21/10/2020

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

ماشین مورد استفاده برای برش و بازنویسی طول فرش