاز = شروع جدید = تازه ، نو
آماده = مهیا پایان = آخر
اعضا= افراد سرسبزی = خرمی
تحویل سال = شروع سال می گذراند = قرار می دهند
آرام گاه = محل آرامیدن در گذشت گان = مرده ها
ج شن = سور ، مهمانی نوروز = روز اول فروردین ، روز نو
متضاد
نخستین
≠ آخرین کهنه ≠ جدید پایان ≠ شروع
درس شانزدهم) پرواز قطره(
وسط = میان نیاز = احتیاج
طلایی = زرد این قدر = این اندازه
بعد = سپس همراه = دنبال
تکه = قطعه پراکنده = پخش
ناگهان = یک دفعه فریاد = داد
اطراف = دور و بر مثل = مانند ، شبیه
تندی = شدیدی طلایی= زرد
دوباره = بار دیگر حالا = الان ، اکنون
ن گاه می کرد = تماشا می کرد سیراب = پرآب ، بی نیاز از آب
متضاد
شدید ≠ آرام سرد ≠ گرم
تشنه ≠ سیراب گرما ≠ سرما
درس هفدهم) مثل دانشمندان(
صبر = حوصله
جانور= جاندار
حیوانات = جانوران
ن گاه کردن = ت ماشا کردن
سنجاقک = نوعی حشره
کثیف = چرک ، آلوده
آسیب = گزند ، صدمه
دانشمندان = کسانی که دانا و عالم هستند
آدم شناس = کسی که انسانها را می شناسد
جانور شناس = کسی که درباره ی زندگی جانوران تحقیق می کند
طبیعت = سرشت ، نهاد ، جایی که مردم در آن آفریده شده اند
پیروز باشید فرتوت اهوازی

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک