31/07/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

فارسی چهارم معنی کلمات، هم خانواده کلمات، متضاد کلمات درس 1 تا 11

معانی شعر چهارم دبستان

معانی شعر چهارم دبستان

فارسی چهارم معنی کلمات، هم خانواده کلمات، متضاد کلمات درس 1 تا 11

تدریس ادبیات: درس اول
معنی واژه ها به ترتیب بیت ها:ستایش
آخر:پایان،انجام
دمی:لحظه ای،هنگامی
هرگز:هیچ وقت
صبحگاه:بامداد،هنگام صبح
اهسته:کند،آرام
یک چند :لحظه ای ،مدت کمی
نهان:پنهان،مخفی
نشان:علامت ،نشانه
نیکی:خوبی
معنی واژه ها ی درس:آفریدگار زیبایی
تصمیم:اراده،قصد
جهان افروز:روشن کننده ی جهان
داوری:قضاوت کردن
دل انگیز:دل فریب،مطلوب
نخست؛اول،ابتدا
نیلی:به رنگ نیل،کبود رنگ
پراکند:پخش کرد
گوناگون:مختلف
غوک:قورباغه
برکه:آبگیر تالاب
بگذار:اجازه بده
منظره:چشم انداز
انبوه:بسیار زیاد
زینت:زیور
گلگون:سرخ رنگ
تاب نیاورد:تحمل نکرد.طاقت نیاورد
سراغ:پی چیزی رفتن
ارغوانی:به رنگ ارغوان،بنفش
جلا:درخشندگی و شفافیت
مهاجر:کوچ کننده،مهاجرت کننده
سطح:قسمت هموار و خارجی اجسام
قشر:پوست
براق:درخشان،درخشنده
خود نمایی:خود را جلو دیگران خوب نشان دادن
چیره دست:ماهر،زبر دست
لذت:خوشی
شگفت انگیز:تعجب آور،حیرت اور
هم خانواده:درس اول
انتخاب:منتخب
سطح:سطوح
مهاجر:هجرت
مزارع:مزرعه
تصویر:تصاویر،مصور
منظره:مناظر،منظر
کلمات متضاد:درس اول
شروع#پایان
تیره#روشن
زیبا#زشت
دشوار#آسان
گرم#سرد
ضخیم#نازک
قبل#بعد
مدرس:نورالدین
درس دوم:کوچ پرستوها
معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۲
اوایل:جمع اول،آغاز
لطیف:نرم و نازک
دل نشین:خوشایند
دور و دراز:زمانی بسیار طولانی از گذشته
نخستین:اولین
از نو:دوباره
به سر برده اند:گذرانده اند،به جا آورده اند.
راه و رسم:روش،شیوه
آسودگی:آرام و راحت بودن
کمیاب:نایاب،نادر
به ناچار:از روی اجبار
معتدل تر:جایی که آب و هوای نه سرد و نه گرم دارد.
جنب و جوش:فعالیت بسیار ،هیجان
معلوم:مشخص،آشکار
تغییرات:دگرگونی ها
قرقی:نوعی پرنده شکاری از دسته ی بازها
کوچ:مهاجرت،از جایی به جایی رفتن
ناگهان:دور از انتظار و بی خبر
می ربایند:دزدیدن،جذب کردن
پی در پی:پیاپی و پشت سرهم
شگفتی:تعجب،حیرت
سپری شدن:به پایان رسیدن،به اتمام رسیدن،کامل شدن
پیمودن:طی کردن راه
پیشین :گذشته،قبلی،جمع پیشینیان
راه یابی:راه یافتن
نهاده است:قرار داده است
هم خانواده:درس ۲
اوایل:اول
معتدل:اعتدال
مسافر:سفر
مشغول:شغل،اشتغال
غذا:تغذیه
لطیف:ملاطفت،لطافت
متضاد:درس ۲
اوایل#اواخر
طولانی#کوتاه
دور#نزدیک
نو#کهنه
کمیاب#فراوان
دانایی#نادانی
مدرس:نورالدین
درس سوم:راز نشانه ها:
معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۳
آسیاب:دستگاهی برای خرد کردن گندم،جو و دانه های دیگر
قهوه خانه:جایی که قهوه و چای دم کنند و بنوشند
می لنگید:لنگان لنگان راه می رفت
بار گندم:کیسه های گندم که بر پشت الاغ بود.
نشانی:علامت
خشمگین:عصبانی
حاکم:والی،داور،قاضی)در این درس همان قاضی است(
کمی اندیشیدم:کمی فکر کردم
رد پا:اثر پا
گود:عمیق،ژرف
حدس زدم:گمان کردم،پنداشتم،فکرکردم
کور:نابینا
معذرت خواست:عذر خواست،پوزش طلبید
هم خانواده:درس ۳
عذر:معذرت،عذر خواهی
طرف:اطراف
فهم:فهمیده
حاکم:حکیم،حکم،محکوم
محل:محله
گود:گودی،گودال
متضاد:درس ۳
خوشحال#ناراحت
راست#چپ
بیرون#داخل
نخورد#خورد
کمی#زیادی
معنی واژه ها به ترتیب بیت ها:درس ۳ بخوان و حفظ کن
زاغک:زاغ کوچک)کلاغ سیاه(
قالب:واحدی برای قطعات بریده ی معین
پرفریب:سخت مکار،سخت حیله گر
حیلت ساز:حیله باز،مکار،فریبنده
آواز:صدا،بانگ،آهنگ،نغمه
به به:کلمه ای برای تحسین و تمجید
خوش آواز:خوش صدا،خوش نغمه
خوش خوان:خوش آواز
قار قار:صدای کلاغ به هنگام آواز خواندن
طعمه:خوراک،خوردنی
روبهک:بچه روباه،روباه کوچک
جست:جهش،عمل جهیدن از ارتفاع و بلندی چیزی مانند دیوار
مدرس:نورالدین
درس چهارم:ارزش علم
معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۴
حکیمی:دانشمندی
قصد:اراده کردن،تصمیم
برافراشته:افراشته شده،بالا برده
ناخدا:کشتیبان،کسی که کشتی را می راند
هرچه کرد:هرچه سعی و تلاش کرد
پاسخ:جواب
آماده:فراهم
سرگرم:مشغول
شهرت:معروفیت،ناموری
نیک نامی:خوش نامی
دانا:عالم،آگاه،با معرفت
هم خانواده:درس ۴
قصد:قاصد،مقصود
تعجب:عجیب،عجایب
حاضر:حضرت،حضور،احضار
مشهور:شهرت
قدیم:قدمت
فکر:افکار،تفکر،متفکر
حال:احوال،حالت
حرکت:متحرک،تحرک
نجات:منجی،ناجی
متضاد:درس ۴
پیش#پس
رفت#آمد
خیلی#کم
زود#دیر
شادمان#غمگین،ناراحت
باز کرد#بست
زنده#مرده
جوان#پیر
دانا#نادان
خواب#بیدار
مدرس:نورالدین
درس پنجم:رهایی از قفس
معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۵
ثروتمند:دارا،توانگر
شیرین زبان:شیرین گفتار،شیرین بیان،شیرین سخن
غلام:بنده،نوکر
سوغاتی:ره آورد،ارمغان،هدیه
گران بها:نفیس،باارزش،قیمتی
ارمغان:هدیه
خطه:پاره ای از زمین،شهر بزرگ،ناحیه،کشور
مشتاق:آرزومند،مایل،راغب
قضا:تقدیر،سرنوشت
حبس:زندانی کردن،بازداشتن،زندان
هم زبان:هم صحبت،کسانی که با یک زبان حرف می زنند
دلتنگ:پریشان،غمگین
قول داد:وعده داد،مقرر گردید
پیغام:خبر،پیام،مژده
بازگو کند:بیان کند
صحنه:منظره ای واقعی یا خیالی که رویدادی را نشان می دهد.
