28/10/2020

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

مراحل شامپو فرش کشیدن