22/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

پرسش و پاسخ کتاب مطالعات اجتماعی کلاس چهارم

پرسش و پاسخ  مطالعات اجتماعی کلاس چهارم

پرسش و پاسخ  مطالعات اجتماعی کلاس چهارم

پرسش و پاسخ  مطالعات اجتماعی کلاس چهارم

پرسش وپاسخ های درس  1اجتماعی

سوال 1- محله چیست؟جواب 1-محله قسمتی ازشهریا روستاست که درآن گروهی ازمردم درهمسایگی یکدیگرزندگی می کنند.
سوال 2-رفتارهمسایه ها بایکدیگرچگونه بایدباشد؟
جواب 2- بایدازحال یکدیگرباخبرباشند-به هم کنند-باهم مهربان باشند و…
سوال 3- پیامبرماحضرت محمددرموردرفتارباهمسایه ها چه فرموده اند؟
جواب 3- اگرمی خواهیدخداوپیامبرشمارادوست داشته باشندامانت داروراستگوباشیدوباهمسایگان خودبه نیکی
رفتارکنید.
سوال 4-برای مراعات حال همسایه ها چه کارهایی نبایدانجام دهیم؟ دومورد
جواب 4-درزمان استراحت همسایه ها درکوچه توپ بازی نکنیم-درخانه صداری رادیووتلویزیون را بلندنکنیم-
درساختمان محلزندگی خودمان ترقه بازی نکنیم-موقع خداحافظی بامهمان ها بلندبلند حرف نزنیم-آشغال های
درجای مخصوص خود بگذاریم تا محل زندگی همسایه ها کثیف نشود.

پرسش وپاسخ های درس  2 اجتماعی

سوال 1-ازمحل های اجتماع مردم چهارموردنام ببرید.
جواب 1- مسجد-مدرسه-ورزشگاه-مجتمع های فرهنگی وهنری و…
سوال 2- درمسجدمعمولا چه کارهایی انجام وچه مراسماتی برگزارمی شود؟
جواب 2- کارهایی مثل عبادت خدا-باخبرشدن ازحال هم-مشورت برای حل مشکلات محله- ومراسماتی مثل
دعا وعزاداری وجشن های مذهبی و…
سوال 3-نمازجماعت چگونه برگزارمی شود؟
جواب 3-مردم پشت سرامام جماعت درصف های منظم روب قبله می ایستند وامام جماعت جلوترازهمه درمحراب
قرارمی گیرد.
سوال 4-بوستان محل چه کارهایی هست؟
جواب 4- بازی و ورزش-استراحت وگردش و…

سوال 5-وظیفه ی مادرموردحفظ ونگه داری بوستان چیست؟
جواب 5- همه ی ما بایدبرای تمیزنگه داشتن بوستان ومراقبت ازآن تلاش کنیم-چمن ها را لگدنکنیم-گل ها
رانچینیم- به وسایل بازی آسیب نرسانیم-زباله ها را درسطل مخصوص بریزیم.
سوال 6-معمولا چه تغییراتی درمحله به وجود می آید؟
جواب 6- مردم برای زندگی به جای دیگرمی روند وافراددیگری جای آن ها رامی گیرند-شکل ونوع ساختمان ها
وفعالیت ها تیزتغییرمی کند-بعضی وقت ها هم امکانات عمومی جدیدی مثل ایستگاه اتوبوس،باجه ی تلفن
عمومی،فضای سبزوکتابخانه درمحله ایجادمی شود.

سوالات وپاسخ های درس 3 اجتماعی

سوال 1( امکانات عمومی یعنی چه ؟
جواب 1(درهرمحله امکاناتی برای استفاده ورفع نیازهای همه ی مردم ساخته شده است که امکانات عمومی نامیده
می شود مثل ایستگاه اتوبوس،پارک ها،تلفن عمومی،عابرکارت ها و…
سوال 2(چگونه می توانیم ازامکانات عمومی به طورمناسب استفاده ونگه داری کنیم؟
جواب 2(درموقع نیازازآن هااستفاده کنیم،آن ها را خراب نکنیم،ازآن ها برای شوخی استاده نکنیم و…
سوال 3(چگونه می توانیم درست وعاقلانه خریدکنیم؟
جواب 3(ابتداخوب فکرکنیم وسپس برنامه ریزی نماییم وبودجه ی خود،یعنی درآمدوهزینه وپس
اندازخودرادرنظرگرفته وبعداز
جمع آوری اطلاعات کامل وکافی درمورد انواع ومزایاومعایب جنس موردنظرمان، متناسب باتوان مالی ونیازمان
خریدکنیم.
سوال 4(درآمدیعنی چه؟
جواب 4(درآمدیعنی پولی که از راه کارکردن به دست می آید.
سوال 5(هزینه یعنی چه؟
جواب 5(هزینه یعنی پولی که خرج می کنیم.
سوال 6(پس اندازیعنی چه؟
جواب 6(پس اندازیعنی پولی که ذخیره می کنیم.

سوال 7(جدول بودجه چیست؟
جواب 7(به جدولی که درآن درآمد وهزینه وپس اندازنشان داده شده باشدجدول بودجه می گویند.

سوالات درس 4 اجتماعی

سوال 1(راهنمای نقشه چه کمکی به ما می کند؟
جواب 1(راهنمای نقشه به ما کمک می کندکه معنای رنگ ها وعلامت های روی نقشه رابفهمیم.
سوال 2(نقشه ها چه استفاده هایی دارند؟
جواب 2(نقشه ها درپیداکردن مکان هابه ما کمک می کنندیعنی حتی اگربه جایی نرفته باشیم بااستفاده ازنقشه
می فهیم که آن محل کجاست وازچه راهی می توانیم به آن جا برویم.
)) ))سوالات وپاسخ های درس 5
سوال 1-تفاوت مهم شهروروستارابیان کنید.
جواب 1-کاربیشترروستاییان کشاورزی وباغداری بوده وبعضی ازآن هاهم به دام پروری وتولیدصنایع دستی
مانندقالی وجاجیم و… مشغولندولی درشهرفعالیت کشاورزی وجونداردوبیش ترشهرنشینان درکارخانه ها ومغازه
ها واداره ها کارمی کنند.
سوال 2- زندگی روستایی با زندگی عشایری چه تفاوت هایی دارد؟
جواب 2-روستاییان بیش تربه کشاورزی وباغداری مشغول بوده ویک جاساکن هستندولی عشایربیش تربه دام
پروری مشغول بوده وکوچ می کنند.
سوال 3-اداره روستا برعهده چه کسانی است؟
جواب 3- برعهده ی شوراهای اسلامی
سوال 4-اداره ی شهر برعهده چه کسی است؟
جواب 4- شهردار
سوال 5-چرامردم روستایکدیگررامی شناسندولی مردم شهریکدیگررانمی شناسند؟
جواب 5-زیراروستاکوچک بوده وجمعیت آن کم است ولی شهربزرگ بوده وجمعیت آن زیاداست.