شگفت زده:متعجب
دلش برای آن سوخت:کنایه از ناراحت شد
گفت خام: سخن ناپخته.بی تجربه
تجارت:بازرگانی کردن،داد و ستد
شادکام:خوشحال،کامروا،کامران
کنیزک:دخترک یا زنی که برده باشد
نشان:سهم،نصیب
کو:کجاست
خواجه:سرور،بزرگ،پول دار
همتا:نظیر،مانند،معادل،مساوی
زهره:کیسه ی صفرا
زهره اش برید:بسیار ترسید
دلداری دهد:تسلی دهد،غم خواری کند
از دست رفته است:کنایه از مرده است
زاری:گریه ی سوزناک
هم خانواده:درس ۵
شگفت زده:شگفت انگیز
موضوع:وضع،اوضاع
مشتاق:اشتیاق،شوق
شرمنده:شرمسار،شرمگین
پیام:پیامبر،پیام رسان،پیامک
شکایت:شاکی
سکوت:ساکت
تجارت:تاجر،تجار
لذت:لذیذ
اسیر:اسارت
حبس:محبوس
متضاد:درس ۵
زیبا#زشت
شیرین#تلخ
گران بها#ارزان
اسیر#آزاد
بخواه#نخواه
ساکت#شلوغ
بالا#پایین
خام#پخته
کوتاه#بلند
معنی واژه ها:درس ۵ بخوان و بیندیش
گنبد کبود:آسمان کبود
کولش:شانه ی او
دنگ:صدایی که از برخورد با میله ها بلند میشود
مامور :مسول انجام کاری
ماجرا:داستان،اتفاق
توی:داخل
معنی واژه ها:درس ۵ مثل
خدمتکار:آن که در خانه ی کسی کار کند
دستمزد:حقوق
علت:دلیل،سبب
قافله:کاروان
نفر:در این درس واحد شمارش شتر است
راس:در این درس واحد شمارش چهارپایان است
قاطر:حیوانی است که از ترکیب اسب و خر به وجود می آید
بی علت:بدون دلیل
بی حکمت:بدون دلیل خردمندانه
مدرس:نورالدین
درس ۶:آرش کمان گیر
معنی واژه ها:درس ۶
نبرد:جنگ
نگرانی:تشویش،دلواپسی
توران:سرزمین تور،نژادی ایرانی در منطقه ی آسیای میانه
افراسیاب:نام یکی از پادشاهان کهن در سرزمین توران که مدت ها با ایران جنگ و دشمنی
داشت.
رود جیحون:نام یکی از رودهای معروف است.
پایداری:ایستادگی،پافشاری
اندوهگین:ناراحت،غمگین
بردباری:صبر،شکیبایی
سرانجام:عاقبت،پایان
تصمیم:اراده،قصد
آشتی:دوستی،صلح
تورانیان:کسانی که در زمین توران زندگی می کنند.
پیشنهاد:نظر،رای،طرح
خاور:مشرق،مقابل باختر)غرب(
تحقیر:خوار شمردن،کوچک شمردن
سامان می دهد:نظم می دهد،رواج می دهد
پولادین:ساخته شده از پولاد،بسیار محکم،نیرومند
ماهر:استاد و چیره دست در کار
بی تابی:بی قراری،بدون صبر و قرار
قامتی رشید:راست قامت
نقص:کمی،عیب،کاستی،مقابل فضل و کمال
زمزمه:ترنم کردن،نغمه،آوازی که به آهستگی خوانده می شود.
تیز بال:تند پر،تیز پر،تیز پرواز
نیم روز:وسط روز،میان روز
تناورتر:تنومندترین،قوی جثه ترین
هم خانواده:درس ۶
ماهر:مهارت
محکم:استحکام،مستحکم
نقص:ناقص،نواقص
تحقیر:حقارت،محقر،حقیر
توانا:توانایی،توان،توانمند
عیب:عیوب،معیوب
خبر:اخبار،مخبر،مخابرات
منتظر:انتظار
رشید:رشادت
مشکل:اشکال
متضاد:درس ۶
آشتی#قهر
ناامید#امیدوار
آخرین#اولین
دوستان#دشمنان
پیروزی#شکست
تنگ#گشاد
کور#بینا
نزدیک#دور
بی جان#جاندار
جوان#پیر
سختی#اسانی
محکم#شل
خاور#باختر
معنی واژه ها به ترتیب بیت ها:درس ۶ شعر باران
گُهر:مخفف گوهر،مروارید،دانه های جواهر،اما در این درس قطره های به گوهر تشبیه شده
است.
بام:پوشش بالایی ساختمان،پشت بام
دیرین:کهنه،قدیمی
چست:چالاک،چابک،تند و سریع
وزنده:ورزان
نهانی:پنهانی،سری
بران:دارای خاصیت یا توانایی بریدن،تیز
تندر:رعد،آسمان غرش،صدایی که هنگام رعد و برق به گوش می رسد.
غران:در حال غریدن،فریاد کنان،غرش کنان
گریزان:در حال فرار،گریزنده،شتابان
وارونه:برعکس،سرنگون
گوارا:خوب و لذت بخش
بَه:کلمه ای که برای شادی و خوشامد از چیزی استفاده می شود.
گوهر فشانی:گوهر فشاندن
خواه…خواه:بیان دو حالت مساوی،بیان برابری دو یا چند چیز
تیره:تاریک،سیاه
روشن:درخشان،تابان،واضح
درس ۷:مهمان شهر ما
مدرس: نورالدین
معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۷
حضور:حاضرشدن،وجود،ظهور
استقبال:به پیشواز کسی رفتن،پیشواز
نشاط:شادمانی،خوشی،شوق
تپش:ضربان،بی قراری
رُخسار:روی،چهره
هین:آگاه باش،بدان
نگار:در این درس رهبر انقلاب،اما در لغت به معنی محبوب،یار
لحظه شماری:انتظار کشیدن ،پیوسته منتظر کسی بودن
بلاخره:سرانجام،عاقبت
هیجان زده:دچار حالات عاطفی شده
انبوه:بسیار،فراوان،زیاد
جنبش:حرکت،تکان،لرزش
خیره:متعجب،شگفت زده،متحیر
غوغا:مردم بسیار و در هم آمیخته،جار و جنجال زیاد
مشتاق:دارای شوق،آرزومند
همهمه:شلوغی و بی نظمی
مرتب:منظم،با ترتیب
مسولان:جمع مسول،ماموران،افرادی که وظیفه ی انجام کاری را دارند.
محور:خطی مستقیم که جسمی به دور آن می گردد.
هم خانواده:درس ۷
استقبال:مستقبل،اقبال
صبر:صبور،صابر
حس:احساس،محسوس،حواس
منظم:نظم،ناظم،منظوم
طلوع:طالع،مطلع
مدرسه:مدرس،درس
انتظار:منتظر
عزیز:معزز،عزیزه
جمعیت:جماعت،مجموعه،جمع
فعالیت:فعال
متضاد:درس ۷
ورود#خروج
آغاز#پایان
مرتب#نامرتب،شلخته
خوشحال#ناراحت،غمگین
منظم#نامنظم
خاموش#روشن
بزرگی#کوچکی
می گریستند#می خندیدند
پرتوان#کم توان
معنی واژه ها:درس ۷.بخوان و بیندیش
نفوذ کند:راه یابد،چیره شود
مشام:بینی
دلهره:اضطراب،نگرانی
حیف:افسوس،دریغ
مرخصی:اجازه،رهایی،آزادی پس از انجام کار
سردرگم:سرگردان،متحیر
طعنه:سرزنش کردن،بدگویی
آهای:حرف ندا که برای صدا کردن افراد به کار می رود
اعتنا:توجه داشتن
ضخامت:محکم و ستبر
تحسین آمیز:آفرین گفتن،نیک شمردن،تعریف و تمجید
شکفته:باز شده،خندان شده
واقعا:به درستی،در حقیقت
جبهه:خط خارجی که سربازان مشغول جنگ در مقابل دشمن تشکیل دهند.
امان:در پناه بودن،ایمن بودن
دلم می گیرد:من ناراحت و غمگین می شوم
درس دهم:باغچه اطفال
مدرس:نورالدین
درس 11 ● معنی واژه ها به ترتیب سطرها ●
اطفال:جمع طفل،خردسالان،بچه ها،کودکان
کنجکاو:کاوش کننده،جست و جو کننده
فعال:پرکار،کوشا،جمع فعل،کارها،رفتارها
تصویر:شکل،عکس
افکار:جمع فکر،اندیشه ها
منقل:ظرفی که در آن ذغال یا هیزم می ریزند و آتش روشن می کنند.
دایر)دایر شدن(:ایجاد شدن،تشکیل شدن
گرداگرد:اطراف،پیرامون
حرفه:پیشه،کار
طاق مسجد:سقف مسجد
قفقاز:سرزمینی در غرب دریای خزر
اداره می کرد:کارگردانی می کرد،می گرداند
رونق:رواج
طبع:ذات،سرشت
پُر شور:پر حرارت
جویا:جست و جو کننده
راضی:خشنود،قانع
بهره:فایده،کمک
آموزگار:معلم،دبیر
اجتماع:گروه،گردهم امدن،جمعی از دسته های انسانی
فعالیت:کوشش
میهن:وطن،کشور
اقامت گزیدم:در جایی ساکن شدم
ذوق:نشاط،خوشی،علاقه و استعداد برای یادگیری
قریحه:طبع،ذوق
عاجز:ناتوان،ضعیف
اختراع:پدید اوردن،درست کردن،ایجاد کردن
ابداع:نوآوری،ایجاد کردن،چیزی نو پدید آوردن
مقصود:مراد،نیت
اعتماد:اطمینان
پشتکار:همت و جدیت
اراده:خواست،میل،تصمیم
بردباری:صبر و شکیبایی
درس 11 ● هم خانواده ●
کتاب:مکتوب،کاتب،مکتب
راضی:رضایت،مرضیه
مقصود:قصد،قاصد
صبر:صابر،صبور
قبول:قابل،مقبول
فعال:فعالیت
شعر:شاعر،مشاعره
اختراع:مخترع
اقامت:مقیم
اعتماد:معتمد
تصویر:تصور،مصور
استعداد:مستعد
طفل:طفولیت،اطفال
عشق:معشوق
افکار:فکر،تفکر،متفکر
زیستن:زیستگاه،زیست
درس 11 ● متضاد ●
تازه#کهنه
روشن#خاموش
سرد#گرم
سختی#راحتی
با سواد#بی سواد
بیرون#درون
بیدار#خواب
معنی واژه ها به ترتیب بیت ها:بخوان و حفظ کن.همای رحمت
هُما:پرنده ای که نشانه ی خوشبختی است.
رحمت:مهربانی،بخشایش
آیت:نشانه،علامت
ماسّوا:موجودات جهان،به غیر از خدا
مسکین:بینوا،بیچاره
نگین:تکه جواهر زیبایی که در وسط انگشتر قرار می گیرد.
کَرَم:بخشش
قاتل:کسی که دیگری را می کُشد.
مُدارا:با مهربانی رفتار کردن
ابوالعجایب:باعث شگفتگی ها،شگفت انگیز
عَلَم کند:معروف کند،مشهور سازد،برپا کند

مدرس:نورالدین

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک