19/04/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

ساخت ماسک خانگی

مهارت استفاده خردمندانه از منابع آموزش ساخت انواع ماسک پارچه اي دو لایه قابل شستشو و ضد عفونی طبق نظر متخصصین بیماريهاي عفونی، شایعترین راه انتقال ویروس کرونا همانند دیگر بیماريهاي عفونی از طریق تماس بدنی و هوا است و بهترین راه مصونیت از ابتلا و انتقال این ویروس، رعایت مجموعه اي از مسائل بهداشتی و ایمنی از جمله ضد عفونی کردن، شست و شوي مستمر دست ها و صورت، استحمام مداوم، عدم استفاده از وسائل بهداشتی مشترك، عدم روبوسی، امتناع از دست دادن، پرهیز در استفاده از لباس و پوشاك مشترك، خودداري از حضور در تجمعات و مسائلی از این قبیل و استفاده از ماسک و دستکش است.

استفاده از ماسک و دستکش و شستوشوي مدام دست و صورت رمز شکست کروناست.

 

توجه توجه

از هر مدل ماسک مورد پسند قرار گرفت ساخته شود وماسک را دولایه بسازید

لطفا ماسکهای دولایه ساخته شود و در لایه وسطی ماسک از دستمال کاغذی استفاده گردد تا بعد از هر بار استفاده دستمال تعویض و ماسک شستشو شود

ساخت ماسک خانگی

مهارت اول
مهارت استفاده خردمندانه از منابع
آموزش ساخت انواع ماسک پارچه اي دو لایه قابل شستشو و ضد عفونی
طبق نظر متخصصین بیماريهاي عفونی، شایعترین راه انتقال ویروس کرونا همانند دیگر بیماريهاي عفونی از طریق تماس بدنی و هوا است و
بهترین راه مصونیت از ابتلا و انتقال این ویروس، رعایت مجموعه اي از مسائل بهداشتی و ایمنی از جمله ضد عفونی کردن، شست و شوي مستمر
دست ها و صورت، استحمام مداوم، عدم استفاده از وسائل بهداشتی مشترك، عدم روبوسی، امتناع از دست دادن، پرهیز در استفاده از لباس و پوشاك
مشترك، خودداري از حضور در تجمعات و مسائلی از این قبیل و استفاده از ماسک و دستکش است.
تمامی ویروسها به اندازهاي کوچک هستند که از ماسکهاي بهداشتی معمولی عبور میکنند. ویروسها از طریق قطراتی که هنگام عطسه و سرفه
از یک فرد به فرد دیگر منتقل میشوند. این قطرات کوچک بر روي دستها و سطح اشیاء در محیط (droplet) از مجاري تنفسی پخش میشوند
پخش میشوند. افراد بعدا با دست دادن با یکدیگر یا دست کشیدن بر روي سطح اشیاء با این قطرات در تماس قرار میگیرند.
آنها سپس دست خود را به چشمان، بینی و دهان خود میمالند و به این ترتیب ویروس منتقل میشود. ماسکها میتوانند مانع از انتقال قطرات ریز
و درشتی شوند که پس از عطسه و سرفه دیگران در هوا پخش میشوند. این امر به این معنا است که استفاده از ماسکهاي بهداشتی بیفایده
نیست.این در حالی است که فردي که ماسک زده نمیتواند بینی و دهان خود را با دست لمس کند و به این ترتیب امکان ابتلاي او به ویروس به
دنبال تماس دستهایش با سطح اشیاء کاهش مییابد.
از سویی کمبود ماسک و عدم دفع مناسب این ابزار ساده ایمنی در بسیاري از مواقع ، جان افراد را با خطر مواجه می کند . امید است آموزش تصویري
دوخت پنج مدل ماسک پارچه اي قابل شستشو و ضد عفونی جهت بهره برداري و رفع مشکل کمبود ماسک و حفاظت از محیط زیست و کاهش
آلودگی و میزان شیوع ویروس و میکروب هاي ناشی از تولید و دفع ماسک هاي یک بار مصرف و ارتقاء روحیه افراد جامعه ، در این روزهاي پر
اضطراب و استرس شیوع کرونا و نایاب شدن ماسک مفید فایده باشد. بی شک براي افراد مبتلا به بیماري، استفاده از ماسک هاي طبی و فیلتر دار،
ضروري است.

 

 

آموزش دوخت انواع ماسک پارچه اي دو لایه قابل شستشو و ضد عفونی: 
مزیت ساخت ماسکهاي خانگی:
– جلوگیري از ورود گرد و غبار و هواي آلوده
– امکان انتخاب جنس ، طرح و رنگ دلخواه
– امکان شستشوي مکرر و ضد عفونی(توجه به کیفیت پارچه)
– امکان تهیه ماسک در ابعاد مختلف براي کودکان، مردان و زنان
– امکان تغییر اندازه و تعویض کش ها
– امکان جاسازي فیلتردر قسمت مرکزي ماسک در بین دو جداره ماسک
– حفاظت از محیط زیست
– کاهش ضریب انتقال بیماري
– صرفه جویی در هزینه خانوار
– ترغیب کودکان و نوجوانان براي استفاده از ماسک
– تاثیر روانی مثبت به لحاظ تنوع طرح
– فرهنگ سازي با هدیه ماسک به دوستان و بستگان

نمونه تصاویر ماسک براي کودکان و بزرگسالان :

ماسک پارچه اي مدل شماره 1
براي دوخت این مدل ماسک از الگوي مدل شماره 1 استفاده شده است.
تنها تفاوت این دو این است که دو طرف آستر کوچکتر برش داده شده و پارچه اصلی روي آستر بر میگردد.

تمیز دوزي لیفه

ماسک را در هر طرح و رنگی که مایلید بدوزید.

ماسک دو لایه پارچه اي – مدل شماره 2

الگوي ماسک را مطابق شکل زیر روي کاغذ رسم کرده و بچینید.

پارچه را 4 لا کنید.

مطابق شکل زیر، الگو را طوري روي تاي پارچه قرار دهید که خط وسط ماسک، روي دو لا قرار گیرد. دور الگو را خط بکشید.

دو درز کوچک وسط بالا و پایین ماسک را بدوزید. دو کش 15 سانتی بچینید.

یکی از لایه هاي ماسک را به رویه برگردانید.

کش ها را حلقه کرده و دو طرف ماسک قرار دهید. دو سر کشها کناره ماسک باشد.

رویه لایه دیگر را روي قبلی قرار دهید. دور تا دور کار را بدوزید و فقط حدود 5 سانت پایین ماسک را براي به رویه برگرداندن باز بگذارید.

قسمت باز را کوك زده و ماسک را اتو کنید. این هم ماسک دو لایه دست دوز

پهنا و ارتفاع سایزهاي مختلف ماسک

ماسک ساده :

سایزهاي مختلف ماسک ساده

 

محل پیلی ها در ماسک ساده 17 سانتی

 

چند مدل الگوي ماسک:

 

 

 

1

آموزش دوخت ماسک پارچه اي – مدل شماره

الگوي ماسک

الگو را روي پارچه اصلی و آستر قرار داده و با محاسبه درز از هر پارچه دو عدد بچینید.

 

رویه پارچه اصلی را روي هم قرار داده و درز هلالی شکل روي بینی و دهان را بدوزید. دو قسمت آستر را هم به هم بدوزید.

 

قسمت درز را چرت بزنید.

رویه آستر را روي رویه پارچه اصلی قرار داده و درز بالا و پایین ماسک را بدوزید. قسمت هلالی را چرت بزنید.

 

به رویه برگردانید. درز را اتو کرده و سپس رودوزي کنید. دو طرف ماسک را براي لیفه تو بگذارید. از لیفه کش رد کنید.

 

 

آموزش دوخت ماسک – مدل شماره4

 

الگوي دوخت ماسک
الگوي این ماسک یک مستطیل است.
براي بزرگسالان 20 در 28
براي نوجوانان 16 در 22
براي کودکان 3 در

الگو را روي پارچه اصلی قرار داده و برش بزنید.

روي آستر هم ببرید. براي آستر می توانید از دستمال هاي نخی استفاده کنید.

رویه پارچه هاي آستر و پارچه اصلی را روي هم بگذارید. بالا و پایین ماسک را سنجاق بزنید.

 

دو درز سنجاق زده را بدوزید. هم زمان با دوخت سنجاق ها را باز کنید.

 

درز را با اتو باز کنید. به رویه برگردانده و اتو بزنید.

مطابق تصویر زیر براي سایز بزرگ از گوشه ها 5 سانت علامت بزنید. براي سایز متوسط 4 سانت – براي سایز کوچک 3,5 سانت

 

گوشه ها را تا کرده، لبه آن را رو دوزي و سپس اتو کنید.

 

به شکل زیر یک طرف را تا بزنید.

 

طرف دیگر را هم تا بزنید. روي خط تا را به فاصله یکی دو میلیمتر رو دوزي کنید.

 

کناره ها را براي عبور بند یا کش تو بگذارید.

 

 

دو قسمت تا شده را برگردانید و روي قسمت مثلثی شکل که پارچه اصلی است را بدوزید.

 

کش را از لیفه عبور داده و گره بزنید. گره را در لیفه پنهان کنید.

 

 

سه سایز ماسک
آموزش دوخت ماسک – مدل شماره5

 

الگوي ماسک مستطیلی 20 در 17 سانت
یکی از پارچه اصلی و دو یا یک لایه از آستر برش بزنید. از پارچه اصلی دو تکه 12 در 5 هم برش بزنید.

 

 

رویه و آستر را روي هم گذاشته و درز بالا و پایین آن را بدوزید و اتو کنید.

 

 

از بالا به ترتیب 3 سانت، 1 سانت، 2,5 سانت و یک سانت دو طرف را علامت بزنید. پایین هم به همین ترتیب

 

حالا با استفاده از نقاط علامت زده ماسک را پیلی بدهید.

 

پیلی ها را اتو کنید.

 

 

روي پیلی کناره ها را بدوزید تا باز نشوند.

 

بالاي ماسک را به فاصله یک سانتی کوك بزنید تا لیفه شود. از ماسک بلا استفاده سیم آن را جدا کنید و داخل لیفه بگذارید.
دو طرفش را بدوزید تا میان ماسک ثابت باشد.
دو نوار را به کناره هاي ماسک بدوزید. تا کنید و به طرف دیگر برگردانید و کوك بزنید.

 

در پایان هم کش بگذارید.

 

 

 

 

 

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک