28/11/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

لانه‌زنبوردوزی

مراحل انجام پته دوزی

رودوزيي تزيیني شامل شش ضلعي هاي خاص كه هم زمان با دوخت، پارچه را جمع كرده و حالتي شبیه به لانۀ زنبور به آن مي دهد.

لانه‌زنبوردوزی

رودوزيي تزيیني شامل شش ضلعي هاي خاص كه هم زمان با دوخت، پارچه را جمع كرده و حالتي شبیه به لانۀ زنبور به آن مي دهد.

مراجعه به

پته دوزی