29/10/2020

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

بررسي فرش از لحاظ طرح و اندازه