سوال 6-وظیفه ی شهرداری چیست؟
جواب 6- وظیفه ی شهردای زیبا نگه داشتن شهر وحفظ پاکیزگی شهراست.
سوال 7-چراعشایرکوچ می کنند؟
جواب 7-عشایربه خاطرچراندن دام ها ویا به خاطر گرمی وسردی هوا کوچ می کنند.
سوال 8-عشایرچه چیزهایی تولید می کنند؟
جواب 8-گوشت،لبنیات،گلیم، جاجیم و…
سوال وجواب 9- مردم روستا خانه های خود را درکنار مزرعه ها و باغ هامی سازند تااز هوای تمیزوسالم
استفاده کنند.
سوال 10 -به چه شهرهایی؛شهرهای بزرگ گفته می شود؟
جواب 10 -به شهرهایی که بیش ترازیک میلیون نفرجمعیت دارند شهربزرگ یا کلان شهر گفته می شود.
سوال 11 -درشهرهای بزرگ معمولا چه امکاناتی وجوددارد؟
جواب 11 -دانشگاه ها،سینماها،بیمارستان ها،سالن ای نمایش،هتل ها وپارک های بزرگ و…
سوال 12 -درمرکزواطراف شهر چه مکان هایی قراردارند؟
جواب 12 -درمرکزشهرمعمولا ادارات،فروشگاه ها،بیمارستان ها ودانشگاه ها قراردارندودراطراف شهرمعمولا
کارخانه ها وکارگاه ها قراردارند.
سوال 13 -استان چیست؟
جواب 13 – کشورما را برای اداره ی بهتر به قسمت های بزرگی تقسیم کرده اند ک به هریک ازاین قسمت ها
استان می گویند.
س.ال 14 – مرکزاستان چیست؟
جواب 14 -معمولا به بزرگ ترین وپرجمعیت ترین شهرهراستان مرکزآن استان می گویندکه با انواع را ه ها به
شهرهای دورونزدیک مربوط می شود.
سوال 15 -ایران چنداستان دارد؟
جواب 15 – سی ویک استان

سوال 16 -نام استان های ایران وشهرهای مربوطه ی آن را درجدول زیربیان کنید.
نام استان نام مرکزاستان
ردیف
1 اردبیل اردبیل
2 آذربایجان غربی ارومیه
3 آذربایجان شرقی تبریز
4 زنجان زنجان
5 گیلان رشت
6 قزوین قزوین
7 کردستان سنندج
8 البرز کرج
9 همدان همدان
10 کرمانشاه کرمانشاه
11 قم قم
12 ایلام ایلام
13 اصفهان اصفهان
14 سمنان سمنان
15 بوشهر بوشهر
16 کرمان کرمان
نام استان نام مرکزاستان
ردیف
17 مرکزی اراک
18 لرستان خرم آباد
19 مازندران ساری
20 گلستان گرگان
21 خراسان رضوی مشهد
22 خراسان شمالی بجنورد
23 خراسان جنوبی بیرجند
24 خوزستان اهواز
شهرکرد
چهارمحال
25 وبختیاری
کهگیلویه یاسوج
وبویراحمد
26
سیستان زاهدان
27 وبلوچستان
28 یزد یزد
29 هرمزگان بندرعباس
30 فارس شیراز
31 تهران تهران

سوالات وپاسخ های درس 6

سوال 1-چهارجهت اصلی رانام ببرید.
جواب 1- شمال،جنوب،مشرق،مغرب
سوال 2-چهارجهت اصلی چگونه مشخص می شود؟
جواب 2-اگردریک صبح آفتابی درحیاط خانه یامدرسه طوری بایستیم که دست راست مابه طرف خورشیدیاهمان
مشرق باشد؛دست
چپ ما به طرف مغرب قرارمی گیرد و رو به روی ما شمال وپشت سرما جنوب خواهدبود.
سوال 3- کره ی زمین چیست؟
جواب 3- زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم وکشورها وشهرها روی آن قراردارندکره ی بسیاربزرگی است که
به آن کره ی زمین گفته می شود.
سوال 4-قطب شمال وقطب جنوب راتعربف کنید
جواب 4- به بالاترین قسمت کره ی زمین قطب شمال می گویند وبه پایین ترین قسمت کره ی زمین قطب جنوب
می گویند.
سوال 5-قطب نما چیست؟
جواب 5-قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال وجنوب زمین را نشان می دهد.
سوال 6-جهت های فرعی کدامند؟
جواب 6- شمال شرقی-شمال غربی-جنوب شرقی-جنوب غربی

سوال 7-جهت های اصلی وفرعی را درشکل زیرمشخص کنید.
شمال شمال غربی شمال شمال شرقی
مشرق مغرب مشرق مغرب
جنوب جنوب شرقی جنوب جنوب غربی

سوالات وپاسخ های درس 7 اجتماعی

سوال وجواب 1- یکی از راه های شناخت محیط خودودیگران دانش جغرافیا است.
سوال 2-دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟
جواب 2-دانش جغرافیابه کمک می کند که محیط زندگی خود ومحیط های دیگررابشناسیم وازچگونگی زندگی
مردم درمکان های مختلف آگاه شویم.
سوال 3-جغرافی دان چه کسی است؟
جواب 3-جغرافی دان کسی است که مکان های مختلف وزندگی مردم درآن مکان ها را مطالعه می کند.
سوال 4-جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی رامطالعه می کنند؟
جواب 4-جغرافی دانان ازمحیط های مختلف بازدیدمی کنندومی کوشندهمه چیزرابه خوبی مشاهده
کنند؛همچنین کتاب هایی راکه درباره ی محیط ها وموضوعات جغرافیایی نوشته شده مطالعه می کنند.آن ها
ابتداپرسش هایی را درمورد یک مکان طرح می کنندوهمچنین برای حل مشکلات رندگی مردم درمحیط های
مختلف پیشنهادهایی را ارائه می دهند.
سوال 5-وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید/
جواب 5- عکس،فیلم،نقشه،کره جغرافیا،کتاب،رایانه و…
سوال وجواب 6-درجغرافیا مهم ترین وسیله ی یادگیری نقشه است.

 پرسش وپاسخ درس 8اجتماعی 

سوال 1-زندگی مردم درگذشته های دور چه تفاوتی بازندگی امروزداشته است؟
جواب 1- به دلیل نبود علم ودانش پیشرفته وعدم رشدوبلوغ فکری انسان ها فراهم کردن خوراک وپوشاک
ومسکن وامنیت وتهیه ابزار وامکانات بسیارمشکل ترازامروزبود.
سوال 2-نخستین روستاها چگونه به وجودآمدند؟
جواب 2-انسان ها می دانستندکه آن چه درزمین های کشاورزی کاشته اند به مراقبت نیازدارد.پس به تدریج
درکنارزمین های خودساکن شدند،اما مراقبت ازکشتزارها وانجام کارکشاورزی به تنهایی ممکن نبود،درنتیجه
خانه هایشان راکناریکدیگرساختند ویک جا نشین شدند به این ترتیب اولین روستاها به وجودآمدند.
سوال 3-انسان ها درگذشته های دور چگونه توانستند برمشکلات غلبه کنند؟
جواب 3-خدابه انسان ها عقل داده است پس انسان ها به تدریج با استفاده ازنیروی فکری خود چیزهایی را کشف
کردند وبه کمک دست هایشان یادگرفتندوسایلی بسازندونیازخودرارفع کنند.
سوال 4- مهم ترین مشکلات انسان نخستین چه بود؟
جواب 4-تهیه غذا-تهیه مسکن-تامین امنیت-نبودابزار ووسایل لازم و…
سوال 5- انسان های نخستین غذای خود راچگونه تهیه می کردند؟
جواب 5-صبح تاشب به جست وجوی غذامی پرداختندومیوه درختان وریشه وبرگ گیاهان وتخم پرندگان راجمع
آوری می کردند ومی خوردند.
سوال 6-انسان ها ی اولیه برای درامان ماندن ازحمله ی حیوانات وحشی چه کارکردند؟
جواب 6-به غارهاپناه بردند.
سوال 7-چه عاملی مهم ترین نقش رادرتامین غذای انسان نخستین برعهده داشت؟
جواب 7-شکار
سوال 8-انسان های نخستین ازچه چیزهایی برای ساخت ابزارووسایل استفاده می کردند؟
جواب 8- سنگ-شاخه ی درختان-استخوان حیوانات و…

