31/07/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

علوم چهارم ابتدایی پرسش وپاسخ

پرسش و پاسخ علوم چهارم ابتدایی

پرسش و پاسخ علوم چهارم ابتدایی

علوم چهارم ابتدایی پرسش وپاسخ

علوم چهارم ابتدایی پرسش وپاسخ

پرسش و پاسخ های درس 1 ) زنگ علوم (
1
پرسش : لباس های خیس با رنگ سیاه ومشکی در زیر نور وگرمای آفتاب زودتر خشک می شوند یا لباس های با رنگ سفید و
روشن؟ چرا؟
پاسخ : لباس های بارنگ سیاه ومشکی.
زیرا لباس های خیس بارنگ سیاه و مشکی بیشتر نور وگرمای خورشید را جذب می کنند ودر نتیجه آب آن ها زودتر بخارشده
وخشک می شوند.
2
پرسش : درفصل تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهادمی کنید؟ چرا؟
پاسخ : لباس های سفید بارنگ روشن را .
زیرا لباس های سفید با رنگ روشن ، بیش تر نور و گرمای خورشید را برگردانده وکم ترجذب می کنند در نتیجه بدن ما را
خُنَک نگه می دارند.
3
پرسش : حباب چگونه تشکیل می شود؟ چراحباب هایی که باقالب های مختلف درست می کنیم همه ی آن ها گرد تشکیل می
شوند؟
پاسخ : ذرّات بسیار ریز آب علاقه ی زیادی برای چسبیدن به یکدیگردارند با اضافه کردن صابون به آب ، نیروی چسبندگی
بین آن ها را کم می کنیم و وقتی فوت کرده و هوا را داخلِ مخلوط آب و صا بون می کنیم ، فوراً ذرّات بسیار ریز آب دورِ
هوای وارد شده به یکدیگرمی چسبند وهوای وارد شده ،گیر می اُفتد وحباب تشکیل می شود .
باتوجّه به این که سرعت حرکت و فشارذرّات هوای گیر افتاده در داخل مخلوط آب وصابون درهمه ی جهت ها تقریباً به یک
اندازه است معمولاً حباب ها درحالت طبیعی همه به شکل گرد درمی آیند البته نیروی جاذبه ی زمین هم در این مورد تاثیر
دارد.
نکته : در صورت بودن وسایل آزمایشگاهی می توان حباب هایی درست کرد که گرد نباشد.
پرسش و پاسخ های درس 2 ) مخلوط ها (
1
پرسش : مخلوط چیست؟
پاسخ : اگردویا چند مادّه اَعَم ازجامد یا مایع یا گاز را با هم قاطی کنیم مخلوط درست می شود.
2
پرسش : مخلوط یکنواخت یامَحلول یامخلوط همگِن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.
پاسخ : اگردویاچندمادّه راباهم قاطی کنیم به طوری که ذرّات آن ها به طوریکسان بین هم پخش شوندبه آن مخلوطِ یکنواخت
یامخلوط همگِن یامحلول می گویند.
*درمخلوط یکنواخت یامحلول ذرّات دوماده خود به خود و به راحتی ازهم جدا نمی شوند*شفاف هستند*خاصیت های
اصلی مواد مخلوط شده یعنی رنگ و بو ومزه تغییرمی کنند ویا به مادّه ای دیگرتبدیل می شوند.
نکته : منظور از شفاف بودن بی رنگ بودن یا به رنگ روشن بودنِ محلول نیست بلکه یکدست بودن ولایه به لایه نبودن ، نبود
ذرّات معلّق در محلول است .یک محلول زمانی شفاف است که ذرّات ریز) یا همان مُلکول های ( دو یا چند مادّی حل شونده
وحلّال به طور مساوی یعنی یک به یک در کنارهم قرار گیرند.
3
پرسش : حل شونده وحلّال چیست؟مثال بزنید.
پاسخ : به مادّه ای که حل می شودحل شونده وبه مادّه ای که حل می کند حلّال می گویند.مثال : درمحلول شکرباآب،
شکرمادّه ی حل شوند ه وآب مادّه ی حلّال است.

4
پرسش : مخلوط غیریکنواخت یامخلوط نا همگِن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.
پاسخ : اگردویاچندمادّه راباهم قاطی کنیم به طوری که ذرّات آن ها به طوریکسان بین هم پخش نشوند به آن مخلوطِ
غیریکنواخت یامخلوط ناهمگِن می گویند.
* درمخلوط غیریکنواخت یا مخلوط ناهمگِن ذرّات دو ماده خود به خود و به راحتی از هم جدا می شوند * شفاف نیستند *
خاصیت های اصلی مواد مخلوط شده یعنی رنگ و بو ومزه تغییرنمی کنند.
5
پرسش : تفاوت وفرق مخلوط یکنواخت)همگن یامحلول(بامخلوط غیریکنواخت)ناهمگن(درچیست؟سه موردبیان کنید.
پاسخ : درمخلوط یکنواخت یا محلول ذرّات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا نمی شوند،معمولًاشفاف هستند،معمولًا
خاصیت های اصلی مواد مخلوط شده یعنی رنگ و بو ومزه تغییرمی کنند ویا به مادّه ای دیگرتبدیل می شوند. ولی درمخلوط
غیر یکنواخت ذرّات دو ماده خود به خود و به راحتی از هم جدا می شوند ، شفاف نیستند ، خاصیت های اصلی مواد مخلوط
شده یعنی رنگ و بو ومزه تغییرنمی کنند.
6
پرسش : سهم شما دراستفاده ی درست ازمخلوط ها چیست؟چهارموردبیان کنید.
پاسخ : *هنگام شستن دست ها دراستفاده ازمایع دست شویی زیاده روی نمی کنم. * هیچ گاه شوینده های مختلف را باهم
مخلوط نمی کنم زیراممکن است به مادّه ای خطرناک تبدیل شده و به من آسیب بزند. *هیچ گاه مخلوط هایی را نمی شناسم
نمی چشم. * هنگام استفاده ازمخلوط ها برچسب روی آن ها رابه دقّت می خوانم.
7
پرسش : برای انواع مخلوط یکنواخت )محلول یا همگِن(چند مثال بنویسید.
انواع مخلوط یکنواخت
مثال

8
پرسش : مخلوط ها درزندگی ما چه استفاده وکاربُردهایی دارند؟سه موردبیان کنید.
پاسخ : *ازمخلوط آب با سیمان یا گچ یا آهک و… درساختمان سازی استفاده می کنیم. *ازمخلوط آب وموادخوراکی
و… درآشپزی استفاده می کنیم.* ادویه ها،شوینده ها،داروها و… درتغذیه و بهداشت وسلامت ما نقش دارند.
9
نوع مخلوط غیریکنواخت
مثال

10
پرسش : سه مخلوط که برای جانداران وطبیعت مضرهستند نام ببرید.
پاسخ : شوینده ها ، سم ها ، رنگ ها

