22/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

بررسي كيفيت پرزهاي فرش