سوال 9-آتش چگونه کشف شد؟
جواب 9-انسان ها متوجه آتشی که براثررعدوبرق به وجودمی آمد شدندوباگذشت زمان پی بردندکه بابه هم زدن
برخی ازسنگ ها می توان آتش درست کرد.
سوال 10 -هزاران سال است جانورانی مثل مورچه وزنبورلانه ی خودرابه همان شیوه می سازند وتغییری نداده
اند.چرا؟
جواب 10 – زیرالانه سازی آن ها غریزی وذاتی است وفاقدعقل وفکروقدرت یادگیری هستند.
سوال 11 -چراکشف آتش زندگی انسان ها راتغییرداد؟
جواب 11 – زیرا ازآتش برای ساخت ابزار ووسایل گوناگون وپخت غذاها وتامین امنیت و…استفاده کردند.
سوال وجواب 12 -بارواج کشاورزی مردم در کنار رودها وچشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند.
سوال 13 -چرانخستین روستاهای پرجمعیت درکناررودهاپدیدآمدند؟
جواب 13 -زیراآب کافی برای نوشیدن،پختن غذا،رعایت بهداشت وکشاورزی وباغ داری و… وجودداشت.
سوال 14 -اهلی کردن حیوانات برای انسان ها چه فایده هایی داشت؟
جواب 14 -ازگوشت وشیرآن ها برای تهیه غذا،ازپشم وپوست آن ها برای تهیه پوشاک،ازاستخوان حیوانات برای
ساخت ابزار وازنیروی آن ها برای انجام کارها استفاده می کرد.

پرسش وپاسخ های درس 9اجتماعی

سوال 1-نخستین شهرهاچگونه به وجودآمدند؟
جواب 1-باگذشت زمان،جمعیت بعضی ازروستاهای کناررودها بیش ترشد واین روستاهاتبدیل به شهرشدند.
سوال 2-کشاورزی چه اهمیتی درزندگی انسان های گذشته داشت؟
جواب 2-بارواج کشاورزی موادغذایی به اندازه ی کافی تولیدوذخیره می شد.
سوال 3-تقسیم کارچگونه به وجودآمد؟
جواب 3-بارواج کشاورزی وتولیدوذخیره ی کافی موادغذایی؛همه ی افرادمجبوربه کارکشاورزی نبودند،پس عده
ای ازمردم به کارهای دیگر مثل ساخت ابزار،داد وستد و…مشغول شدندوتقسیم کاربه وجودآمد.

سوال 4-قبل ازپیدایش پول داد وستدچگونه صورت می گرفت؟
جواب 4- ازطریق مبادله ی کالا به کالا
سوال 5-یک مثال برای مبادله ی کالابه کالابیان کنید.
جواب 5-برای مثال اگرکشاورزی بیش ازمقدارنیازخانواده اش گندم داشت مقداری ازآن را به کسی که ابزاریاسفال
تولیدمی کردمی دادووسیله ی موردنیازخودرامی گرفت.
سوال 6-دادوستدبه صورت مبادله ی کالابه کالا چه مشکلاتی رابه همراه داشت؟
جواب 6-ارزش واقعی کالاهامشخص نبود-حمل ونقل کالاها برای مبادله مشکل بود و…
سوال 7-بعدهامشکلات مبادله ی کالا به کالا چگونه رفع شد؟
جواب 7- با اختراع انواع پول ها به صورت سکه واسکناس،حواله ها،چک ها،سفته ها،برات ها و…
سوال 8-تمدن ها چگونه به وجودآمدند؟
جواب 8-باپیدایش شهرهای بزرگ تمدن ها ی بزرگ نیزبه وجودآمدند.
سوال 9-ویژگی تمدن ها را نام ببرید.)مهم(
جواب 9-خط-آثارهنری-تقسیم کارومهارت درکارها-قانون ومقررات-عقایدمذهبی-دادوستد-حکومت
وفرمانروایی و…
سوال 10 -پس ازپیدایش تمدن ها اداره سرزمین ها برعهده ی چه کسانی بود؟
جواب 10 -برعهده ی فرمانروایان
سوال 11 -چرافرمانروایان قانون وضع کردند؟
جواب 11 – برای برقراری نظم درسرزمین خودواداره ی شهرها وروستاها.
سوال 12 -علل پیدایش خط چه بود؟
جواب 12 -رونق دادوستد و نیاز انسان به نوشتن قراردادها و نگه داشتن بعضی اطلاعات زمینه رابرای اختراع
خط فراهم کرد.
سوال 13 -مهم ترین عامل پیداش تمدن ها چه نام دارد؟
جواب 13 -خط

سوال 14 -چرافرمانروایان به دیگرسرزمین ها حمله می کردند؟
جواب 14 -برای وسیع کردن قلمرو وکسب ثروت وافتخار و…
سوال 15 -بین النهرین به کجا گفته می شود؟
جواب 15 -به سرزمین میان دو رود دجله وفرات بین النهرین گفته می شود.
سوال 16 -چندتمدن نام ببرید.
جواب 16 -تمدن ایلام-تمدن آشور-تمدن سومر-تمدن بابل-تمدن جیرفت-تمدن سیلک-تمدن مارلیک-تمدن
حسنلو-تمدن شهرسوخته-تمدن لیدی وتمدن مصرو…
سوال 17 -اولین تمدن ها درکنارکدام رودها پدیدآمدند؟
جواب 17 -درکنار رودهای دجله وفرات،کارون،نیل،هلیل رود وهیرمند
سوال 18 -دوتمدن باستانی ایران درگذشته های دوررانام ببرید.
جواب 18 – تمدن جیرفت-تمدن شهرسوخته
سوال 19 -تمدن ایلام چندسال قبل پدیدآمد؟
جواب 19 -درحدودچهارتاپنج هزارسال قبل
سوال 20 -پایتخت ایلامی ها کدام شهربود؟
جواب 20 -شهرشوش
سوال 21 -وضعیت شهرشوش درزمان تمدن ایلامی چگونه بوده است؟
جواب 21 -درآن زمان شوش شهری بامزارع وسیع کشاورزی وبازارهای بزرگ بوده است.
سوال 22 -مردم ایلام به چه کارهایی مشغول بوده اند؟
جواب 22 -کشاورزی-دام داری-فلزکاری-سفالگری-نجاری-مجسمه سازی-تجارت و…
سوال 23 -دردوره ایلامی ها پرستشگاه ها به چه صورت ودرکجاها ساخته می شدند؟
جواب 23 -به صورت بناهای عظیم ودرمکان های بلندساخته می شدند.

سوال 24 -مشهورترین پرستشگاه دوره ی ایلامی ها چه نام داشته ودرکجاقراردارد؟
جواب 24 -چغازنبیل نام داشته ودرنزدیکی شهرشوش قراردارد.
سوال 25 -ایلامی ها ازچه خطی استفاده می کردند؟
جواب 25 -ایلامی ها ابتداازخط تصویری وسپس میخی استفاده می کردند.
سوال 26 -ازخط تصویری چگونه استفاده می شد؟
جواب 26 -برای نوشتن هرچیزشکل آن رامی کشیدند.
سوال 27 -تمدن ایلام درکنارکدام رودبه وجودآمد؟
جواب 27 -درکناررودکارون
سوال 28 – تمدن ایلام درمحدوده کدام استان امروزی قرارداشته است؟
جواب 28 -استان خوزستان
سوال 29 – آیاتمدن ایلام ویژگی های تمدن را داشته است؟
جواب 29 -بلی
سوال 30 -درزمان های قدیم ایلامی ها را چه می نامیدند؟
جواب 30 – حتمتی ها

پرسش وپاسخ های درس 10 اجتماعی

سوال 1-دانش تاریخ چه کمکی به ما می کند؟
جواب 1-دانش تاریخ به ما کمک می کندکه ازچگونگی زندگی مردم درگذشته آگاه شویم وازآن پندوعبرت
بگیریم.
سوال 2-مورخ به چه کسی می گویند؟
جواب 2-به کسی که درباره ی زندگی انسان های گذشته وآن چه درگذشته اتفاق افتاده است،تحقیق کرده ومی
نویسدمورخ می گویند.

سوال 3-مورخان چگونه تحقیق می کنند؟
جواب 3-مورخان درآغازکارهای خودپرسش هایی درباره ی رویدادهاطرح می کنند،سپس مدارک وشواهدبه جا
مانده ازگذشته رابررسی می کنندوعلاوه برآن ها ازدانش باستان شناسی هم کمک می گیرندتابه پاسخ پرسش
هایشان برسند.
سوال 4-کارباستان شناسان چیست؟
جواب 4-باستان شناسان بناها واشیاء ووسایلی را که ازگذشته به جا مانده است کشف ومطالعه می کنند.
سوال 5-چراآثارباستانی با ارزش هستند؟
جواب 5-زیرا این آثارواشیاء ،اطلاعات بسیاری درباره ی زندگی گذشتگان نشان می دهند.
سوال 6- معمولااشیاء وآثارتاریخی راکجانگه داری می کنند؟
پاسخ 6-درموزه ها

پرسش وپاسخ های درس 11

سوال 1-آریایی ها چندهزارسال پیش به ایران آمدند؟
جواب 1-حدود چهارهزارسال پیش
سوال 2-آریایی ها پس ازورودبه ایران به چنددسته تقسیم شدند؟ودرکجاساکن گردیدند؟
جواب 2-به سه دسته-مادها درغرب وشمال غرب ایران؛پارت ها درشمال شرق ایران؛پارس ها درجنوب وجنوب
غرب ایران ساکن شدند
سوال 3-چراکشورماایران نام گرفت؟
جواب 3-زیرا اقوام آریایی به کشورما مهاجرت کرده ودرآن ساکن شدند.
سوال 4-آریایی)ایرانی(به چه معناست؟
جواب 4- به معنای اصیل ونجیب است.
سوال 5-اولین گروه ازآریایی ها که پس ازورودبه ایران حکومت تشکیل دادندچه نام دارند؟
جواب 5-مادها

سوال 6-حکومت مادها چگونه تشکیل شد؟یا)مادها که بودند؟(
جواب 6-مادهاگروهی از آریایی ها بودند که درغرب وشمال غرب ایران ساکن گردیدنداقوام به رهبری دیااکو با هم
متحدشدندوآشوری ها را شکست دادند وشهرهگمتانه رادردامنه کوه الوندساختندوپایتخت خودقراردادند؛به این
ترتیب حکومت مادهاتشکیل شد.
سوال 7-هگمتانه یااکباتان یا همدان امروزی پایتخت کدام حکومت ها بوده است؟
جواب 7- هگمتانه پایتخت دائمی حکومت مادها وپایتخت تابستانی حکومت هخامنشیان بود.
سوال 8-علل ضعف مادها وشکست آنان دربرابرآشوری ها چه بود؟
جواب 8- باهم متحدنبودند،سپاه منظمی نداشتند.
سوال 9-آشوری ها چگونه قومی بودند؟
جواب 9-آشوری ها قومی جنگجو بودند وبیش تراوقات به سرزمین مادها حمله ور می شدندوآن ها راغارت می
کردند.
سوال 10 – مهم ترین همسایه ی مادها چه نام داشت؟
جواب 10 -آشوری ها
سوال 11 -اولین رهبروبنیان گذار حکومت مادها چه کسی بود؟
جواب 11 -دیااکو
سوال 12 -دواثرتاریخی شهرهمدان را نام ببرید.
جواب 12 – منطقه ی تپه ی تاریخی هگمتانه وگنج نامه درراه عباس آباد
سوال 13 -گنج نامه با چه خطی وبه چندزبان نوشته شده است؟
جواب 13 – با خط میخی وبه سه زبان، پارسی باستان،ایلامی،بابلی
سوال 14 -هگمتانه مربوط به چندسال پیش است؟
جواب 14 -درحدودسه هزارسال پیش.
سوال 15 -چراآریایی ها به ایران مهاجرت کردند؟
جواب 15 -به دلیل وجوددشت های سرسبزوحاصل خیز.

سوال 16 -باستان شناسان پس ارحفاری منطقه ی تپه ی هگمتانه به چه چیزی پی برده اند؟
جواب 16 -آن ها پی برده اند که دوراین شهردیواری محکم وبلندباستون هایی عظیم قرارداشته است.
سوال 17 -درموزه ی هگمتانه چه چیزهایی قراردارد؟
جواب 17 -مجسمه ها-ظروف-زیورآلات-خمره هایآب وغذا-پایه ی ستون های کاخ هخامنشیان.
سوال 18 -چندقوم بومی ایران قبل ازآریایی ها را نام ببرید.
جواب 18 -تپور-آمارد-کاسی ها-لولوبی ها و…

سوالات وپاسخ های درس 12 اجتماعی

سوال 1-کوروش که بود؟وبامردم سرزمین ها فتح شده چگونه رفتارمی کرد؟
جواب 1-کوروش مردی خردمند وبا هوش ازقوم پارس بود او پس ازجنگ های فراوان؛ مادها را شکست داد
وحکومت قدرتمند
هخامنشیان را بنیان گذاشت.اوبامردم سرزمین هایی که فتح می کرد با احترام ومهربانی رفتارمی کرد.
سوال 2-آرامگاه کدام پادشاه ایران درپاسارگادقراردارد؟
جواب 2- کوروش
سوال 3-پاسارگاددرنزدیکی کدام یک ازشهرهای ایران قراردارد؟
جواب 3- در 130 کیلومتری شهرشیراز
سوال 4-بنای تخت جمشیدچندهزارسال پیش ساخته شده است؟
2500 سال پیش – جواب 4
سوال 5-تخت جمشید درهرکدام ازطرفین خودچندپله دارد؟
111 پله – جواب 5
سوال 6- تخت جمشیدبه فرمان چه کسی ساخته شد؟
جواب 6- به فرمان داریوش اول
سوال 7-تخت جمشیدچگونه ساخته شد؟

جواب 7- معماری اصلی تخت جشید را اقوام پارسی انجام دادند،درساختن تخت جمشیدصدها نفرازاقوام مختلف
،که درقلمرو هخامنشیان زندگی می کردند،شرکت داشتند.کارگران سنگ ها را از کوه های دورونزدیک می بریدند
وباگاری به محل ساخت تخت جمشیدمی آوردند وبا قرقره وطناب بالا می کشیدند؛ وسنگ ها را تراشیده ونقش
های زیبا روی آن می کندند؛آن ها برای این کاردستمزدمی گرفتند.
سوال 8-ارتفاع ستون های سنگی تخت جشید چه قدراست؟
جواب 8- ده مترارتفاع دارند وازشگفتی های معماری جهان هستند.
سوال 9-درزمان داریوش اول شهربان به چه کسی گفته می شد؟
جواب 9- درزمان داریوش اول به دلیل وسعت زیادکشور؛اداره ی آن کارساده ای نبود،به همین دلیل داریوش
دستورداد ایران را بخش هایی تقسیم کنندوبرای هربخش فرمانروایی تعیین کرد که شهربان نامیده می شدند.
سوال 10 -پایتخت هخامنشیان کدام شهربود؟
جواب 10 -تخت جمشید
سوال 11 -طولانی ترین ومهم ترین راه کشور درزمان دایوش اول چه نام داشت؟
جواب 11 -راه شاهی
سوال 12 -راه شاهی به کدام راه، درزمان هخامنشیان گفته می شد؟
جواب 12 -به طولانی ترین ومهم ترین راه کشوردرزمان هخامنشیان؛ که تخت جمشیدرا به ساردوصل می کرد، راه
شاهی گفته می شد.
سوال 13 -جشن های نورزوی هخامنشیان درکدام شهربرگزارمی شد؟
جواب 13 – درشهرتخت جمشید
سوال 14 -حکومت هخامنشیان را چه کسی تأسیس کرد؟
جواب 14 – کوروش
سوال 15 – مهم ترین کارهای داریوش رانام ببرید.
جواب 15 – تعیین شهربان،ساختن راه ها،ساختن سکه ی طلا،ایجادسپاه جاویدان
سوال 16 -سپاه جاویدان چندهزارنفربودند؟

جواب 16 – ده هزارنفر
سوال 17 -چاپارخانه ها درزمان هخامنشیان چه نقشی داشتند؟
جواب 17 -درچاپارخانه ها همیشه اسب های تازه نفس آماده ی حرکت بودند، نامه رسان ها درآن جا اسبهای
خودراعوض می کردند
وسواربراسب های تازه نفس؛نامه ها اربه دورترین نقاط کشورمی رساندند.
سوال 18 -نتیجه هرکدام ازاقدامات وکارهای داریوش درجدول زیرچه بود؟

پرسش وپاسخ های درس 13 اجتماعی

سوال 1-حکومت هخامنشیان به دست چه کسی ازبین رفت؟
جواب 1- به دست اسکندرمقدونی
سوال 2- علل ضعف هخامنشیان دراواخرحکومت خودشان وشکست آن ها ازاسکندرچه بود؟
جواب 2- اختلافات داخلی؛بی لیاقتی شاهان وحاکمان
سوال 3-هخامنشیان چندسال برایران حکومت کردند؟
جواب 3- بیش از دویست سال
سوال 4-درزمان حمله ی اسکندرایرانیان چه کارکردند؟
جواب 4- با تمام وجودایستادگی ومقاومت کردند ولی بی نتیجه بود.

سوال 5- آریوبرزن که بود؟
جواب 5- یکی ازبرجسته ترین فرماندهان ایرانی بود که تاپای جان با اسکندروسپاهیاتش جنگیدوباخیانت
همرزمانش کشته شد.
سوال 6-بعدازهخامنشیان کدام حکومت درایران تشکیل شد؟
جواب 6- حکومت جانشینانان اسکندر یا همان سلوکیان
سوال 7-سلوکیان بعدازحاکم شدن برایران چه کردند؟
جواب 7- سلوکیان سعی کردندآداب ورسوم وخط وزبان یونانی رادرایران رواج دهند.
سوال 8-سرانجام حکومت سلوکیان وجانشینانان اسکندرچه شد؟
جواب 8- مردم ایران حکومت بیگانگان رانمی پذیرفتند سرانجام گروهی ازآریایی ها به نام پارت ها به رهبری
اشک با آن ها جنگیدندوآن ها را شکست داده وازایران بیرون راندندوحکومت اشکانیان رابه وجودآوردند.
سوال 9-چراحکومتی راکه پارت ها به وجودآوردنداشکانیان نامیده شد؟
جواب 9- زیراپادشاهان اشکانی ؛به احترام رهبربزرگ خود، لقب اشک را برای خودبرمی گزیدند.
سوال 10 -قدرتمندترین پادشاه اشکانی چه نام داشت؟
جواب 10 – مهرداد دوم
سوال 11 -چرا امپراتوری ایران وروم دائم می جنگیندند؟
جواب 11 – زیراهمسایه بودندورومی ها می خواستندایران راتصرف کنند،ولی دربیش ترجنگ هاازاشکانیان
شکست خوردند.
سوال 12 -پارت هادرچه کارهایی مهارت داشتند؟
جواب 12 – در فنون جنگی،اسب سواری،تیراندازی
سوال 13 – سردارمشهورایرانی درزمان اشکانیان؛ که کراسوس فرمانده رومی ها راشکست داد چه نام دارد؟
جواب 13 -سورنا
سوال 14 – مهم ترین کاراشکانیان چه بود؟
جواب 14 – بیرون راندن جانشینان اسکندروقدرتمندکردن ایران

سوال 15 – سورنا وآریوبرزن چه کارارزشمندی انجام دادند؟
جواب 15 – سورنا لشکرروم به فرماندهی کراسوس راشکست داد وآریوبرزن تا پای جان ازکشورش درمقابل
بیگانگان دفاع نمود.

پرسش وپاسخ های درس 14 اجتماعی

سوال 1(دوموردازآثارتاریخی کرمانشاه رانام ببرید.
جواب 1(طاق بستان،بیستون
سوال 2(درکرمانشاه آثاری ازکدام دوران وحکومت ها دیده می شود؟
جواب 2(آثاری ازدوره های هخامنشیان،اشکانیان وساسانیان درآن مشاهده می شود.
سوال 3(حکومت ساسانیان توسط چه کسی وچگونه بنیان گذاشته شد؟
جواب 3(وقتی حکومت اشکانیان ضعیف شد،جنگ میان فررمانروایان محلی برای به دست گرفتن حکومت شدت
گرفت،یکی ازاین فرمانروایان،اردشیرنوه ی ساسان بود.اردشیردرجنگ باشاکانیان پیروزشدوخودراشاه خواند
وحکومتی را به وجودآورد که به نام جدش ساسانیان نامیده شد.
سوال 4(چراطاق بستان گردشگران رابه سوی خودجلب کرده است؟
جواب 4(زیراهم آثارمهمی دارد وهم درمکانی زیباوخوش منظره قراردارد.
سوال 5(درطاق بستان چه چیزهایی قراردارد؟
جواب 5(مجموعه ای ازسنگ نبشته ها وسنگ نگاره های دوره ی ساسانی
سوال 6(سنگ نگاره های طاق بستان مربوط به چه چیزهایی هست؟
جواب 6(تاج گذاری خسروپرویز،اردشیردوم،شاهپوردوم وسوم که همه ازپادشاهان ساسانی بوده اند.
سوال 7(درزمان ساسانیان کدام هنرها پیشرفت کرد؟چرا؟
جواب 7(معماری وسنگ تراشی؛زیراهنرمندان رویدادهای مهم مانندپیروزی ها را به یادگار روی سنگ های بزرگ
کوه ها می کندند.
سوال 8(کدام پادشاه قدرتمندساسانی پادشاه روم را اسیرکرد؟
جواب 8( شاپوراول

سوال 9(کارمهمی که شاپوراول کردچه بود؟
جواب 9(اوتوانست بررومی ها پیروزشده وامپراتور روم رااسیرکند.بعدازاین پیروزی او دستوردادصحنه ی تسلیم
شدن امپراتوری روم را بربدنه ی کوهی درفارس کنده کاری کنند.
سوال 10 (چهارپادشاه مشهوردوره ی ساسانی را نام ببرید.
جواب 10 (اردشیر-شاپوراول-خسروانوشیروان-خسروپرویز
سوال 11 (کارهای مهم خسروانوشیروان رابیان کنید.
جواب 11 (به دستوراو شهرهای بزرگ وکاخ های باشکوه ساخته شدودانشگاه جندی شاپوردرخوزستان بنا گردید.
سوال 12 (شهرجندی شاپورازچه لحاظ اهمیت داشت؟
جواب 12 (دانش پزشکی درآن شهررونق داشت وپزشکانی ازایران ودیگرنقاط جهان درآن جا گردآمده بودند.
سوال 13 ( ترتیب پیدایش حکومت ها درایران ؛ بعدازورودآریایی ها رابیان کنید.
جواب 13 (مادها-هخامنشیان-سلوکیان-اشکانیان-ساسانیان-حکومت های اسلامی
سوال 14 (کتاب مقدس زرتشتیان چه نام دارد؟
جواب 14 (اوستا
سوال 15 (سه پایه اصلی دین زرتشت کدامند؟
جواب 15 (پندارنیک،گفتارنیک،کردارنیک
سوال 16 (زرتشتیان چه عقایدی داشتند؟
جواب 16 (زرتشتیان آتش را مقدس می شمردندودرآتشکده ها اهورامزدارانیایش می کردند.
سوال 17 (آیاخسروپرویزدعوت پیامبرراپذیرفت؟
جواب 17 (خیر

سوال 18 ( دراواخرحکومت ساسانی وضع کشورچگونه بود؟ویاچه دلایلی برای ضعف حکومت ساسانیان
دراواخرحکومت خودشان و ورود اسلام به ایران وجودداشت؟
جواب 18 (مردم مجبور به دادن مالیات بیش تر برای تامین هزینه ی جنگ با رومی ها بودند.ازامتیازات بزرگان
مانندآموزش وسواد محروم بودند.پادشاهان به خوشگذرانی مشغول بوده وبه مردم توجه نداشتند.سپاهیان به
دلیل جنگ های متعددضعیف شده بودند.بنابراین مردم ناراضی بودند.
سوال 19 (چرامردم ایران دین اسلام راپذیرفتند؟
جواب 19 (زیرا دین اسلام پیام برابری وبرادری داشت ومردم ایران ازپرداخت هزینه های جنگ ومالیات سنگین
وفقروظلم وستم وتبعیض خسته شده بودند.
سوال 20 (چهارسوغاتی کرمانشاه را نام ببرید.
جواب 20 (نان برنجی-کاک-گیوه-کلاش
سوال 21 (دوغذای محلی کرمانشاه را نام ببرید.
جواب 21 (آش عباسعلی-خورش خلال

پرسش وپاسخ های درس 15 اجتماعی

سوال 1-ناهمواری یعنی چه؟
جواب 1-به پستی وبلندی های زمین،ناهمواری می گویند.
سوال 2-رشته کوه چیست؟
جواب 2-به کوه هایی که مانندزنجیربه یکدیگرمتصل باشند رشته کوه می گوییم.
سوال 3-قله چیست؟
جواب 3- به بالاترین جای کوه، قله می گوییم.
سوال 4-کوهپایه چیست؟
جواب 4- به زمین های پایین کوه کوهپایه می گویند.
سوال 5-بلندترین قله ی ایران ورشته کوه البرز چه نام دارد؟
جواب 5- قله ی دماوند

سوال 6- دشت چیست؟
جواب 6- به زمین های صاف وهمواروسیع دشت می گویند.
سوال 7-آیاهمه جای زمین های هموار)یعنی دشت ها وجلگه ها( حاصل خیزهستند؟چرا؟
خیر-خاک بعضی از دشت ها وخاک قسمتی ازجلگه هاشوربوده وبرای کشاورزی مناسب نیستند.
سوال 8-جویبارچگونه پدیدمی آید؟
جواب 8-درکوهستان برف زیادمی بارد،باگرم شدن هوا برف کوه ها به تدریج ذوب می شود وازجاری شدن آب آن
ها در روی زمین جویبار پدیدمی آید.
سوال 9-رودچگونه تشکیل می شود؟
جواب 9- ازبه هم پیوستن جویبارها رودتشکیل می شود.
سوال 10 -آبرفت چیست؟
جواب 10 – به شن وماسه وگل ولایی که رودها همراه خود می برندآبرفت می گویند.
سوال 11 -جلگه چیست؟
جواب 11 – وقتی رودها به طرف دریا می روندآبرفت فراوانی راکه باخودآورده انددرنزدیکی دریا ته نشین می
کنند؛این آبرفت ها روی هم انباشته می شوند وپس از گذشته سال ها زمین های حاصل خیزی پدیدمی آورندکه
جلگه نامیده می شود.
سوال 12 – دامنه ی کوه چیست؟
جواب 12 – به سرازیری هاس تند کوه دامنه ی کوه می گویند.
سوال 13 -رنگ قهوه ای درنقشه نشانه ی چیست؟
جواب 13 – نشانه ی کوه ها
سوال 14 -رنگ زرد درنقشه نشانه ی چیست؟
جواب 14 – نشانه ی دشت ها وبیابان ها

سوال 15 -رنگ سبز درنقشه نشانه ی چیست؟
جواب 15 -نشانه ی زمین های پست وحاصل خیز کنار رودها ودریاها
سوال 16 – دورشته کوه مهم ایران کدام ها هستند؟
جواب 16 – رشته کوه زاگرس- رشته کوه البرز
سوال 17 -رشته کوه البرزدرکجای البرزدرکجای ایران قراردارد؟
جواب 17 -درشمال ایران
سوال 18 -رشته کوه البرزدرکدام جهت کشیده شده است؟
جواب 18 -ازشمال غرب ایران به شمال شرق ایران
سوال 19 -رشته کوه زاگرس درکجای ایران قراردارد؟
جواب 19 -درغرب وجنوب غرب ایران
سوال 20 – رشته کوه زاگرس ازکدام جهت به کدام جهت کشیده شده است؟
جواب 20 – ازشمال غرب ایران به جنوب غرب ایران
سوال 21 – وسیع ترین دشت ها وبیابان های ایران چه نام دارند؟
جواب 21 -دشت کویر-دشت لوت
سوال 22 -پهناورترین جلگه ی ایران چه نام دارد؟
جواب 22 -جلگه ی خوزستان
سوال 23 -بلندترین کوه های رشته کوه زاگرس چه نام دارد؟
جواب 23 – زردکوه-دنا
سوال 24 – چهارکوه بلندرشته کوه البرزکدامند؟
جواب 24 -دماوند-سبلان-علم کوه-سهند
سوال 25 – چندجلگه ی ایران رانام ببرید.
جواب 25 -جلگه ی خوزستان-جلگه ی گرگان-جلگه ی گیلان-جلگه ی مازندران

سوال 26 -کدام رشته کوه درشرق ایران قراردارد؟
جواب 26 -رشته کوه سلیمان
سوال 27 – یک کوه درجنوب شرق ایران نام ببرید.
جواب 27 -کوه تفتان
سوال 28 -ارتفاع کوه دماوندچه قدراست؟
5610 متر – جواب 28
سوال 29 -به چه زمین هایی پست می گویند؟
جواب 29 -به زمین هایی که ارتفاع کمی از سطح دریا داشته ویا ارتفاع پایین تری ازسطح دریا دارند؛زمین های
پست می گویند.
سوال 30 – سرزمین ایران ازنظرجغرافیایی چگونه مکانی است؟
جواب 30 -ایران سرزمینی زیبا،با آب وهوایی متنوع،کوه های بلند،دشت های وسیع وجلگه های سرسبزاست.
سوال 31 – شباهت وتفاوت دشت وجلگه چیست؟
جواب 31 – هردو سرزمین هموارند. معمولادشت ها بین کوه ها محاصره شده انداما یک طرف جلگه ها کوه وطرف
دیگرآن ها دریاست.

پرسش وپاسخ درس 16 اجتماعی چهارم

سوال 1-منظورازآب وهوای یک ناحیه چیست؟
جواب 1-به مجموع میزان دماورطوبت هوا ،مقداربارش برف وباران،چگونگی وزش بادو…آب وهوای یک ناحیه گفته
می شود.
سوال 2-دما چیست؟
جواب 2-به میزان گرمی وسردی هوا دماگفته می شود.

سوال 3- چه چیزهایی مهم ترین نقش رادرتعیین آب وهوای یک منطقه برعهده دارند؟
جواب 3- میزان دما ومقدار بارش
سوال 4-وضع هوا چه تاثیری برزندگی وفعالیت روزانه ی ما دارد؟
جواب 4- وضع هوا می تواندباعث اختلال و کندی وتعطیلی ویا تسریع وعجله درانجام کارها شده وبرنوع پوشش
ورفت وآمد و…مردم تاثیربگذارد.
سوال 5- ازچه وسایلی برای اندازه گیری دما وبارش استفاده می شود؟
جواب 5- از دماسنج برای اندازه گیری دما واز بارش سنج برای اندازه گیری بارش استفاده می شود.
سوال 6-آیا دمای هوا درهمه ی ساعات شبانه روزوطول سال یکسان است؟توضیح دهید.
جواب 6- خیر-هنگام صبح وشب خنک تر ودرهنگام ظهرگرم تراست یا درفصل تابستان گرم تر ودرزمستان
سردتراست و…

پرسش وپاسخ های درس 17 اجتماعی

سوال 1-چندناحیه ی مهم آب وهوایی درایران وجوددارد؟ به ترتیب بیش ترین وسعت به کم ترین وسعت وبه
همراه دوشهرکه شامل آن نوع از آب وهواست نام ببرید.
جواب 1-درایران چهارناحیه ی آب وهوایی وجودارد- آب وهوای گرم وخشک داخلی)مانندآب وهوای شهرهای
یزدوکرمان(- آب وهوای معتدل ونیمه خشک کوهستانی)مانندآب وهوای شهرهای اردبیل،تبریز(- آب وهوای
گرم وشرجی سواحل جنوب)مانندآب وهوای شهرهای بندرعباس وبوشهر(- آب وهوای مرطوب ومعتدل
خزری)مانندآب وهوای شهرهای ساری،رشت(
سوال 2-خصوصیات ناحیه ی آب وهوایی ناحیه ی معتدل ومرطوب خزری ایران رابیان کنید.
جواب 2- بارش باران فراوان-نبود گرما وسرمای شدید-کم ترین وسعت ناحیه ی آب وهوایی در ایران رادارد.
سوال 3- ویژگی ها ی آب وهوایی ناحیه ی معتدل ونیمه خشک کوهستانی ایران را بیان کنید.
جواب 3-دربیش ترماه های سال هوا سردبوده وبرف زیاد می بارد-تابستان معتدل دارد-بارش مناسب ولی کم
ترازناحیه ی خزری است.

سوال 4-خصوصیات آب وهوایی ناحیه ی گرم وخشک داخلی ایران کدامند؟
جواب 4- تابستان گرم وزمستان سرد دارد-بارش کم است- بیش ترین وسعت ناحیه ی آب وهوایی در ایران را
دارد.
سوال 5- ویژگی های آب وهوایی ناحیه ی گرم وشرجی جنوب ایران رابیان کنید.
جواب 5- تابستان گرم وزمستان معتدل دارد-مقداربارش کم- رطوبت هوا زیادبوده وشرجی)نمناک( است
سوال 6- کدام قسمت ایران دارای آب و وهوای معتدل خزری است؟
جواب 6- کناره های دریای خزر
سوال 7-کدام قسمت های ایران دارای آب وای معتدل ونیمه خشک کوهستانی است؟
جواب 7- رشته کوه های البرز وزاگرس و اطراف آن
سوال 8-چراسواحل جنوب وازجمله شهرهای بندرعباس وبوشهرآب وهوای گرم دارند؟
جواب 8-زیرادرآن جا،بارش کم وبیش ترماه ها ی سال هوا گرم است وکوهستان های مرتفع وجودندارد.
سوال 9- آب وهوای شهربم وهمدان را مقایسه کنید.کدام گرم تراست؟ چرا؟
جواب 9-آب وهوای بم گرم تراست زیرا دربیش تر ماه های سال هوا گرم بوده وبارندگی بسیار کم است ولی
درهمدان بیش ترماه های سال هوا سردبوده وبارندگی مناسب است.

پرسش وپاسخ های درس 18 اجتماعی چهارم ابتدایی

سوال 1-چرادرناحیه ی گرم وخشک گیاهان کم تری می روید؟
جواب 1-زیرادوره ی گرما طولانی ومقداربارش کم است.
سوال 2-ناحیه ی گرم وخشک ازنظرپوشش گیاهی چگونه است؟چندگیاه این ناحیه رانام ببرید.
جواب 2-این ناحیه ازلحاظ پوشش گیاهی فقیربوده ودرآن گیاهانی می رویندکه درمقابل کم آبی مقاوم هستند
ماننددرختان نخل وگزوپسته ی وحشی ودرختچه های خاردارو…
سوال 3-درناحیه ی گرم وخشک معمولاچه جانورانی زندگی می کنند؟مثال بزنید.
جواب 3-جانورانی که دربرابرگرما وکمبودآب وغذامقاوم هستند.مثل شتروعقرب ومار ورتیل و…

سوال 4-کدام ویژگی های شترباعث شده که بتوانددرناحیه ی گرم وخشک زندگی کند؟
جواب 4- الف( کوهانش؛زیراعضوی است که درآن آب وغذاذخیره می کند. ب(مژه های بلندوپلک های بزرگ
شتر؛زیرا از چشمان شتردربرابرتوفان شن وتابش آفتاب محافظت می کند. ج(دهان شتر؛زیرابه گونه ای است که
می تواندگیاهان خاردار را جویده وبخورد. د(پاهای شتر؛ زیراپهن هستندواین حیوان به راحتی می تواندروی شن
های نرم وریزبیابان حرکت کندودرآن فرونمی رود.
سوال 5-پوشش گیاهی درکوهستان های زاگرس چگونه است؟
جواب 5-درقله های بلندکوه ها به دلیل برف وسرما ویخبندان گیاهان نمی توانندبرویند ولی در دامنه ها جنگل
های وسیع بلوط وپسته ی کوهی وجوددارد همچنین مراتع سرسبزدامنه ها،چراگاه گوسفندان است.
سوال 6-چندجانورنام ببریدکه درکوهستان های زاگرس زندگی می کنند؟
جواب 6-بزکوهی،گوزن خالدار،روباه کوهستان و…
سوال 7-پوشش گیاهی ناحیه ی خزری چگونه است؟
جواب 7-دراین ناحیه به دلیل بارش باران فراوان،جنگل های انبوه درختان راش وافرا وچمنزارهای سرسبز
وزیباپدیدآمده است.
سوال 8-چه جانورانی می تواننددرناحیه ی معتدل خزری زندگی کنند؟ مثال بزنید.
جواب 8-جانورانی که به آب وغذای زیادی نیاز داشته وکم ترتحمل گرما وسرما رادارندمثل لاک پشت وکبک
وقرقاول وخرس وخوک و…

پرسش وپاسخ درس 19 اجتماعی چهارم ابتدایی

سوال 1-زیستگاه چیست؟
جواب 1-هرموجودزنده ای درناحیه ی خاصی زندگی می کندکه زیستگاه آن موجودنامیده می شود.
سوال 2-ویژگی اصلی موجودات زنده ی یک زیستگاه چه چیزی است؟
جواب 2-گیاهان وجانورانی که دریک زیستگاه هستندبرای ادامه ی حیات خودبه یکدیگروابسته اند.
سوال 3-گیاهان چگونه رشدمی کنند؟
جواب 3-گیاهان غذای خودرابااستفاده ازنورخورشیدوخاک وآب درست می کنند.
28
سوال 4-به چه جانورانی گیاه خواروبه چه جانورانی گوشت خوار وبه چه جانورانی همه چیزخوارمی گویند؟
جواب 4- به جانورانی که ازگیاهان تغذیه می کنندگیاه خوارمی گویند.به جانوارنی که ازجانوران دیگرتغذیه می
کنند گوشت خوار می گویند.به جانورانی که هم گیاه وهم جانوران دیگر را می خورندهمه چیزخوارمی گویند.
سوال 5-چراکم وزیادشدن جانوران یک زیستگاه زندگی موجودات زنده ی آن زیستگاه راباخطرمواجه می کند؟
جواب 5-زیرازندگی موجودات آن زیستگاه مثل زنجیر به یکدیگروابسته است.
سوال 6-زنجیره ی غذایی چیست؟بامثال
جواب 6-به گروهی ازگیاهان وجانوران که ازلحاظ غذایی به یکدیگروابسته باشند زنجیره ی غذایی می گویند.
مثل : دانه ی بلوط موش مار جغد
سوال 7-درزیک زیستگاه موش دانه ی بلوط را می خورد وجغد موش رامی خوردحال اگردراین ناحیه گیاه بلوط
ازبین برود چه اتفاقی می افتد؟
جواب 7-به دلیل کمبودغذاعده ای ازموش می میرندوتولیدمثل آن ها کم می شودوبه دلیل کاهش منابع غذایی
همین اتفاق هم برای جغدها پیش می آید واین روندادامه پیدامی کند.
سوال 8-چرادربرخی ازفصل ها یازمان های خاص صیدماهی دربرخی جاها ممنوع است؟
جواب 8-زیراماهی ها درآن فصل ها وزمان تخم ریزی می کنندوصیدماهی موجب کاهش جمعیت آن ها می
شودوزندگی جانورانی را هم که ازآن ها تغذیه می کنندبه خطرمی افتد.
سوال 9-ازفوایدگیاهان وجانوران سه موردبیان کنید.
جواب 9-از گیاهان وجانوران برای تولیدانواع خوراک وپوشاک وداروها و…استفاده می شود.
سوال 10 -کدام فعالیت انسان باعث ازبین رفتن محیط زیست می شود؟چهارمورد
جواب 10 -الف: واردشدن موادشیمیایی کارخانه ها واتومبیل ها به آب وخاک وهوا. ب:پخش شدن زباله درمحیط
زندگی گیاهان وجانورانج: شکارجانوران برای تفریح وسرگرمی د: روشن کردن آتش درجنگل ها وخاموش نکردن
آن که موجب آتش سوزی می شود.
29

پرسش وپاسخ های دروس 20 اجتماعی چهارم ابتدایی

سوال 1-چرابه مردم ایران؛ملت ایران هم گفته می شود؟
جواب 1-زیرامردم ایران ماننداعضای یک خانواده درخانه ای بزرگ به نام کشورایران زندگی می کنندودارای نشانه
های مشترک هستند.
سوال 2-مردم ایران درچه چیزهایی مشترک هستند؟درباره دوموردش توضیحی کوتاه بدهید.
جواب 2-قانون اساسی،پرچم،سرودملی،تقویم***قانون اساسی:همان طورکه درخانه وکوچه وبازارمقرراتی داریم
قوانین مهم کشورما؛درکتابی به نام قانون اساسی نوشته شده است.***پرچم:پرچم یکی ازنشانه های ملی ماست
درحاشیه پرچم ایران کلمه ی الله اکبر ودروسط آن علامت جمهوری اسلامی به شکل الله وجودارد.
سوال 3-سال ایرانی ازچه زمانی آغاز وچه زمانی به پایان می رسد؟
جواب 3-سال ایرانی ازروزاول فروردین آغاز می شودودرآخرین روز اسفندبه پایان می رسد.
سوال 4- نوروزچه روزی است؟
جواب 4-به روزاول فروردین نوروزمی گویند.
سوال 5- تقویم ایرانی چه نام دارد ؟چرا؟
جواب 5- هجری شمسی نام دارد زیرا براساس گردش زمین به دورخورشیدتنظیم شده است.
سوال 6-خط وزبان رسمی ایران چه نام دارد؟
جواب 6-خط وزبان رسمی ملت ایران فارسی است.
سوال 7-مردم ایران به غیرازقانون اساسی وپرچم وتقویم وسرودملی درچه چیزهایی مشترک هستند؟
جواب 7- مردم ایران تاریخ وگذشته های مشترکی دارندهمیشه درغم هاوشادی ها شریک هم بوده اندوآرزوهای
مشترکی داشته اند.آن ها سال ها درکنارهم زندگی کرده وازدین وسرزمین خوددفاع کرده اند.
** ))پرسش وپاسخ درس 21 اجتماعی چهارم ابتدایی((**
سوال 1-روزجمعه مخصوص چه کارهایی هست؟
جواب 1-گردش،تفریح،استراحت ،شرکت درنمازجمعه،نظافت و…

پرسش وپاسخ درس 22 اجتماعی چهارم ابتدایی

سوال 1-روزهای تعطیل درایران به چنددسته تقسیم می شوند؟نام برده ومثال بزنید.
جواب 1-الف : روزهای تعطیل به دلیل مناسبت های دینی ومذهبی)مثل :
عیدفطر،عیدقربان،عیدغدیر،تاسوعاوعاشورای حسینی و…(
ب: روزهای تعطیل به دلیل مناسبت های ملی)مثل: عید نوروز، 22 بهمن و…(
سوال 2-چرا عیدنوروزتعطیل است؟درتعطیلات نوروزی مردم چه کارهایی انجام می دهند؟
جواب 2-زیرا نوروز روز اول وآغازسال نواست.برگزاری مراسم جشن،دیدوبازدید،عیدی دادن وعیدی گرفتن،رفتن
به دیدارخانواده شهدا و… ازکارهایی است که مردم درتعطیلات نوروزی انجام می دهند.
سوال 3-چرا روز 22 بهمن برای مردم کشورما مهم است؟
جواب 3- زیرا درروز 22 بهمن سال 1357 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسیده است.
سوال 4-چرامردم ایران علیه حکومت شاهنشاهی انقلاب کردند؟نتیجه ی آن چه شد؟
جواب 4- زیرا ازطلم وستم حکومت شاهنشاهی جان به لب شده بودند ومی خواستندکشورما به بیگانگان وابسته
نباشدبنابراین انقلاب کرده وشعار))استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی((سردادندوبا فداکاری های خودپس ازسال
ها تلاش، درروز 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رسیدند.
سوال 5-چندموردازویژگی اخلاقی ورفتاری و…زندگی امام خمینی رابیان کنید؟
جواب 5-تلاش وکوشش،نظم وانضباظ،اخلاق نیکو،کمک درکارهای خانه،زندگی ساده،اهمیت دادن به نماز،پاکیزگی
و…
سوال 6-امام خامنه ای درمورددانش آموزان چه فرموده اند؟
جواب 6- دانش آموزان امید های کشورهستند،آن ها بایدخوب درس بخوانندو ورزش کنند ورفتارنیکو داشته
باشندتادراینده برای جمهوری اسلامی ایران مفیدباشند.

تهیّه وتنظیم : آموزگارسهراب شکرانه ننه کران

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک