27/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

الیاف مورد مصرف احرامی بافی