11
پرسش : چندروش جداسازی مخلوط ها رابیان کنید.
پاسخ : * صاف کردن * بخارکردن * سر ریزکردن * ته نشین گذاشتن
نکته : روش های دیگری مثل تقطیر و استفاده از سانترفیوژ و… هم وجود دارند که مربوط به چهارم ابتدایی نیستند.
پرسش و پاسخ های درس 3 ) انرژی نیاز هر روز ما (
1
پرسش : انرژی چیست؟
پاسخ : انرژی توانایی انجام دادن کاراست.
2
پرسش : چندنوع انرژی نام ببرید.
پاسخ : انرژی حرکتی ، انرژی نورانی ، انرژی صوتی ، انرژی گرمایی ،انرژی بادی ، انرژی آبی ، انرژی الکتریکی و …
3
پرسش : آیا وقتی گرسنه اید می توانید درمسابقه ی دومیدانی برنده شوید؟چرا؟
پاسخ : خیر، زیراخوردن غذا باعث ایجاد انرژی وتوانایی لازم دربدن برای انجام کارهای مختلف،ازجمله دویدن می شود.
4
پرسش : انرژی حرکتی چیست؟
پاسخ : همه ی اجسامی که حرکت می کنند انرژی دارند به این نوع ازانرژی ، انرژیِ حرکتی می گویند.
5
پرسش : فرفره ی درحال چرخیدن چه شکلی ازانرژی دارد؟
پاسخ : انرژی حرکتی
6
پرسش : در خودروها بر اثر سوختن بنزین انرژی گرمایی تولید می شود این انرژی به چه شکل دیگری تبدیل می شود؟
پاسخ : به انرژی حرکتی
7
پرسش : انرژی مورد نیاز شما برای پخت وپز وگرم کردن خانه ازچه چیزهایی به دست می آید؟
پاسخ : ازانواع سوخت ها و…
8
پرسش : درچه کارهایی ازانرژی گرمایی استفاده می شود؟)چهارمورد(
پاسخ : دراتوکردن لباس ها ، درذوب کردن مواد ، درخشک کردن موادّمختلف ، درتولیدبرق به وسیله ی کوره ی آفتابی .
9
پرسش : چند منبع انرژی نام ببرید.
پاسخ : خورشید ، سوخت ها ،آب ، غذاها و…
10
پرسش : اصلی ترین منبع انرژی که زندگی وحیات موجودات زنده به آن بستگی داردکدام است؟وچه مزیّت وبرتری
بردیگرانرژی هادارد؟
پاسخ : خورشیدنام دارد. * پاک است وآلودگی ندارد. * رایگان است. *تقریبا بی پایان است.
11
پرسش : چندوسیله نام ببریدکه ازانرزی الکتریکی استفاده می کند؟
پاسخ : پنکه ، لباس شویی ، یخچال، تلویزیون و…
12
پرسش : هرگاه مقداری ماسه رادرون ظرف دربسته می ریزیم ومدتی تکان می دهیم دانه های ماسه گرم می شوند.چرا؟
پاسخ : زیرا براثرحرکت ماسه ها به هم مالیده می شود و انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.
13
پرسش : ازانرژی نورانی چه استفاده هایی می شود؟
پاسخ : برای رشددادن گیاهان ، برای روشنایی خانه ها ، برای دیدن اجسام و…

14
پرسش : انرژی صوتی چیست؟
پاسخ : صدا انرژی دارد به انرژی صدا، انرژی صوتی می گویند.
15
پرسش: صدای هواپیما، پنجره ها رامی لرزاند دراین حالت انرژی صوتی به چه شکل دیگری از انرژی تبدیل می شود؟
پاسخ : انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود.
16
پرسش : سهم شما درحفاظت ازمنابع انرژی چیست؟
پاسخ : بایدازمصرف بی جای انرژی ها خودداری کرده و با انجام کارهای درست منابع انرژی رابیشترحفظ کنیم.
17
پرسش : سه نمونه ازکارهایی را که برای صرفه جویی وحفاظت ازمنابع انرزی انجام می دهیدبیان کنید.
پاسخ : درزمستان به جای زیادکردن شعله ی بخاری لباس گرم می پوشم ،خانواده ی من برای رفت وآمد به جای استفاده
ازخودروی شخصی ازخودروهای عمومی استفاده می کنند،چراغ های اضافی را درخانه خاموش می کنم و…
18
پرسش : نمونه هایی ازکارهایی راکه موجب مصرف انرژی وکاهش منابع انرژی می شوندبیان کنید.
پاسخ : استفاده ازپنکه وکولربرای خنک کردن هوای خانه ، پختن غذا با استفاده ازاجاق گاز، رفت وآمد با اُتوبوس یا ماشین
شخصی، استفاده ازانرژی الکتریکی برای روشن کردن انواع لامپ ها و…
19
پرسش : چرانباید درگوش کسی دادبزنیم؟
پاسخ : زیرا صوت انرژی دارد وممکن است باعث پاره شدن پرده ی گوش شود.
20
پرسش : وسایل زیرچه شکلی ازانرژی رارابه ما می دهند.

پرسش و پاسخ های درس 4 ) انرژی الکتریکی (
1
پرسش : انرژی الکتریکی چیست ودرکجاها ازآن استفاده می شود؟
پاسخ : یکی دیگرازشکل های انرژی ، انرژی الکتریکی است.بیش تروسایل درخانه ها،کارخانه ها ، فروشگاه ها وبیمارستان
ها و…با انرژی الکتریکی کارمی کنند.
2
پرسش : انرژی الکتریکی درکجاتولیدمی شود؟وچگونه به مکان های مختلف می رسد؟
پاسخ : انرژی الکتریکی درنیروگاه های برق تولیدمی شود و ازراه کابل ها وسیم ها به خانه های شما،مدرسه ها ،کارخانه ها
وبیمارستان ها و…منتقل می شود.

3
پرسش : وسیله ای نام ببرید که قادربه ذخیره سازی انرزی الکتریکی است؟
پاسخ : انواع پیل و باتری و…
4
پرسش : مدارالکتریکی چیست؟
پاسخ : الکتریسیته)برق( به وسیله ی سیم از باتری جاری می شود ولامپ را روشن می کند و پس ازآن به وسیله ی سیم دیگربه
باتری برمی گردد.به تشکیل چنین حالتی مدارالکتریکی می گویند.
5
پرسش : کارکلیدچیست؟
پاسخ : کارکلید قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته درمداراست.
6
پرسش : اجزای یک مدارالکتریکی ساده رانام ببرید.
پاسخ : باتری ، سیم ، لامپ ، کلید
7
پرسش : رسانا ی الکتریکی ونارسانای الکتریکی چیست؟
پاسخ : بعضی ازچیزها مانند میخ آهنی ، گیره ی فلزّی ، سیم مسی ، طلاونقره ومانندآن ها جریان الکتریسیته یا همان برق را
ازخود عبور می دهند که به آن ها رسانای الکتریکی می گویند. * بعضی ازوسایل مانندچوب ، پلاستیک ، کاغذ وشیشه و
مانندآن ها جریان الکتریسیته یا همان برق را ازخود عبورنمی دهند که به آن ها نارسانای الکتریکی می گویند.
8
پرسش : مهم ترین منابع تولیدجریان الکتریسیته چه نام دارند؟
پاسخ : سوخت ها
9
پرسش : چرابایددرمصرف سوخت ها صرفه جویی کرد؟
پاسخ : زیرا سوخت ها محدود و پایان پذیرند ، یعنی آن ها پس ازمدتی مصرف کردن تمام می شوند.
10
پرسش : چند موردازاستفاده های انرژی الکتریکی را نام ببرید.
پاسخ : برای روشن کردن خانه به وسیله ی لامپ ها ، شارژتلفن همراه ، تماشای تلویزیون و …
11
پرسش : اگربرق خانه ی شما یک هفته قطع شودباچه مشکلاتی مواجه می شوید؟
پاسخ : هیچ یک ازوسایل الکتریکی کارنمی کنند و زندگی فلج می شود.
12
پرسش : چندوسیله نام ببرید که باباتری کارمی کنند؟
پاسخ : چراغ قوّه ، ساعت ، کنترل تلویزیون ، اسباب بازی ها و…
13
پرسش : چرادربرخی ازوسایل بیش ازیک باتری به کارمی رود؟
پاسخ : زیرا به انرژی الکتریکی بیش تری نیازدارند.
14
پرسش : سهم شما درحفاظت ازمنابع انرژی با استفاده درست از انرژی الکتریکی چیست؟
پاسخ : * باید ازمصرف بی رویّه ی سوخت ها خودداری کنیم. *موقع ترک اتاق لامپ ها راخاموش کنیم. *موقع استفاده
نکردن از وسایل برقی مثل تلویزیون و هود و… آن ها را خاموش کنیم .
15
پرسش : مدارموازی را بارسم شکل تعریف کنید.
پاسخ :
به مداری که درآن لامپ ها موازی هم بسته می شوند و اگریکی ازلامپ ها رابرداریم یا
جریان یکی از لامپ ها را قطع کنیم بقیّه روشن بمانند مدارموازی می گویند.

16
پرسش : دروسایل نام برده شده درجدول انرژی الکتریکی به چه شکل های دیگری ازانرژی ها تبدیل می شود؟

17

پرسش : جدول زیربرق ازکدام چیزها عبورمی کندوازکدام چیزهاعبورنمی کند؟

18
پرسش : مدارمتوالی را بارسم شکل تعریف کنید.
پاسخ :

به مداری که درآن لامپ ها پشت سرهم بسته شوندواگریکی ازلامپ ها رابرداریم یا
جریان یکی از لامپ ها راقطع کنیم بقیه هم خاموش شوند مدارمتوالی می گویند.

