16/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

مراحل شامپو فرش کشیدن