پرسش و پاسخ های درس 5 ) گرما ومادّه (
1
پرسش : دمای هوا درتابستان بیش تراست یا درزمستان؟به چه دلیل؟
پاسخ : درتابستان ، زیرا زمین به خورشید نزدیک وطول روزها بیش تراست و درنتیجه گرمای زیادتری جذب می کند.
2
پرسش : برای دسته ی قابلمه کدام مادّه بهتراست؟چوب؟فلز؟پلاستیک؟ به چه دلیل؟
پاسخ : نوع خاصّی ازپلاستیک وچوب ، زیراخاصیت نارسانایی آن ها نسبت به گرما بیش تراست .
3
پرسش : درچهارلیوان چوبی،شیشه ای،پلاستیکی وفلزّی تا نیمه آب گرم ریخته ایم. درکدام لیوان آب گرم ترمی ماند؟چرا؟
پاسخ : در شرایط مساوی لیوان چوبی و پلاستیکی از نوع خاص ، زیرا نسبت به عبور گرما به اطراف نارساناتر هستند.

4
پرسش : دما رابا چه وسیله ای اندازه گیری می کنند؟
پاسخ : با دما سنج
5
پرسش : چندنوع مختلف دماسنج نام ببرید.
پاسخ : دیجیتالی ، پزشکی ، الکلی ، دیواری ، نواری و…
6
پرسش : چراشکلات برروی خط کش فلزّی زودترازخط کش پلاستیکی وچوبی ذوب می شود؟
پاسخ : زیرا بسیاری از فلزّات رسانای خوب گرما هستند.
7
پرسش : معمولا برای پختن غذا ازظروفی باجنس کدام فلزها استفاده می شود؟چرا؟
پاسخ : ازجنس مس وچُدَن ، زیرا زودترگرما را منتقل می کنند.
8
پرسش : رسانا ونارسانای گرمایی چیست؟
پاسخ : به موادی مانند فلزّات که گرما رازودتر و بیش ترازخود عبورمی دهند رسانای گرمایی می گویند*به موادی مانند هوا
، چوب و پلاستیک که بسیاردیرتر وکم ترگرما را ازخود عبور می دهند نارسانای گرمایی می گویند.
9
پرسش : دما را باچه واحدی اندازه می گیرند؟
پاسخ : سانتی گراد یا سِلسیوس
10
پرسش :آیا گرما خاصیت انتقال دارد؟ اگر دو ظرف سرد وگرم را به هم بچسانیم جهت انتقال چگونه خواهد بود؟
پاسخ : بلی ، جهت انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد خواهد بود.
11
پرسش : کدام ماده خاصیت نارسانایی بیش تری نسبت به گرما دارد؟روزنامه،پارچه یا هوا؟چرا؟
پاسخ : هوا، زیرا فاصله ی ذرات بسیار ریزگازها با یکدیگر بیش تر جامدات ومایعات است.
12
پرسش : چه وسایلی ازخروج گرمای خانه درزمستان جلوگیری می کنند؟
پاسخ : در وپنجره های دوجداره که بین آن ها پرازهواست ، درزگیرهای پلاستیکی ، دیوارهای دو جداره ، سقف ودیوارهای
کاذب پِلاستوفومی و…
13
پرسش : سهم شمادرحفاظت ازانرژی گرمایی چیست؟
پاسخ : درساختن خانه ها مصالحی به کارببریم که کم ترگرما راعبورمی دهند ، دَرزِ دروپنجره ها رابادرزگیرها بگیریم ،
دروپنجره ها را در زمستان بازنگذاریم و از پرده های ضخیم وکلفت در زمستان برای پنجره ها استفاده کنیم.
14
پرسش : چرا فلاسک های معمولاً چای به صورت دوجداره که بین آن ها گاهی خلاء بوده ویا پر ازهواست و یا به صورت تک
جداره وازموادی که بین آن ها پرازحباب هواست ساخته می شوند؟
پاسخ : زیرا در خلاء انتقال گرما به صورت رسانایی نداریم و هوا هم نارساناترین ماده طبیعی نسبت به گرماست.
پرسش و پاسخ های درس 6 ) سنگ ها (
1
پرسش : سنگ ها ازچه نظرتفاوت دارند؟
پاسخ : ازنظرشکل ، نوع ، جنس ، رنگ ، زبری ، صافی ، سختی واندازه و… متفاوت هستند.
2
پرسش : سنگ ها به چنددسته ی تقسیم می شوند؟نام ببرید.
پاسخ : به سه دسته ؛ ) سنگ های رُسوبی ، سنگ های آذرین ، سنگ های دگرگونی (

3
پرسش : سنگ ها ی داخل رودها ؛ درمسیرحرکتی خود چه تغییراتی پیدا می کنند؟
پاسخ : سنگ ها هنگام حرکت درداخل رودها به هم برخوردکرده ،می شکنندولبه های تیزآن ها صاف واندازه ی آن هاهم
کوچک ترمی شود وذرّه های ریزسنگ هابه همراه آب به بخش های پایین ترمی روند.
4
پرسش : سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند؟
پاسخ : رودها هنگام حرکت سنگ های ریزودُرُشت را به همراه گل ولای به دریا ها می برندکه ته نشین شده ولایه لایه روی
هم قرارمی گیرند و پس ازگذشت سال ها ، براثرفشاروسنگینی آب، سخت شده وسنگ های رسوبی را پدید می آورند.
5
پرسش : سنگ های رسوبی چه ویژگی هایی دارند؟
پاسخ : لایه لایه اند وجنس و رنگ هرلایه با لایه ی دیگرمتفاوت است.
6
پرسش : سنگ های آذرین چگونه تشکیل می شوند؟
پاسخ : سنگ های درون زمین به دلیل گرمای بسیارزیاد ، به حالت ذوب شده هستند، این مواد مذاب درهرکجا سردشوند
سنگ های آذرین رابه وجود می آورند.
7
پرسش : سنگ ها ی دگرگون شده شده چگونه به وجودمی آیند؟
پاسخ : به سنگ هایی که براثرگرماوفشارداخل زمین تغییریافته وبه سنگ های دیگر تبدیل شده انددگرگون شده می گویند.
8
پرسش : ازسنگ ها چه استفاده هایی می شود؟ 4 مورد
پاسخ : درساختمان سازی ، صنعت ، پزشکی وهنر و…
9
پرسش : چه عواملی موجب پایان زودهنگام منابع ارزشمندی مثل سنگ ها می شود؟ 2 مورد
پاسخ : استفاده زیاد ازسنگ ها ، بازیافت نکردن زباله های فلزّی وشیشه ای و…
10
پرسش : کندن سنگ ها ازکوه وزمین چه ضرری دارد؟
پاسخ : به محلّ زندگی گیاهان وجانوران آسیب می رساند.
11
پرسش : چندنمونه ومثال ازموارد استفاده ی سنگ ها رابیان کنید.
پاسخ : ساختن مغزمداد ، گچ تخته سیاه ، ساخت در و پنجره ودستگیره فلزّی، نمک غذا و…
12
پرسش : سهم شمادرحفاظت ازمنابع خدادادی مثل سنگ ها چیست؟ 2 مورد
پاسخ : زباله های فلزّی رادرطبیعت رها نمی کنم ، مداد خود را بیهوده نمی تراشم و…
پرسش و پاسخ های درس 7 )آهن ربا (
1
پرسش : آیا خاصیت آهن ربایی درهمه جای آهن ربا یکسان است؟توضیح دهید.
پاسخ : خیر، خاصیت آهن ربایی دروسط آهن ربا به دلیل آزادی عمل کمِ ذرّات آهن ربا ، کم تراست ولی در قطب ها به
دلیل آزادی عمل زیاد ذرّات آهن ربا ، خاصیت آهن ربایی بیش تراست.
2
پرسش : آیا آهن ربا ها قدرت یکسانی دارند؟چرا؟
پاسخ : خیر، زیرا قدرت آهن ربا ها به جنس و نوع مادّه ی تشکیل دهنده ی آن ، بزرگی وکوچکی و…بستگی دارد.
3
پرسش : قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟
پاسخ : به شدت جریان الکتریسیته ودور سیم پیچ آن.

4
پرسش : به کجای آهن رباقطب آهن ربا گفته می شود؟
پاسخ : به دو سرِآهن ربا که خاصیت آهن ربایی وقدرتِ جذبِ بیش تری دارند قطبِ آهن ربا گفته می شود.
5
پرسش : آیا آهن ربا به همه ی فلزّات می چسبد؟توضیح دهید
پاسخ : خیر،آهن ربا به چیزهای آهنی و یا دارای آهن و به برخی ازفلزّات دیگرمانند کُبالت ، نیکل و انواع فولاد و…می
چسبد ولی به غیرفلزها و بسیاری ازفلزّات دیگرمثل طلا ومس ونقره وسُرب و…. نمی چسبد.
6
پرسش : قطب های آهن ربا چه تاثیری بریکدیگردارند؟
پاسخ : قطب های هم نام یگدیگر را دَفع می کنند و قطب های غیرهم نام یکدیگر را جَذب می کنند.
7
پرسش : چگونه می توان خاصیت آهن ربایی درمیخ ایجادکرد؟
پاسخ : یکی از قطب های آهن ربا را بر روی یک سرمیخ 10 سانتی معمولی قرارمی دهیم وآهن ربا را تا سردیگرمیخ می کشیم
آن را برداشته ودوباره تکرار می کنیم اگراین عمل را تا 50 بارتکرار کنیم میخ 10 سانتی معمولی خاصیت آهن ربایی پیدایی
می کندالبتّه پس ازمدتی این خاصیت ازبین خواهدرفت.
8
پرسش : قطب های آهن ربا راچگونه نام گذاری می کنند؟
پاسخ : اگر تشت پرآبی را بر روی سطح صافی بگذاریم وسپس یک یولونیت روی آب قرارداده وآهن ربایی را روی آن
قراردهیم ؛ قطبی ازآهن ربا را که به طرف قطب شمال جغرافیایی زمین قرار می گیرد قطب شمال آهن ربا می نامند وبا
علامت N )اِن(نشان می دهند و قطبی از آهن ربا را که به طرف قطب جنوب جغرافیایی زمین قرار می گیرد قطب جنوب
آهن ربا می نامند و با علامت S )اِس( نشان می دهند.
نکته : قطب شمال وجنوب آهن ربایی زمین برعکس قطب های جغرافیایی آن قراردارند.
9
پرسش : ازقطب نما چه استفاده هایی می شود؟
پاسخ : برای پیداکردن جهت های جغرافیایی درمیدان های نبرد ومسافرت و…
10
پرسش : ازآهن ربا ی الکتریکی چه استفاده هایی می شود؟
پاسخ : برای جا به جایی اجسام سنگین درکارخانه ها ، برای جداسازی مواد مغناطیسی از دیگرمواد و…
11
پرسش : مراکزبازیافت چگونه می توانند وسیله های آهنی را سریع ترازبقیّه مواد جدا کنند؟
پاسخ : به وسیله ی آهن ربای الکتریکی
12
پرسش : استفاده ازکالا های بسته بندی شده ی فلزّی چه فایده ها وضررهایی دارد؟)دومورد(
پاسخ : مدّت زمان ماندگاری کالاهای بسته بندی شده زیاد بوده ودر برابرحمل ونقل آسیب پذیری کم تری دارند ولی ازطرف
دیگراستفاده ازآن ها موجب می شود معادن مربوط به آن ها زودتر پایان یابند و تولید زباله بیش تر شود و…
13
پرسش : بازیافت زباله چه فایده هایی دارد؟
پاسخ : منابع ومعادنی که برای تولید آن ها به کارمی رود دیرتر تمام می شود ، محیط زندگی ما کم ترآلوده می شود و…
14
پرسش : سهم شما دربازیافت زباله چیست؟
پاسخ : زباله های خشک را از تر جدا کرده ودرمحل مخصوص آن ها می گذارم، زباله های فلزّی وشیشه ای وکاغذی را
درسطل مخصوص آن قرار می دهم و…

پرسش و پاسخ های درس 8 )آسمان در شب (
1
پرسش : منظومه ی شمسی چیست؟
پاسخ : به خورشید وتمام سیّاره ها وچیز های دیگری که به دورآن می چرخند منظومه ی شمسی می گویند.
2
پرسش : هشت موردازسیّارات شنا خته شد ه ی منظومه ی شمسی رابه ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.
پاسخ : عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون
3
پرسش : سردی وگرمی سیّارات درمنظومه ی شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟
پاسخ : هرچه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشدگرم تر وهرچه دورترباشد سردتراست.
4
پرسش : فرق ستاره با سیّاره چیست؟
پاسخ : ستاره از خود نور دارد ولی سیّاره ازخود نور ندارد.
5
پرسش : چرا ستاره ها راهنگام رروز درآسمان نمی بینیم؟
پاسخ : به دلیل نور زیاد خورشید در روز.
6
پرسش : چرا سیّاره ها وخورشیددرزمنظومه ی شمسی به هم برخوردنمی کنند؟
پاسخ : به دلیل داشتن مدارمخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه ی مشخّص بین آن ها.
7
پرسش : چرا نوربرخی ستاره ها بیش تراست؟
پاسخ : برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان ترهستند.
8
پرسش : آیا فاصله ی همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟
پاسخ : خیر
9
پرسش : نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟
پاسخ : خورشید
10
پرسش : کهکشان چیست؟
پاسخ : تمام ستاره ها وسیّاره ها ومنظومه ها به همراه گرد و غبار وگازهای موجود میان آن ها ، به دلیل وجود نیروی جاذبه
دربین خودشان ؛ درمجموعه ی بسیار بزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.
11
پرسش : کهکشانی که منظومه ی شمسی)خورشید وزمین و…( درآن قرارداردچه نام دارد؟
پاسخ : کهکشان را ه شیری
12
پرسش : ستاره وسیّاره چیست؟
پاسخ : به اجرام آسمانی که ازخودنوردارند ستاره و به اجرام آسمانی که ازخود نورندارند سیّاره می گویند.
13
پرسش : جنس سیاره ای زحل و اورانوس ونپتون ازچیست؟
پاسخ : ازگاز
14
پرسش : زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟
پاسخ : زحل
15
پرسش : مریخ یا بهرام به چه رنگی درآسمان دید می شود؟چرا؟
پاسخ : قرمز، به دلیل وجودآهن زنگ زده فراوان درسطح آن.

16
پرسش : کدام سیّاره را صبح وعصردرنزدیکی خورشید می توان دید؟
پاسخ : سیّاره زهره را.
17
پرسش : نزدیک ترین سیّاره به خورشید درمنظومه ی شمسی چه نام دارد؟
پاسخ : عطارد
18
پرسش : دورترین سّیاره دربین سیّاره های خوانده شده ی منظومه ی شمسی درکتاب علوم چهارم چه نام دارد؟
پاسخ : نپتون
19
پرسش : مدار درمنظومه ی شمسی به چه چیزی گفته می شود؟
پاسخ : به مسیرحرکت سیّاره ها ودیگرچیزها به دورخورشید درمنظومه ی شمسی مدارگفته می شود.
20
پرسش : چرازمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان وجانوران است؟
پاسخ : زیرا زمین دارای آب وهوا وخاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است وزیادگرم وسرد نیست.
21
پرسش : زمین درآسمان به چه شکلی دیده می شود؟
پاسخ : به شکل کره ی آبی وسفیدزیبا
22
پرسش : یک سال زمینی چگونه به وجودمی آیدوتقریباًچندروز است؟
پاسخ : ازیک بارگردش کامل زمین به دور خورشید ؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است.
23
پرسش : یک شبانه روز چگونه به وجود می آید وتقربیاً چندساعت است؟
پاسخ : ازیک بارگردش کامل زمین به دورخود ؛ یک شبانه روز به وجود می آیدکه تقریباً 24 ساعت است.
24
پرسش : تقویم کشو مابرچه اساسی تنظیم شده است؟
پاسخ : براساس گردش زمین به دورخورشید.
25
پرسش : چرا سال برخی ازسیّاره ها درمنظومه ی شمسی طولانی وبرخی کوتاه است؟
پاسخ : هرچه سیّاره ای به خورشید نزدیک ترباشدمدارگردش آن به دور خورشیدکوتاه تربوده ودرنتیجه سالش هم کوتاه
است وهرچه سیّاره ای ازخورشیددورترباشد مدارش گردش آن به دورخورشید طولانی تر بوده وسالش هم طولانی تراست.
26
پرسش : آیا ماه به دور خودو زمین وباآن به دورخورشید می چرخد؟
پاسخ : بلی
27
پرسش : آیا ماه ازخودنوردارد؟ توضیح دهید.
پاسخ : خیر ، ماه نورِ خورشیدرا برمی گرداند.
28
پرسش : یک بارگردش ماه به دورزمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟
پاسخ : تقریباً بیست وهشت روز یا چهارهفته
29
پرسش : نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟
پاسخ : ماه
30
پرسش : مهتاب چیست؟
پاسخ : به نورماه مهتاب می گویند.

31
پرسش : ماه قمری چگونه به وجود می آید؟
پاسخ : ازیک بارگردش کامل ماه به دورزمین که حدود چهارهفته یا 28 روزطول می کشد ماه قمری پدید می آید.
32
پرسش : دو مورد ازخصوصیات ماه را بیان کنید.
پاسخ : درکره ی ماه آب وهوا وجود ندارد. سطح آن نا هموار ودارای تعداد زیادی گودال کوچک و بزرگ است.
33
پرسش :آیا ماه همیشه درآسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟
پاسخ : خیر
34
پرسش : ما چه قسمتی ازماه را درآسمان روشن ونورانی می بینیم؟
پاسخ : ما قسمت هایی ازماه که نورخورشید برآن می تابد درآسمان روشن می بینیم.
35
پرسش : اوّلین رصدخانه ی ایران چندسال پیش ودرکدام شهرساخته شد؟
پاسخ : هزارسال پیش درشهر رِی .
36
پرسش : دررصدخانه ها ستاره شناسان چه کارمی کنند؟
پاسخ : دررصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.
37
پرسش : اوّلین سفرفضایی انسان به کجا بوده است؟
پاسخ : به کره ی ماه .
38
پرسش : سهم شما درمراقبت ازسیّاره ی زمین چیست؟)دومورد(
پاسخ : برای خرید ازکیسه های پارچه ای استفاده می کنیم. زباله ها را دررود و محلّ زندگی گیاهان وجانوران نمی ریزیم.
39
پرسش : اگرخاک وآب وهوا ی زمین آلوده شوندچه سرنوشتی درانتطارهمه ی جانداران است؟
پاسخ : همه ی ما دیریا زود می میریم.
40
پرسش : حرکت وضعی زمین وحرکت انتقالی آن راتعریف کنید.
پاسخ : گردش زمین به دورخودش را حرکت وضعی وگردش زمین به دورخورشید را حرکت انتقالی می گویند.
41
پرسش : کوچک ترین سیّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟
پاسخ : عطارد یا تیر
42
پرسش : بزرگ ترین سیّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟
پاسخ : مشتری یا برجیس
43
پرسش : کدام سیّاره به زمین شبیه است؟
پاسخ : زهره یا ناهید
44
پرسش : آیا خورشید به دورخودش می چرخد؟
پاسخ : بلی هم به دورخودش می چرخد و هم به همراه منظومه شمسی درکهکشان راه شیری می چرخد.
45
پرسش : آیا کهکشا ن های دیگر هم می چرخند؟
پاسخ : بلی

46
پرسش : چراسیّاره زهره درآسمان پرنوردیده می شود؟
پاسخ : به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید ؛ تمام آب های سطح زهره بخارشده وآسمان آن پرازابرهای غلیظ است
ووقتی نور خورشید به آن ها برخوردمی کند بازتاب می کند.
پرسش و پاسخ های درس 9 )بدن ما 1 )
1
پرسش : کوچک ترین واحدساختمانی بدن چه نام دارد؟
پاسخ : سلّول
2
پرسش : سلّول چیست؟
پاسخ : سلّول کوچکترین واحدساختمانی بدن است.
3
پرسش : وقتی سلّول های قسمتی ازبدن می میرند چگونه بهبود پیدا می کنند؟
پاسخ : سلّول های زنده ی اطرافِ آن قسمت تولیدمثل می کنند به این ترتیب سلّول های جدید جای سلّول های مرده را می
گیرند و زخم بهبود پیدا می کند.
4
پرسش : معمولاًسلّول های کدام قسمت ازپوست مرده هستند؟
پاسخ : سلّول های روی پوست .
5
پرسش : برای دیدن سلّول ازچه وسیله ای استفاده می شود؟
پاسخ : ازمیکروسکوپ
6
پرسش : میکروسکوپ چیست؟
پاسخ : میکروسکوپ ذرّه بینی قوی است که می تواند ذرّات راچندین هزاربرابر بزرگ تر از اندازه ی واقعی نشان دهد.
7
پرسش : سلّول ها ازچه نظربه هم شبیه هستند؟یا)هرسلّول چند قسمت دارد؟(بنویسید.
پاسخ : همه سلّول ها دارای سه قسمت اصلی شاملِ پرده ی دور غشاء یا پوسته ، سیتوپلاسم وهسته هستند.وهمه ی سلّول ها
درتمام یاقسمتی ازعمرخودرشدکرده وتقسیم می شوند.
8
پرسش : بدن ما چگونه رُشدمی کند؟یا)سلّول ها چگونه رشد کرده وتقسیم شده وزیاد می شوند؟(
پاسخ : وقتی بدن می خواهدرشدکرده وبزرگ شود.سلّول ها تقسیم شده وتولیدمثل می کنند به این ترتیب هرسلول به دو
سلّول تبدیل می شود واَفزایش می یابندواین کارادامه می یابد ویا رشد به صورت جایگُزین شدن سلّول های جدید به جای
سلّول های مرده یاسلول های آسیب دیده درمحلّ زخم ها صورت می گیرد.
9
پرسش : ما برای زنده ماندن ورشدکردن به چه چیزهایی نیازداریم؟سه مورد نام ببرید.
پاسخ : آب وغذا و اُکسیژن هوا .
10
پرسش : چرا سلّول ها به آب وغذا واّکسیژن هوا نیازدارند؟
پاسخ : تا زنده بمانند و رشدکنند.
11
پرسش : گُوارِش یعنی چه؟
پاسخ : به بسیار ریز وخرد شدن غذاها به طوری که بتوانند وارد سلّول های بدن شوند گوارش گفته می شود.
12
پرسش : دریک میلی مترچند سلّول جای می گیرد؟
پاسخ : میلیون ها سلّول .

ادامه ی پرسش و پاسخ های درس 9 )بدن ما 1 )
13
پرسش : وقتی غذایی را می خوریم برای آن چه اتّفاقی می افتد؟
پاسخ : وقتی غذارا دردهان می گذاریم؛ با دندان هایمان آن را تکّه تکّه می کنیم.غذابا بزاق یا آب دهان مخلوط می شودوبه
شکل گلوله های نرم درمی آید.*گُلوله های نرم غذاکم کم ازمری می گُذرند وبه معده می روند.*غذای نرم شده مدّتی
درمعده انبارمی شود ، درآن جا گوارش ادامه پیدا می کند تا به شکل مایع غلیظی درآید.*این مایع غلیظ کم کم ازمعده
وارد روده ی باریک می شود.ذرّه های غذا در روده ی باریک آماده ی ورود به سلّول های بدن می شوند.*مواد گوارش
نیافته ؛ مثل دانه ها و پوست میوه ها به روده ی بزرگ فرستاده می شوند تا دفع شوند.
14
پرسش : برای گوارش غذا؛کدام قسمت های بدن باید فعّالیّت کنند؟
پاسخ : دهان و دندان ها ، مری ، معده ، روده ی باریک ، روده بزرگ
15
پرسش : سهم شما درحفاظت ازسلامت بدن خودچیست؟ چهارمورد
پاسخ : غذای گوناگون بخوریم،مراقب بدن خودباشیم که آسیب نبیند، غذارابه خوبی بجویم، غذاهای خیلی سردوگرم نخوریم.
16
پرسش : سیتو پلاسم چیست؟
پاسخ : به مایعی که درون سلّول ومابین هسته وغشاء )پوسته(راپرمی کند سیتوپلاسم می گویند.
17
پرسش : آیا همه ی سلّول هایی که آسیب می بیند یا می میرندهمیشه ترمیم شده وبا سلول های جدید جایگُزین می شوند؟
پاسخ : خیر، با این که انوعِ بسیاری ازسلّول ها ترمیم شده ویا با سلّول های جدید جایگُزین می شوند ولی برخی سلول ها مثل
سلّول ها ی مغز ودیگراعصاب درصورت آسیب ومردن ، ترمیم و یا جایگزین نمی شوند.
18
پرسش : سلّول ها ازچه نظرمتفاوت هستند؟
پاسخ : ازنظرشکل ، رنگ ، اندازه ،|نوع کار و…
20
پرسش : چراشکل سلّول ها متفاوت است؟
پاسخ : زیرا هرنوع سلّول ، کارهای متفاوتی انجام می دهند وشکل آن متناسب با وظیفه ای است که برعهده دارد.
21
پرسش : آیا عمرهمه ی سلول ها یکسان است؟
پاسخ : خیر، عمرآن ها ازچند ساعت تا چند سال فرق می کند وبرخی مثل سلّول های مغز تا آخرعمرانسان زنده اند.
22
پرسش : چراسلّول های پوست صاف بوده ودرکنارهم قرارگرفته اند؟
پاسخ : برای این که مانع ازنفوذ میکروب ها به بدن شوند.
پرسش و پاسخ های درس 10 )بدن ما 2 )
1
پرسش : اندام های تنفّسی رانام ببرید.
پاسخ : بینی ، دهان ، نای ، نایژه ، شش ها
2
پرسش : دستگاه گردش خون ازچه قسمت هایی دُرُست شده است؟
پاسخ : قلب ، رگ ها
3
پرسش : چندنوع رگ دربدن وجوددارد؟نام ببرید.
پاسخ : سه نوع رگ دربدن وجود دارد.سرخ رگ ها ، سیاه رگ ها ، مویرگ ها

4
پرسش : دم وبازدم راتعریف کنید.
پاسخ : وقتی نفس می کشیم هوار از راه دهان وبینی واردِ لوله ی نای می شود.هوا از نای به شاخه های باریک ترآن می رود
وسپس وارد دوتا شُش می شود به این عمل دم می گویند.***وقتی هوای داخل شش ها را ، ازبینی ودهان خارج می کنیم
هوا ازهمان مسیر که وارد شده بود برمی گردد به این عمل بازدم می گویند.
5
پرسش : گنجایش شش ها به چیزهایی بستگی دارد؟
پاسخ : گُنجایش شش ها به بزرگی آن ها بستگی دارد.که درافراد بزرگسال اندازه ی آن بزرگ تراز بچّه ها است.
6
پرسش : کارووظیفه ی خون دربدن چیست؟
پاسخ : خون اکسیژن هوا را ازشُش ها وآب و موادغذایی را ازدیواره ی روده ها می گیرد و باگردش درسراسر رگ های بدن
آن ها را به سلّول ها ی بدن می رساند و دی اکسیدکربن ومواد زاید را ازسلول ها می گیرد و دی اکسید کربن را به شُش ها
ومواد زاید را به کلیه ها برای دفع برمی گرداند.
7
پرسش : کارگلبول های قرمزخون چیست؟
پاسخ : کارگلبول های قرمزانتقال اکسیژن از شش ها به همه ی سلّول های بدن وبرگرداندن دی اکسیدکربن از همه ی سلّول
ها ی بدن به شّش ها برای دفع است.
8
پرسش : سرخ رگ چیست؟
پاسخ : به رگ هایی که خون را از قلب خارج می کنند وبه بخش های مختلف بدن می رسانند سرخ رگ می گویند.
9
پرسش : سیاه رگ چیست؟
پاسخ : به رگ هایی که خون را ازبخش های مختلف بدن به قلب برمی گردانند سیاه رگ می گویند.
10
پرسش : مویرگ چیست؟وچندنوعندنام ببرید
پاسخ : درقسمت های گوناگون بدن،رگ های بسیارباریکی وجودارندکه مویرگ نامیده می شوند. و بردو نوعند مویرگ های
سرخ رگی ومویرگ های سیاه رگی
11
پرسش : کارقلب چیست؟
پاسخ : قلب مانند یک تُلُمبه ؛ خون رابافشار به درون سرخ رگ ها می فرستد.
12
پرسش : چراپزشکان تعدادنبض ها را اندازه گیری می کنند؟
پاسخ : تا ازسلامت قلب ما اطمینان حاصل کنند.
13
پرسش : چه موادّی برای قلب ورگ های مامضر هستند؟چرا؟
پاسخ : غذاهای پرچرب ، زیرا چربی آن ها به رگ ها می چسبد وقلب مجبورمی شود با فشارزیادخون راتلمبه کند ودرنتیجه
ی آن اندازه اش بزرگ ترازمعمول می شود وزندگی ما به خطرمی افتد ویا اگریکی ازرگ ها گرفته شود ممکن است سکته
کرده وبمیریم. همچنین خوردن زیاد مواد قندی و پرنمک موجب افزایش فشارخون و بیماری قلبی می شود.
14
پرسش : چه موادی برای قلب ورگ های ما مفیدند؟
پاسخ : خوردن انواع میوه و سبزی وآجیل و ورزش کردن موجب کارِبهتر و سلامت قلب ورگ ها می شود.مانند روغن زیتون،
گردو ، ماهی بخارپز ، پیاده روی سریع و…

15
پرسش : آیا ضربان قلب تغییر می کند؟
پاسخ : بلی
16
پرسش : چراضربان قلب موقع کار وفعالیت و ورزش زیاد می شود؟
پاسخ : زیرا بدن ما درنتیجه ی فعالیت ، به مواد غذایی واکسیژن زیادتری ، برای سوخت وساز وتامین انرژی لازم ، نیاز پیدا
می کند ، بنابراین قلب تندتر می زند تا خون اکسیژن ومواد غذایی لازم رابه سلّول های بدن برساند.
17
پرسش : آیاموقع استراحت نیز ضربان وجودارد؟
پاسخ : بلی
18
پرسش : کارسلّول های روده ی باریک چیست؟
پاسخ : جذب موادّ غذایی و واردکردن آن به خون .
19
پرسش : خون چگونه تصفیه می شود؟
پاسخ : خون گازِ دی اکسید کربن را که از سلّول ها گرفته در شش ها پس می دهد تا با بازدم خارج شوند وسایرمواد دفعی را
هم به کلیه ها می برد تا از طریق وکلیه و مثانه ومجاری اِدرار دفع شوند.به این ترتیب خون تصفیه می شود.
20
پرسش : کارکلیه ها چیست؟توضیح دهید.
پاسخ : کارکلیه ها تصیفه اکثرِموادِ زاید موجود درخون است.کلیه ها مواد زاید ودفعی خون را به شکل اِدرار درآورده و به
طرف مثانه و مجاری ادرار برای دفع هدایت می کند.
21
پرسش : مثانه چه نقشی دربدن دارد؟
پاسخ : اِدرار درمثانه جمع می شود و با پُرشدن مثانه فرد اِحساس دفع می کند.
22
پرسش : سهم شمادرحفاظت ازسلامت کلیه ها ومثانه ومجاری ادرار خود چیست؟
پاسخ : هر روز به اندازه کافی آب می نوشم، با دفع به موقع اِدرار ازکلیه هایم مراقبت می کنم.
23
پرسش : وجودنبض نشانه ی چیست؟
پاسخ : نشانه ی حرکت خون دررگ ها.
24
پرسش : آیا تعدادنبض وضربان مساوی است؟نبض وضربان چه تفاوتی باهم دارند؟ توضیح دهید.
پاسخ : سرعت ضربان قلب و سرعت نبض در اغلب افراد مشابه است.*ضربان قلب سرعت انقباضهای قلب را اندازه میگیرد
ولی نبض سرعت افزایش فشار خون در سراسر بدن هنگام ضربان قلب را اندازه میگیرد .
25
پرسش : قلب انسان درهردقیقه چندبارمی زند؟
پاسخ : تقریبا 75 بار
26
پرسش : نبض چگونه ایجادمی شود؟ ودرکجاها بهتراحساس می شود؟
پاسخ : براثرافشارمنطّم ومتناوب خون به دیواره ی سرخ رگ ها هنگام ورودش ازقلب به آن ها ؛ نبض ایجادمی شود.وچون
درمچ دست وگردن سرخ رگ ها به طورنِسبی به پوست نزدیک تراست بهتراحساس می شود.
27
پرسش : چرا سیاه رگ تیره دیده می شوند ولی سرخ رگ ها نه؟
پاسخ :زیرا خون موجود درسیاه رگ ها دارای گازدی اکسیدکربن است ولی خون موجود درسرخ رگ ها دارای اکسیژن است.

28
پرسش : کدام رگ ها به پوست نزدیک ترند؟
پاسخ : سیاه رگ ها
29
پرسش : کارگلبول ها ی سفید چیست؟
پاسخ : دفاع ازبدن درمقابل میکروب ها
30
پرسش : اگرگلبول های سفیدازبدن دفاع می خورندچرا دارو مصرف می کنیم؟
پاسخ : برای این که به گلبول های سفید دردفاع از بدن کمک کنیم.
پرسش و پاسخ های درس 11 ) بی مهره ها (
1
پرسش : مورچه وکرم خاکی ازنظرویژگی های ظاهری چه تفاوتی دارند؟
پاسخ : مورچه بدن سه قسمتی و 6 پای بند بند و 2 شاخک و 2 چشم وآرواره دارد ولی بدن کرم خاکی حلقه های زیادی دارد
و پا و چشم وشاخک وآرواره همانندِ مورچه ندارد.
2
پرسش : کفشدوزک وشته ؛ به مورچه شبیه ترندیا کرم؟ چرا؟
پاسخ : به مورچه ، زیرا دارای 2شاخک 2 چشم وپای بندبند وآرواره هستند.
3
پرسش : دوموردازشباهت ها وتفاوت های ظاهری عنکبوت و مورچه رابیان کنید؟
پاسخ : هردو پای بندبند وآرواره دارند. بدن عنکبوت 2 قسمتی است و 8 پادارد ولی بدن مورچه 3 قسمتی است و 6 پادارد.
4
پرسش : غذای ی هریک ازجانوران موجود در جدول زیرچه چیزهایی هست؟

 

5
پرسش : راه های حفاظت ازبوته ی گل سرخ کدامند؟چهارموردبیان کنید
پاسخ : دادن آب وکود ، گذاشتن جلوی نورخورشید ، سم پاشی و…
6
پرسش : کرم خاکی چه فایده وضرری برای گیاهان باغچه دارد؟
پاسخ : باجابه جاکردن خاک موجبِ رسیدن هوا به ریشه گیاه و رش دِ بهترِ آن می شود وهمچنین فضولاتش کودمناسبی برای
گیاه است امّا گونه های بسیاری از کرم خاکی وجودارند که ریشه ی گیاهان را می خورند.
7
پرسش : به چه جانورانی بی مهره می گویند؟مثال بزنید.
پاسخ : به جانورانی که ستون مهره ندارند بی مهره گفته می شود.مثل مورچه ، کرم ، اسفنج ، توتیا و…
8
پرسش : زالو چگونه جانوری است؟
پاسخ : زالو کرمی است که معمولاً درجوهای آب و باتلاق ها زندگی می کند وازخون جانداران دیگرتغذیه می کند.

9
پرسش : بدن کرم خاکی ومارچه شباهت وتفاوتی درظاهردارند؟
پاسخ : بدن هردو لوله ای ولغزنده هستند . بدن کرم خاکی حلقوی است وستون فقرات ندارد ولی بدن مار پولک دار بوده
وستون فقرات دارد و…
10
پرسش : کِرمک چیست؟وچه عوارضی برای بدن انسان دارد؟
پاسخ : کرمک کرمی است که دراِنتهای لوله ی گوارش انسان وبه خصوص کودکان زندگی می کند و ازمواد غذایی بدن ما
استفاده می کند خارش های شدیدی ایجادمی کند وموجب بیماری ما می گردد.
11
پرسش : کرم ها به چنددسته تقسیم می شوند؟نام برده وبرای هرکدام مثال بزنید
پاسخ : به سه دسته ، کرم های لوله ای مثل)آسکاریس وکرمک(کرم های حلقوی مثل)کرم خاکی و زالو(کرم های پَهن مثل
)کرم کدوگاوی وکرم کدوی خوکی(
12
پرسش : شپش چیست؟درکجا زندگی می کند؟چه عوارضی دارد؟
پاسخ : شپش حشره ای است که ازخون انسان تغذیه می کند و درلابه لای موی انسان زندگی کرده وتخم می گذارد موجب
ایجاد خارش شدید می شود واگربه مدت طولانی درمان نشود به عفونت شدید خونی ومرگ انسان منجرمی شود.
13
پرسش : ازنظرشکل ظاهری مورچه با کفشدوزک وپروانه چه ها وتفاوت هایی دارد؟
پاسخ : همه ی آن ها پاهای بندبند ، 2 شاخک و 6 پا وآرواره دارند.ولی همه ی پروانه ها وکفشدوزک ها بال دارند وهمه ی
مورچه ها بال ندارند همچنین اندازه و شکل و تعداد قطعات بدن آن ها متفاوت است.
14
پرسش : فراوان ترین جانوران روی زمین کدام گروه نیست؟
پاسخ : بندپایان
15
پرسش : فراوان ترین بندپایان چه نام دارند؟
پاسخ : حشرات
16
پرسش : حشرات چه خصوصیّاتی دارند؟
پاسخ : حشرات 6 پا و 2 شاخک و پا های بندبند و بدن 3 قسمتی دارند.
17
پرسش : عنکبوت چگونه شکارمی کند؟
پاسخ : عنکبوت تارهایی چسبناک می تند و با آن ها شکارخود را به دام می اندازد.
18
پرسش : دومورد ازخصوصیات عنکبوتیان رابیان کنید؟
پاسخ : عنکبوت بدن دو قسمتی و 8 پا دارند.
19
پرسش : خرخاکی درکجا زندگی می کند؟
پاسخ : خرخاکی درجاهای تاریک ومرطوب زندگی می کند.
20
پرسش : خرخاکی درظاهر چه خصوصیاتی دارد؟
پاسخ : خرخاکی 14 پا 2 شاخک و پوست محکم و بدن بندبند دارد.
21
پرسش : بدن هزارپا وخرخاکی چه تفاوتی دارد؟
پاسخ : بدن هزارپا بدون پوشش سخت بوده و پاهایش زیادترازخرخاکی است.

22
پرسش : بندپایان به چنددسته تقسیم می شوند؟نام ببرید.
پاسخ : به چهارگروه ؛ عنکبوتیان ، حشرات ، سخت پوستان ، هزارپایان
23
پرسش : دو ویژگی بدن بندپایان کدامند؟
پاسخ : بدن بندبند وپوشش نسبتاًسخت دارند.
24
پرسش : پوست اندازی یعنی چه؟
پاسخ : بندپایان هنگام رشدکردن ، چند بار پوشش سخت خود راعوض می کنند به این کارپوست اندازی می گویند.
25
پرسش : سهم شما درحفاظت ازجانوران محیط خودچیست؟
پاسخ : هرگز لانه ی جانوران رادربیابان ودشت وساحل وجاهای دیگرخراب نمی کنم.*هرگزدرساحل دریا ورودخانه که محل
زندگی بیاری ازجانوران است زباله نمی ریزم.
26
پرسش : بی مهره ها به چنددسته تقسیم می شوند.نام برده مثال بزنید.
پاسخ : کیسه تنان) عروس دریایی ، هیدر ( ، نرم تنان) هشت پا ، صدف ( ، خارتنان) توتیا ، ستاره دریایی ( ، بندپایان) پروانه
، عنکبوت ( ، کرم ها) کرم خاکی ، کرم کدو ( ، اسفنج ها ) اسفنج شیشه ای ، اسفنج آهکی (
27
پرسش : حشرات چه فایده ها وضررهایی دارند؟
پاسخ : حشرات درگرده افشانی گل ها ، ازبین بردن فضولات ولاشه ها نقش دارند.همچنین ازحشراتی مثل پروانه ی ابریشم
برای تولید ابریشم ، زنبورعسل برای تولید عسل و لارو نوعی مگس برای تولید داروی ضد عفونت و التیام بخش زخم ها
استفاده می شود. * بسیاری ازحشرات عامل ایجاد وانتقال بیماری بوده وهمچنین آفت کشاورزی محسوب می شوند
پرسش و پاسخ های درس 12 ) گوناگونی گیاهان (
1
پرسش : به چه گیاهانی تک لپّه وبه چه گیاهانی دولپّه گفته می شود؟
پاسخ : به گیاهانی که دانه ی یک قسمتی دارند تک لپّه و به گیاهانی که دانه ی دوقسمتی دارند ، دولپّه گفته می شود.
2
پرسش : آیاهمه ی گیاهان تک لپّه ودولپّه گل دارند؟
پاسخ : بلی
3
پرسش : یک گل ازچه قسمت هایی تشکیل شده است؟
پاسخ : کاسبرگ ، گلبرگ ، مادگی ، پرچم
4
پرسش : گرده چیست؟
پاسخ : پودر ریز تا دُرُشتی است که دارای نسلی از چرخه ی زندگی گیاهان بوده و سازنده ی سلّول های نر درگیاهان دانه
داراست.
5
پرسش : گرده افشانی چیست؟
پاسخ : وقتی دانه های گرده از پرچم به روی مادگی منتقل می شوند به این عمل گرده افشانی می گویند.
6
پرسش : چه عواملی به گرده افشانی کمک می کنند؟
پاسخ : باد ، جانوران و به خصوص حشرات ، انسان ها .

7
پرسش : گرده روی کدام قسمت گل قراردارد؟
پاسخ : پرچم
8
پرسش : زنبورعسل چگونه به گرده افشانی کمک می کند؟
پاسخ : وقتی زنبورعسل روی گل ها می نشیندگرده های گل از پرچم به پاهایش می چسبند و وقتی روی گل ها حرکت می
کندپاهایش به مادگی برخورد می کنند وگرده ها به مادگی منتقل می شوند.
9
پرسش : پس ازگرده افشانی درگل ها چه اتّفاقی می افتد؟
پاسخ : معمولا )ونه همیشه(پس ازگرده افشانی ؛ قسمتی ازمادگی تبدیل به میوه می شود و دانه درون میوه تشکیل می شود.
10
پرسش : به چه گیاهانی دانه دارگفته می شود؟
پاسخ : به گیاهانی مثل کاج و باقلا وگوجه فرنگی که با دانه تولید مثل می کنند گیاهان دانه دارگفته می شود.
11
پرسش : گیاهان بدون دانه چگونه تولیدمثل می کنند؟
پاسخ : به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنندمثل خزه وسرخس.
12
پرسش : گیاهان بدون دانه بیش تردرکجارشدمی کنند؟
پاسخ : درجاهای مرطوب
13
پرسش : فرق سوسن باکدوچیست؟)چهار مورد(
پاسخ : سوسن ریشه ی افشان با برگ های دراز و باریک و رگبرگ های موازی و دانه ی یک قسمتی دارد وگلبرگ هایش 3 یا
مضربی ازآن است. ولی کدو ریشه ی راست و برگ های پهن و رگبرگ های منشعب ودانه دو قسمتی دارد وگلبرگ هایش
2 و 5 یا مضربی ازآن هاست.

پرسش : طبقه بندی گیاهان رارسم کنید.

15
پرسش : فرق گیاهان سوسن وکدووکاج وخزه وسرخس را ازنظرداشتن وگل ودانه ومخروط وهاگ بیان کنید.
پاسخ : سوسن وکدو گل ودانه دارند ولی مخروط وهاگ ندارند. خزه وسرخس گل ودانه ندارند ولی مخروط وهاگ
دارند.کاج مخروط ودانه دارد ولی هاگ وگل ندارد.
16
پرسش : چه گیاهان دیگری می شناسید که به روش های دیگری جزدانه وهاگ زیادمی شوند؟
پاسخ : گیاهان پاجوش) مثل درخت فندق و نارون ( ، به روش قلمه زدن )گیاه میخک و درخت انگور( ؛ ازطریق کاشت غدّه
مثل )سیب زمینی وشلغم( و خوابانیدن ) گل رز و…( و …
17
پرسش : ازگیاهان چه استفاده هایی می شود؟چهارمورد
پاسخ : درتهیه غذاها ، درساخت داروها ، درساخت رنگ ها ، درساخت وسایل و…
18
پرسش : سهم شما درحفاظت ازگیاهان چیست؟
پاسخ : شاخه ی درختان را نمی شکنم ، روی درخت یادگاری نمی نویسم ، ازگیاهان خانه مراقبت می کنم ، برخی ازگیاهان
رامی کارم.
پرسش و پاسخ های درس 13 ) زیستگاه (
1
پرسش : چندموردازخصوصیّات موجودزنده رابیان کنید.
پاسخ : رشد می کنند ، حرکت می کنند ، غذامی خورند ، نفس می کشند ، تولید مثل می کنند.
2
پرسش : به چه جانورانی همه چیزخوارمی گویند؟
پاسخ : به جانورانی که هم ازگیاهان و هم ازگیاه خواران وگوشت خواران و…تغذیه می کند همه چیزخوارمی گویند.
3
پرسش : به چه جانورانی گیاه خوارمی گویند؟
پاسخ : به جانورانی که ازگیاه تغذیه می کنند،گیاه خوارمی گویند.
4
پرسش : به چه جانورانی گوشت خوارمی گویند؟
پاسخ : به جانورانی که ازجانوران گیاه خوار وگوشت خواران دیگرتغذیه می کنندگوشت خوارمی گویند.
5
پرسش : زنجیره غذایی چیست؟
پاسخ : به ارتباط غذایی بین موجودات زنده ، زنجیره غذایی می گویند.
6
پرسش : بین موجودات زنده چه نوع ارتباط غذایی وجودارد؟
پاسخ : گیاه خوران ؛ گیاه می خورند ، گوشت خواران ؛ گیاه خوران وگوشت خواران دیگررا می خورند.همه چیزخواران هم
ازگیاه وهم ازجانوران گیاه خوار و گوشت خوارتغذیه می کنند.
7
پرسش : اگردریک زنجیره غذایی ؛ غذای جانوری کم شودآیا آن جانورگرسنه می ماندومی میرد؟
پاسخ : معمولاًخیر، زیرایک جانورمعمولا ازچندنوع گیاه و یا جانور دیگر تغذیه می کند و با توجه به ارتباط هر زنجیره غذایی
با زنجیره های غذایی دیگرمی تواند غذای خودرا ازسای رزنجیره های غذایی پیداکند.
8
پرسش : شبکه ی غذایی چیست؟
پاسخ : ازارتباط چندزنجیره ی غذایی بایکدیگرشبکه ی غذایی پدیدمی آید.

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است
خواب ما زنده دلان خواب پریشانی نیست ازهمین خاک جهان دگری ساختن است
)) موفّق وسلامت باشید. ((
پرسش و پاسخ های درس 13 ) زیستگاه (
9
پرسش : اگردریک شبکه ی غذایی موش هاهمه بمیرندآیانسل شاهین ها هم ازبین می رود؟
پاسخ : خیر ، زیرا شاهین ها به غیرازموش ازمار وجغدوخرگوش و…هم تغذیه می کنندکه در زنجیره های متعدد موجود
درشبکه غذایی وجود دارند.
10
پرسش : کرم خاکی درکجا زندگی می کند؟چرا؟
پاسخ : معمولا در زیرخاک و درنزدیکی سطح زمین زندگی می کنندزیرا این قسمت ازخاک دارای بقایای مرده گیاهی
وجانوری وسایرمواد غذایی مورد نیاز کرم ها است.
11
پرسش : زیستگاه چیست؟
پاسخ : هرموجودزنده ای درجایی زندگی می کندکه برای تغذیه وتنفس و رشد و تولیدمثل وحرکت کردن و…اومناسب باشد
به این مکان زیستگاه می گویند.
12
پرسش : چندزیستگاه نام ببرید.
پاسخ : رودخانه ، جنگل ، دریا ، بیابان و…
13
پرسش : آیابوستان وباغچه یک زیستگاه است؟چرا؟
پاسخ : بلی ، زیرا گیاهان وجانورانی درآن زندگی می کنند ودرآن جا نفس کشیده، تغذیه کرده، رشدکرده وتولید مثل
وحرکت می کند.
14
پرسش : نقش انسان درارتباط با زیستگاه ها چیست؟
پاسخ : انسان برخی اززیستگاه ها را ایجادکرده وبرخی دیگرراتخریب می کند.
15
پرسش : وظیفه ی انسان ها درمقابل زیستگاه ها چیست؟
پاسخ : انسان ها تا جایی که ممکن است بایداز زیستگاه هامراقبت کنند تا زندگی موجودات زنده به خطرنیفتد.
16
پرسش : نقش منفی انسان درارتباط با زیستگاه ها چیست؟
پاسخ : با رشدجمعیّت ؛ انسان برای زندگی کردن ، زیستگاه های طبیعی رابه کارخانه، شهر، معدن ، محل دفن زباله و…تبدیل
کرده و با این کار؛ گاهی زندگی جانوران وگیاهان دیگر را نابود می کند.
17
پرسش : سهم شمادرحفاظت اززیستگاه ها چیست؟دومورد
پاسخ : هنگام برگشتن

منابع:

اداره آموزش وپرورش ناحیه یک اردبیل
دبستان افسر صادقی   1 )
دفترپرسش وپاسخ علوم چهارم ابتدایی
ویرایش جدید برای سال 99 – 1398
تهیّه وتنظیم : آموزگارسهراب شکرانه ننه کران

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک